สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
Office of Chiangrai Election Commission


 
 
ราชกิจจานุเบกษา
ตรวจสอบการยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ศูนย์รับร้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฤษฎีกา ตีความข้อกฎหมาย กรณีผู้บริหารท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้ ตาม มาตรา 239

เมื่อ : 2012-11-09 09:53:35 อ่าน : 2038

กฤษฎีกา ตีความข้อกฎหมาย กรณีผู้บริหารท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้ ตาม มาตรา 239 เป็นการห้ามเฉพาะตัว ไม่กระทบรองผู้บริหารท้องถิ่น  

 

     นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้หารือความเห็นต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณาตีความปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาราชการแทนกรณีผู้บริหาร ท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 239

     สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า การที่มาตรา 239 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติว่า เมื่อศาลอุทธรณ์ได้รับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งในคดีเลือกตั้งของผู้ บริหารท้องถิ่นไว้พิจารณาแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้นั้น มิได้หมายความว่าการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้ หรือการหยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของผู้บริหารท้องถิ่นจะมีผลทำให้คำสั่ง ที่ชอบด้วยกฎหมายที่ผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้นได้เคยออกคำสั่งไว้ต้องเสีย หรือถูกยกเลิกไปด้วย เมื่อกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบัญญัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นอาจ แต่งตั้งรองผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการตามที่ ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายได้ และเมื่อใดที่ผู้บริหารท้องถิ่นไม่อาจปฏิบัติหรือหน้าที่ได้ ให้รองผู้บริหารท้องถิ่นตามลำดับที่ผู้บริหารท้องถิ่นจัดหรือแต่งตั้งไว้ เป็นผู้รักษาราชการแทน ซึ่งคำว่า “ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้” หมายถึง กรณีใดๆ ที่ทำให้ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ เช่น เจ็บป่วยหรือเดินทางไปต่างประเทศ และหมายความรวมถึงกรณีที่กฎหมายห้ามมิให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ดังนั้น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้ โดยผลของมาตรา 239 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ย่อมมีผลให้ผู้นั้นต้องหยุดดำเนินการใดๆ ในตำแหน่งนับแต่นั้นเป็นต้นไป โดยมิได้กระทบถึงการใดที่ได้กระทำไปก่อนหน้านั้น นอกจากนี้ ยังเป็นการห้ามเฉพาะตัวมิได้มีผลถึงบุคคลอื่นซึ่งอยู่ในตำแหน่งต่อไป แม้ว่าบุคคลอื่นดังกล่าวจะอยู่ในฐานะผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานของผู้ที่ถูก ห้ามปฏิบัติหน้าที่ก็ตาม 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 109
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 571,938