สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น

กำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น

เมื่อ : 2012-03-30 12:52:50 อ่าน : 2210
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง มีมติครั้งที่ 76/2554 เห็นชอบกำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าธรรมเนียม
การสมัคร
เลือกตั้ง
ทั่วไป
เลือกตั้ง
ใหม่
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
           นายก ฯ
           สมาชิก ฯ
 30,000
            2,000
 3,000,000
        250,000
 1,000,000
         83,000
 
เทศบาลเมืองพัทลุง
           นายก ฯ
           สมาชิก ฯ
 8,000
3,000
 400,000
150,000
 133,000
       50,000
 
เทศบาลตำบล
           นายก ฯ
           สมาชิก ฯ
 5,000
2,000
 300,000
150,000
 100,000
       50,000
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
           นายก ฯ
           สมาชิก ฯ
 2,000
               500
 300,000
         50,000
 100,000
       16,000
 
- กรณีครบวาระ ค่าใช้จ่ายของผู้สมัครให้คิดรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใน 60 วัน ก่อนวันครบวาระ จน ถึงวันเลือกตั้ง
- กรณีที่มิใช่การครบวาระ ค่าใช้จ่ายของผู้สมัครให้คิดรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง
- เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ให้ผู้สมัครทุกคนยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายภายใน 90 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง

--------------------------------------------------------------------------------------

การยื่นบัญชีของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

ที่ อปท. เขต กรณี วันเลือกตั้ง กกต.
ประกาศผล
ยื่นค่าใช้จ่าย
ภายในวันที่
1 นายก ทต. บ้านนา - ลาออก 25 มี.ค. 2555 17 เม.ย.2555 16 ก.ค. 2555
2 ทต. คลองทรายขาว 1 ลาออก 7 เม.ย. 2555  20 เม.ย.2555  19 ก.ค. 2555
3 ทม. พัทลุง 1-3 ครบวาระ 21 เม.ย. 2555  16 พ.ค.2555  14 ส.ค. 2555
4 ทต. ควนขนุน 1-2 ครบวาระ 21 เม.ย. 2555  16 พ.ค.2555  14 ส.ค. 2555
5 ทต. เขาชัยสน 1-2 ครบวาระ 21 เม.ย. 2555  17 พ.ค.2555  15 ส.ค. 2555
6  นายก อบต. นาปะขอ - ครบวาระ 13 พ.ค. 2555  24 พ.ค.2555  22 ส.ค. 2555
7 นายก อบต.ป่าพะยอม - ศาลสั่่ง 13 พ.ค. 2555  24 พ.ค.2555  22 ส.ค. 2555
8 อบจ. พัทลุง 1-30 ครบวาระ 3 มิ.ย. 2555    
9 นายก อบต. พนมวังก์ ครบวาระ 9 มิ.ย. 2555    
10 ทต. เกาะนางคำ ลาออก 17 มิ.ย. 2555    
11 ทต. นาท่อม  2 ลาออก 17 มิ.ย. 2555    
12 อบต. เกาะหมาก  5 ลาออก 17 มิ.ย. 2555    
13 นายก ทต. บ้านนา -  ลาออก 23 มิ.ย. 2555    
14 นาย อบต. โคกสัก - ครบวาระ 23 มิ.ย. 2555    
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
 


ไฟล์เอกสาร
 ประกาศค่าใช้จ่ายเลือกตั้งท้องถิ่น 2554.pdf 106 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 39
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 360,419