สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
Office of Chiangrai Election Commission


 
 
ราชกิจจานุเบกษา
ตรวจสอบการยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ศูนย์รับร้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
 
 

คำวินิจฉัย และคำสั่งศาล

คำวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามคำร้องขอให้ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เมื่อ : 2012-05-03 15:00:01 อ่าน : 873
คำวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงรายที่ 1/2555 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เรื่อง
การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามคำร้องขอให้ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

                    ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ได้รับคำร้องของผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่า นายสฤษฏ์   อึ้งอภินันท์ ซึ่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศรายชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (ผ.ถ.๒๘) ลงวันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ร้องเห็นว่า นายสฤษฏ์   อึ้งอภินันท์ เป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายเนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลต้องห้ามให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา๔๕ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ ด้วยเหตุที่นายสฤษฏ์ อึ้งอภินันท์ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ ๘๔ ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายของนายสฤษฏ์   อึ้งอภินันท์ และมีคำสั่งถอนชื่อนายสฤษฏ์   อึ้งอภินันท์ จากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
                     ผู้คัดค้านที่ ๑ ยื่นคำคัดค้านคำร้อง (ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่ ชร ๕๑๐๐๑ / ๐๒๙ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ) ว่าได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัครคุณสมบัติของผู้สมัครและได้สอบสวนแล้วเห็นว่า ผู้คัดค้านที่ ๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในขั้นตอนการรับสมัครจนถึงประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ ผู้คัดค้านที่ ๑ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทุกประการ โดยเมื่อได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ( ตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผ.ถ.๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ) ต่อมามีการรับสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ ได้มีผู้ที่มาสมัครรับเลือกตั้งฯ ทั้งสิ้นจำนวน ๔ คน รวมถึงผู้คัดค้านที่ ๒ ซึ่งได้มาสมัครในลำดับสุดท้าย ตามบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ (ผ.ถ.๒๗) จากนั้นผู้คัดค้านที่ ๑ จึงได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ ทั้ง ๔ ราย จากใบรับสมัครรับเลือกตั้งฯ เอกสารประกอบการรับสมัครรับเลือกตั้งฯ และตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครตามกฎหมายแล้ว ไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านที่ ๒ ไม่มีคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งฯ จึงประกาศให้ผู้คัดค้านที่ ๒ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (ผ.ถ.๒๘) ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ขอให้ยกคำร้อง
                   ผู้คัดค้านที่ ๒ ยื่นคำคัดค้านคำร้อง (ตามหนังสือของนายสฤษฏ์ อึ้งอภินันท์ ฉบับลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ว่าผู้คัดค้านที่ ๒ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมาย เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และในวันสมัครรับเลือกตั้งผู้คัดค้านที่ ๒ มิได้ไปลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรหรือผู้บริหารท้องถิ่นอื่นแต่อย่างใด โดยได้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเพียงแห่งเดียว จึงมิได้ขัดกับแห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๔๕ ข้อใดๆ จึงเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอให้ยกคำร้อง
                   โดยอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง มอบอำนาจให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดรับคำร้อง และคำวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงรายได้พิจารณา คำร้อง โดยได้นำคำคัดค้านคำร้องตลอดจนพยานหลักฐานของผู้ร้องและผู้คัดค้านมาพิจารณาประกอบกันแล้วเห็นว่าประเด็นที่ต้องพิจารณามีอยู่ว่า นายสฤษฏ์   อึ้งอภินันท์  เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา๔๕(๑๓) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔  หรือไม่อย่างไร
                     ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐๙ ได้บัญญัติไว้ว่า เมื่อตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุ ของสภาผู้แทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรให้ดำเนินการดังต่อไปนี้.......(๒) ในกรณีที่เป็นตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประกาศให้มีผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวัน...ในกรณีดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (แบบ ส.ส.๓๖/บช) เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อ (ครั้งที่ ๑) ฉบับลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ , (ครั้งที่ ๒) ฉบับลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ , (ครั้งที่ ๓) ฉบับลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔, (ครั้งที่ ๔) ฉบับลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และ(ครั้งที่ ๕) ฉบับลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ จนครบจำนวนตามที่พรรคเพื่อไทยได้รับการเลือกตั้ง ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อโดยไม่มีรายชื่อของนายสฤษฏ์ อึ้งอภินันท์ ผู้คัดค้านที่ ๒ ในประกาศดังกล่าวแล้ว ความเป็นผู้สมัครของผู้คัดค้านที่ ๒  ย่อมสิ้นสุดลงนับแต่วันที่มีประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อ กรณีดังกล่าวจึงไม่ถือว่าผู้คัดค้านที่ ๒ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๔๕(๑๓) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ ที่ระบุว่าต้องไม่เป็น “ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และกรณี บุคคลที่มีรายชื่อในบัญชีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบบัญชีรายชื่อนั้น เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปแล้ว และต่อมาหากตำแหน่งสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุ ของสภาผู้แทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ก็จะมีการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐๙ (๒)  ซึ่งเป็นอำนาจของประธานสภาผู้แทนราษฎร ประกาศผู้มีรายชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นๆ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อแทนตำแหน่งที่ว่างโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกอบกับประกาศผู้มีรายชื่อเลื่อนลำดับถัดไป มิใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอีกต่อไปและการที่จะได้รับการเลื่อนลำดับนั้นเป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่อาจคาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ เมื่อผู้คัดค้านที่ ๒ ไม่มีฐานะเป็นผู้สมัครแล้ว การที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศรายชื่อของผู้คัดค้านที่ ๒ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงชอบแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงรายจึงมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้อง


 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 63
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 569,943