สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก
The Office of Provincial Election Commission of Nakhonnayok


 
 
Facebook สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก
สำนักวินิจฉัยและคดี
อ่านข่าวประจำวัน กกต. cliping news
การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 2554
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ลูกเสืออาสา กกต.
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
กองทุนพัฒนาการเมือง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กกต. เข้มจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งท้องถิ่น

เมื่อ : 2012-05-15 10:12:48 อ่าน : 915
pic   pic
   
pic  
 

กกต. เข้มจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งท้องถิ่น  

 

     นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดตั้ง “ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น” ประจำปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานและอำนวยการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อรองรับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งมีองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นครบวาระในปี 2555 เป็นจำนวนมากกว่า 3,000 แห่ง ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นจุดอำนวยการและประสานการปฏิบัติงาน โดยศูนย์ฯ ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย โครงสร้าง และแนวทางปฏิบัติงานของศูนย์ฯ รวมทั้งจัดทำและวางแผนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นประจำปี 2555 พร้อมทั้งอำนวยการและประสานการปฏิบัติงานกับสำนักงานคระกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้ง ติดตาม แนะนำการเลือกตั้ง รวมถึงแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ตลอดทั้งมอบหมายให้พนักงานปฏิบัติงานตามความเหมาะสม โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ

     นอกจากนี้ยังมีฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งแบ่งเป็น กลุ่มจัดการเลือกตั้ง มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในภาพรวม ประสานและติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น การเปิด และปิดหน่วยเลือกตั้ง การลงคะแนน เหตุการณ์สำคัญ รับรายงานผลการนับคะแนน จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง การรายงานข้อมูล เหตุการณ์และปัญหาต่อผู้อำนายการศูนย์ฯ เบื้องต้นทันที และรวบรวมผลการเลือกตั้งพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคให้กลุ่มประมวลข้อมูลและฝ่ายอำนวยการ ส่วนกลุ่มประมวลข้อมูล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำข้อมูลสถิติต่างๆ รายงานสรุปข้อมูลผลการจัดการเลือกตั้งที่ได้รับจากกลุ่ม จัดการเลือกตั้ง ส่งฝ่ายอำนวยการเสนอผู้อำนวยการศูนย์ฯ ต่อไป

     ทั้งนี้ได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ เป็นประจำทุกวัน คือ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 07.30-20.00 น. ณ สำนักบริหารการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โทร. 0-2141-8258 , 0-2141-8270, 0-2141-8279, 0-2141-8289, 0-2-141-8297, 0-2141-8308 แฟ็กซ์. 0-2143-8558-63 ซึ่งได้เริ่มปฏิบัติงานแล้วตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2555 จนถึงขณะนี้การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในทุกจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายภุชงค์ กล่าวในที่สุด

 


 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 270
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 820,289