สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น
Office of the Khonkaen Province Election Commission


 
 
ร่วมลงนามถวายพระพร
ขอนแก่นลิงค์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สนง.กกต.จว.
จังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
เครื่องลงคะแนน
ราชกิจจานุเบกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
ห้องสมุดกฎหมายเลือกตั้ง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กกต.
ศูนย์ตรวจสอบการเลือกตั้งท้องถิ่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ.2555

เมื่อ : 2011-11-09 10:39:49 อ่าน : 3389

 

        บัญชีรายชื่อ อปท.ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ปี 2555

   

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1 แห่ง

   
   

เทศบาลนคร    

1 แห่ง

   
   

เทศบาลเมือง

1 แห่ง

   
   

เทศบาลตำบล

20 แห่ง

   
   

องค์การบริหารส่วนตำบล

 

    50 แห่ง

รวมทั้งสิ้น  73 แห่ง

   

ที่

อำเภอ

รายชื่อ

วันครบวาระ

หมายเหตุ

ผ.ถ.

ส.ถ.

1

เมืองขอนแก่น

เทศบาลตำบลบ้านค้อ

12-ม.ค.-55

12-ม.ค.-55

 

2

เมืองขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

7-ม.ค.-59

25-เม.ย.-55

เฉพาะสมาชิกฯ

3

เมืองขอนแก่น

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

23-ก.พ.-55

23-ก.พ.-55

 

4

น้ำพอง

เทศบาลตำบลวังชัย

8-มี.ค.-55

8-มี.ค.-55

 

5

กระนวน

เทศบาลตำบลหนองโก

8-มี.ค.-55

8-มี.ค.-55

 

6

มัญจาคีรี

เทศบาลตำบลมัญจาคีรี

8-มี.ค.-55

8-มี.ค.-55

 

7

แวงใหญ่

เทศบาลตำบลแวงใหญ่

8-มี.ค.-55

8-มี.ค.-55

 

8

อุบลรัตน์

เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์

17-ม.ค.-56

8-มี.ค.-55

เฉพาะสมาชิกฯ

9

ภูเวียง

เทศบาลตำบลภูเวียง

8-มี.ค.-55

8-มี.ค.-55

 

10

ภูผาม่าน

เทศบลตำบลภูผาม่าน

8-มี.ค.-55

8-มี.ค.-55

 

11

ซำสูง

อบต.คำแมด

29-มี.ค.-55

5-ก.ย.-56

เฉพาะนายกฯ

12

พล

เทศบาลเมืองเมืองพล

11-เม.ย.-55

11-เม.ย.-55

 

13

ภูผาม่าน

อบต.โนนคอม

11-เม.ย.-55

11-เม.ย.-55

 

14

ภูผาม่าน

อบต.ภูผาม่าน

11-เม.ย.-55

11-เม.ย.-55

 

15

โนนศิลา

อบต.หนองปลาหมอ

11-เม.ย.-55

11-เม.ย.-55

 

16

เมืองขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น

18-เม.ย.-55

18-เม.ย.-55

 

17

ชุมแพ

อบต.นาหนองทุ่ม

29-เม.ย.-55

23-ส.ค.-55

 

18

ภูผาม่าน

อบต.นาฝาย

17-พ.ค.-55

5-ก.ย.-56

เฉพาะนายกฯ

19

พระยืน

เทศบาลตำบลพระยืน

1-ส.ค.-55

1-ส.ค.-55

 

20

เมืองขอนแก่น

เทศบาลตำบลบ้านทุ่ม

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

21

โคกโพธิ์ไชย

เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

22

เมืองขอนแก่น

อบต.โคกสี

1-ส.ค.-56

23-ส.ค.-55

เฉพาะสมาชิกฯ

23

เมืองขอนแก่น

อบต.แดงใหญ่

10-ต.ค.-56

23-ส.ค.-55

เฉพาะสมาชิกฯ

24

เมืองขอนแก่น

อบต.บึงเนียม

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

25

เมืองขอนแก่น

อบต.ท่าพระ

1-ส.ค.-56

23-ส.ค.-55

เฉพาะสมาชิกฯ

26

เมืองขอนแก่น

อบต.ศิลา

1-ส.ค.-56

23-ส.ค.-55

เฉพาะสมาชิกฯ

27

บ้านฝาง

อบต.บ้านฝาง

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

28

บ้านฝาง

อบต.ป่าหวายนั่ง

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

29

บ้านฝาง

อบต.บ้านเหล่า

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

30

บ้านฝาง

อบต.หนองบัว

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

31

พระยืน

อบต.พระยืน

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

32

โคกโพธิ์ไชย

อบต.ซับสมบูรณ์

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

33

กระนวน

อบต.หนองโก

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

34

กระนวน

อบต.หนองกุงใหญ่

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

35

กระนวน

อบต.ห้วยโจด

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

36

กระนวน

อบต.บ้านฝาง

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

37

กระนวน

อบต.หัวนาคำ

25-ธ.ค.-57

23-ส.ค.-55

เฉพาะสมาชิกฯ

38

กระนวน

อบต.ดูนสาด

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

39

สีชมพู

อบต.ซำยาง

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

40

สีชมพู

อบต.บ้านใหม่

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

41

สีชมพู

อบต.ศรีสุข

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

42

สีชมพู

อบต.ดงลาน

21-ส.ค.-57

23-ส.ค.-55

 

43

สีชมพู

อบต.สีชมพู

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

44

สีชมพู

อบต.หนองแดง

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

45

สีชมพู

อบต.บริบูรณ์

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

46

สีชมพู

อบต.ภูห่าน

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

47

พล

อบต.โจดหนองแก

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

48

พล

อบต.หนองแวงนางเบ้า

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

49

พล

อบต.เพ็กใหญ่

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

50

พล

อบต.ลอมคอม

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

51

พล

อบต.โคกสง่า

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

52

พล

อบต.หนองแวงโสกพระ

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

53

ชุมแพ

อบต.หนองไผ่

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

54

ชุมแพ

อบต.ขัวเรียง

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

55

ชุมแพ

อบต.วังหินลาด

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

56

ชุมแพ

อบต.นาเพียง

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

57

ซำสูง

อบต.บ้านโนน

10-ต.ค.-56

23-ส.ค.-55

เฉพาะสมาชิกฯ

58

บ้านแฮด

อบต.โนนสมบูรณ์

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

59

ชนบท

อบต.โนนพะยอม

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

60

ชนบท

อบต.ศรีบุญเรือง

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

61

ชนบท

อบต.ชนบท

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

62

ชนบท

อบต.วังแสง

23-ส.ค.-55

23-ส.ค.-55

 

63

เปือยน้อย

อบต.วังม่วง

2-ต.ค.-57

23-ส.ค.-55

เฉพาะสมาชิกฯ

64

น้ำพอง

เทศบาลตำบลม่วงหวาน

11-ต.ค.-55

11-ต.ค.-55

 

65

สีชมพู

เทศบาลตำบลวังเพิ่ม

11-ต.ค.-55

11-ต.ค.-55

 

66

สีชมพู

เทศบาลตำบลนาจาน

11-ต.ค.-55

11-ต.ค.-55

 

67

บ้านแฮด

เทศบาลตำบลโคกสำราญ

11-ต.ค.-55

11-ต.ค.-55

 

68

เมืองขอนแก่น

เทศบาลตำบลหนองตูม

15-พ.ย.-55

15-พ.ย.-55

 

69

เมืองขอนแก่น

เทศบาลตำบลโนนท่อน

15-พ.ย.-55

15-พ.ย.-55

 

70

เมืองขอนแก่น

เทศบาลตำบลสำราญ

15-พ.ย.-55

15-พ.ย.-55

 

71

บ้านแฮด

เทศบาลตำบลวังสวรรค์

15-พ.ย.-55

15-พ.ย.-55

 

72

หนองสองห้อง

อบต.หนองเม็ก

6-ธ.ค.-55

5-ก.ย.-56

เฉพาะนายกฯ

73

ชุมแพ

อบต.ชุมแพ

13-ธ.ค.-55

5-ก.ย.-56

เฉพาะนายกฯ

 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 64
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 342,578