สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง

พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง

เมื่อ : 2011-11-30 11:40:42 อ่าน : 1776

พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองประจำจังหวัดพัทลุง

จำนวน 7 พรรค 9 สาขาพรรค

ที่ วัน/เดือน/ปีจัดตั้ง พรรค/สาขาพรรค ลำดับ ที่ตั้ง
1 19 กุมภาพันธ์ 2554  ประชาธิปัตย์  11  629  หมู่ที่ 6  ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
2  17 ตุลาคม 2529 ประชาธิปัตย์   114 128 หมู่ที่ 9 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
3 4 พฤษภาคม 2542 ประชาธิปัตย์  186 35 ซอย12 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
4  20 มิถุนายน 2549 เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย  1 240 หมุู่ที่ 4 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 
5 8 กุมภาพันธ์ 2552  มาตุภูมิ  142  หมู่ที่ 2 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
6 17 ธันวาคม 2551   ประชากรไทย 160  หมู่ที่ 7 ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
7 26 มกราคม 2552  รักษ์สันติ 99  หมู่ที่ 10 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
8 18 กุมภาพันธ์ 2553   รักประเทศไทย 191  หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
9 19 มีนาคม 2554 พลังชล 3 343 หมู่ที่ 3 ตำบลพนางตุง   อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ที่ตั้งสาขาพรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ 11  จังหวัดพัทลุงคณะกรรมการสาขาพรรค มีจำนวน  11  คน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1  นายประเสริฐ   ดำสุุด ประธาน
2  นายวิจิตร       สุขเอียด รองประธาน
3  นายนำชัย       เตละกุล เลขานุการ
4  นายพินิจ       ชูสงค์ รองเลขานุการ
5  นายอลงกรณ์     ยีหวังกอง เหรัญญิก
6  นายพิสิษฐ์    มรุเศรษฐ์ นายทะเบียน
7  นายประกอบ    ขุนจำนงค์ โฆษก
8  นางใยหนับ     วุ่นชูแก้ว กรรมการ
9  นางยุพิน      สงทับ กรรมการ
10  นายณรงค์    แก้วมณี กรรมการ
11  นายเสนอ      สุขชุม กรรมการ

ที่ตั้งสาขาพรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ 114  จังหวัดพัทลุง


คณะกรรมการสาขาพรรค มีจำนวน 11 คน
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายโชค   หนูสิงห์ ประธาน
2 นายจำนงค์    นิลรัตน์    รองประธาน
3 นายธรรมนูญ   ขุนยัง เลขานุการ
4 นาย รองเลขานุการ
5 นายทอง   หนูเกื้อ เหรัญญิก
6 นายประกอบ  รุ่งทอง นายทะเบียน
7 นายสุพัฒ   ชาตรี โฆษก
8 นางสาวราตรี   คงเม่ง กรรมการ
9 นายแหล้ม   ภูมิลักษ์ กรรมการ
10 นางไพบูลย์   สารานุรักษ์ กรรมการ
11 นางจำเป็น    ขำยา กรรมการ


ที่ตั้งสาขาพรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ 186  จังหวัดพัทลุง


คณะกรรมการสาขาพรรค มีจำนวน 11 คน

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายอรุณ    ชูทับ ประธาน
2 นายนิยม    ขำแก้ว รองประธาน
3 นายทินกร    เตละกุล เลขานุการ
4 นางโสธยา   ทองทับทอง รองเลขานุการ
5 นายสมศักดิ์   จันทร์หลี เหรัญญิก
6 นายวิโรจน์   สว่างรัตน์ นายทะเบียน
7 นายประกอบ  เรืองติก โฆษก
8 นางวันดี    เกื้ออาษา กรรมการ
9 นางประคอง   แสงศรีชาติ กรรมการ
10 นายคณิตย์   แท่นจันทร์ กรรมการ
11 นางประไพ   จันทร์ช่วย กรรมการ


ที่ตั้งสาขาพรรคครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ลำดับที่ 1  จังหวัดพัทลุง


คณะกรรมการสาขาพรรค มีจำนวน 8 คน

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1  นายประไพย์  เลื่อนแก้ว  ประธาน
2  นาย  รองประธาน
3  นายสมพงค์  หนูยก  เลขานุการ
4  นายมู่หำหมัด    โส๊ะขาว  รองเลขานุการ
5  นางสาวเพ็ญศรี    แก้วขุนจบ  เหรัญญิก
6  นางนงเยาว์   สมมาตร  นายทะเบียน
7  นายเทียบ    ปราบกรี  โฆษก
8  นายเสริม     นิลพันธ์  กรรมการ


ที่ตั้งสาขาพรรคมาตุภูมิ  ลำดับที่  2  จังหวัดพัทลุง


คณะกรรมการสาขาพรรคมาตุภูมิ  มีจำนวน 8 คน

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1  นายพสิฐ  จงเจตน์   ประธาน
2  นายสงบ    ม้าแก้ว   รองประธาน
3  นายธีระวิทย์  ติ้งเพ็ง   เลขานุการ
4  นายอนันทศักดิ์    พงศ์จันทร์เสถียร   รองเลขานุการ
5  นายเพลินจิตร์   ชูท้วม   เหรัญญิก
6  นายธนิต   หนูพรหม  นายทะเบียน
7  นายไพบูลย์   เส้นตรัง   โฆษก
8  นายธานินท์     ยกมาก   กรรมการ
 

ที่ตั้งสาขาพรรครักษ์สันติ  ลำดับที่  2  จังหวัดพัทลุง 

คณะกรรมการสาขาพรรครักษ์สันติ  มีจำนวน 9 คน

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายธีระยุทธ   ขุนจันทร์ ประธาน
2 นางฉารียะ    ดำหนู รองประธาน
3 นายก่อเกียรติ    บุญพน เลขานุการ
4 นางสาวอารียา    เพ็งปรางค์ รองเลขานุการ
5 นายณัฐวุฒิ    นุ้ยผอม เหรัญญิก
6 นายรังสิวุฒิ    นุ้ยผอม นายทะเบียน
7 นายศานติ     มีจิตเกษม โฆษก
8 นายอานัส    ขุนจันทร์ กรรมการ
9 นายนัทธพงศ์    นุ้ยผอม กรรมการ

 

 ตั้งสาขาพรรคประชากรไทย  ลำดับที่  4  จังหวัดพัทลุง คณะกรรมการสาขาพรรคประชากรไทย  มีจำนวน 9 คน

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายสุชาติ    รามจันทร์  ประธาน
2 นายชัยยุทธ   ณะดำ รองประธาน
3 นายวิจิตร     เสียมนุ่่ม  เลขานุการ
4 นายปิติเลิศ    เทพรักษ์ รองเลขานุการ
5 นางพจมา     ส่งด้วง  เหรัญญิก
6 นายพิพัฒน์   ขุนจันทร์ นายทะเบียน
7 นายจรูญ    ไชยนิตย์ โฆษก
8 นายปรารถ   เพชรสังข์  กรรมการ
9 นายสมพงษ์  ประเสริฐ กรรมการ

 
คณะกรรมการสาขาพรรคพลังชล  มีจำนวน 8 คน

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นางวศินี  ทองพูล ประธาน
2 นางศรีกัญญา   มีเอียด รองประธาน
3 นายสันติ   แสงทอง เลขานุการ
4 นายประดิษฐ์   ทองพิบูล รองเลขานุการ
5 นายยุทธชัย   ทองวัตร เหรัญญิกสาขา
6 นายภักดิ์   บุญญะบุญญา นายทะเบียน
7 นายธานิน   ทองพูล โฆษก
8 นายริ่น    รักหนู กรรมการ
 


 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 37
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 360,417