สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

แบบฟอร์มการยื่นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

แบบฟอร์ม

เมื่อ : 2012-01-16 14:13:59 อ่าน : 1253

ส.ถ./ผ.ถ. 30

แบบรายงานแสดงรายรับและรายจ่าย
                                                                                              ที่ ..........................................................................
                                                                                  วันที่..........................................................

เรื่อง   ส่งรายงานแสดงรายรับและรายจ่าย

เรียน   ประะานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง

                   ด้วยข้าพเจ้า ........................................................................................ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
.......................................................หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร....................................เขตเลือกตั้งที่............
อำเภอ...........................................จังหวัดพัทลุง ตามทีได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่......................
เดือน.........................................พ.ศ. .......................... ขอส่งรายงานแสดงรายรับและรายจ่าย ซึ่งมีราย
ละเอียด  ดังนี้
 
รายงานแสดงรายรับและรายจ่าย

ตั้งแต่วันที่ ........... เดือน ..............................พ.ศ. ................ถึงวันที่ ................เดือน ....................พ.ศ. ........
            1. แสดงรายรับและรายจ่าย
                 รายรับ                                                                                         จำนวน  ...............................บาท
                 รายจ่าย
                 - รายการจ่ายจริง                                                                        จำนวน ...............................บาท
                 - รายการค้างจ่าย
                                                      รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน                   จำนวน ..............................บาท
            2. บัญชีรายรับและรายจ่าย
                 - บัญชีรายรับ                                                                              จำนวน............................หน้า/แผ่น
                 - บัญชีรายจ่าย                                                                            จำนวน ..........................หน้า/แผ่น
            3. เอกสารหลักฐานประกอบ
                เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายรับ                                       จำนวน .........................หน้า/แผ่น
                เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายจ่าย
                - รายการจ่ายจริง                                                                          จำนวน .........................หน้า/แผ่น
                - รายการค้างจ่าย                                                                          จำนวน .........................หน้า/แผ่น

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฎและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริง
ทุกประการ


 
(ลงชื่อ)                                                     ผู้สมัคร
            (....................................................)

 


 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 26
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 360,686