สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
Office of Chiangrai Election Commission


 
 
ราชกิจจานุเบกษา
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ศูนย์รับร้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
 
 

ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเทศบาลตำบล 6 แห่ง กรณียกฐานะ และ ส.อบต.เชียงเคี่ยน / ศรีเมืองชุม

เมื่อ : 2013-04-25 11:06:43 อ่าน : 1153
 ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกฯ ของเทศบาลตำบลทั้ง 6 แห่ง  กรณียกฐานะ เลือกตั้งวันที่ 31 มี.ค.2556  ได้แก่
1.ทต.สันมะเค็ด  อ.พาน
2.ทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
3. ทต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย
4. ทต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
5. ทต.สถาน อ.เชียงของ
6. ทต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ

และ ส.อบต. อีก 2 แห่ง  ได้แก่
1. ส.อบต.เชียงเคี่ยน  อ.เทิง
2. ส.อบต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย

อาศัยอำนายตามความในมาตรา 236(7)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา10(13)  แห่ง พรบ.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550 และมาตรา 94 แห่ง พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2545 และข้อ 189 ของระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ 4) พ.ศ.2556  ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุม ครั้งที่ 37/2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 จึงประกาศผลการเลือกตั้ง

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์เอกสาร
 ทต.สันมะเค็ด.pdf 686 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 อบต.เชียงเคี่ยน.pdf 326 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 อบต.ศรีเมืองชุม.pdf 339 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ทต.ดอยลาน.pdf 685 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ทต. ห้วยสัก.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ทต.แม่ไร่.pdf 687 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ทต.ศรีดอนชัย.pdf 727 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ทต.สถาน.pdf 693 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 66
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 622,885