สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

แบบฟอร์มการยื่นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

หลักเกณฑ์การยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย

เมื่อ : 2012-01-13 11:37:26 อ่าน : 1406

หลักเกณฑ์การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร เช่น ค่าสมัคร ค่ารูปถ่าย ค่าใบรับรองแพทย์
2. ค่าจ้างแรงงาน เช่น ค่าจ้างอาสาสมัครหาเสียง
3. ค่าเช่นสถานที่ เช่น ค่าเช่าสำนักงาน ป้ายโฆษณา โปสเตอร์ หรือสติ๊กเกอร์
4. ค่าเช่นยานพาหนะ / ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
5. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการหาเสียง เช่น ค่าเทปบันทึกเสียง
6. ค่าโฆษณาในสื่อต่าง ๆ เช่น ค่าลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ วารสาร
7. ค่าจัดทำป้าย เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในการหาเสียง เช่น ป้าย แผ่นพับ
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงที่มีขัดต่อกฎหมาย
    โดยให้ยื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 55 ผู้สมัครจะต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ซึ่งรับรองความถูกต้อง พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด      ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และตามมาตรา 117 ผู้สมัครผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงตามมาตรา 55 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดห้าปี
     คำเตือน
     ถ้าข้อความในบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 55 วรรคหนึ่งเป็นเท็จ ผู้ได้รับเลือกตั้งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดห้าปี 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 20
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 360,680