สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต
Office of Provincial Election Commission of Phuket


 
 
Facebook ECT PHUKET
ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

เมื่อ : 2012-12-06 20:17:10 อ่าน : 480
 ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
       
        ก่อน พ.ศ.๒๔๕๐ พระยาวิสูตรสาครดิฐ (สาย โชติกะเสถียร) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นท่านแรก และจนถึงปัจจุบัน จังหวัดภูเก็ตมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมด ๔๓ ท่าน ดังนี้

๑. พระยาวิสูตรสาครดิฐ (สาย โชติกะเสถียร)
ก่อน พ.ศ.๒๔๕๐
๒. พระยาวิเศษสิงหนาท (ปิ๋ว บุนนาค)
ก่อน พ.ศ.๒๔๕๐
๓. พระยาประชากิจกรจักร (ชุบ โอสถานนท์)
ก่อน พ.ศ.๒๔๕๐
๔. พระยาณรงค์เรืองฤทธิ์ (อรุณ อมาตยกุล)
ก่อน พ.ศ.๒๔๕๐
๕. หม่อมเจ้าประดิพัทธเกษมศรี
พ.ศ.๒๔๕๐-๒๔๕๘
๖. พระยาทวีปธุระประศาสตร์ (ชุบ โอสถานนท์)
พ.ศ.๒๔๕๘-๒๔๖๑
๗. พระยากรุงศรีสวัสดิการ (จำรัส สวัสดิชูโต)
พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๕
๘. พระยานครราชเสนี (สหัส สิงหเสนี)
พ.ศ.๒๔๖๕-๒๔๗๑
๙. พระศรีสุทัศน์ (ม.ล.อนุจิตร สุทัศน์)
พ.ศ.๒๔๗๑-๒๔๗๒
๑๐. พระยาอมรศักดิ์ประสิทธิ์ (ทนง บุนนาค)
พ.ศ.๒๔๗๒-๒๔๗๖
๑๑. พระองค์เจ้าอาทิตย์ ทิพยอาภา
พ.ศ.๒๔๗๖-๒๔๗๖
๑๒. พระยาสุริยเดชรณชิต
พ.ศ.๒๔๗๖-๒๔๗๘
๑๓. พระยาศิริชัยบุรินทร์ (เบี๋ยน)
พ.ศ.๒๔๗๘-๒๔๗๙
๑๔. พระยาอุดรธานีศรีโชมสาครเชตร
์พ.ศ.๒๔๗๙-๒๔๘๐
๑๕. หลวงเธียรประสิทธิสาร (ร.อ.มงคล เธียรประสิทธิ์)
พ.ศ.๒๔๘๐-๒๔๘๖
๑๖. หลวงอังคณานุรักษ์ (ร.อ.ถวิล เทพาคำ)
พ.ศ.๒๔๘๖-๒๔๘๙
๑๗. ขุนภักดีดำรงค์ฤทธิ์ (.....เกษีพันธ์)
พ.ศ.๒๔๘๙-๒๔๙๒
๑๘. นายอุดม บุณยประสพ
พ.ศ.๒๔๙๒-๒๔๙๔
๑๙. นายมาลัย หุวะนันทน์
พ.ศ.๒๔๙๔-๒๔๙๕
๒๐. ขุนจรรยาวิเศษ (เที่ยง บุญยนิตย์)
พ.ศ.๒๔๙๕-๒๔๙๗
๒๑. นายมงคล สุภาพงษ์
พ.ศ.๒๔๙๗-๒๕๐๐
๒๒. นายเฉลิม ยูปานนท์
พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๐๑
๒๓. ขุนวรคุตต์คณารักษ์
พ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๐๑
๒๔. นายอ้วน สุระกุล
พ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๑๑
๒๕. นายกำจัด ผาติสุวัณณ
พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๑๒
๒๖. นายสุนัย ราชภัณฑารักษ์
พ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๑๘
๒๗. นายศรีพงศ์ สระวาลี
พ.ศ.๒๕๑๘-๒๕๒๑
๒๘. นายเสน่ห์ วัฑฒนาธร
พ.ศ.๒๕๒๑-๒๕๒๓
๒๙. นายมานิต วัลยะเพ็ขร์
พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๒๘
๓๐. นายสนอง รอดโพธิ์ทอง
พ.ศ.๒๕๒๘-๒๕๒๙
๓๑. นายกาจ รักษ์มณี
พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๐
๓๒. นายเฉลิม พรหมเลิศ
พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๔
๓๓. นายยุวัฒน์ วุฒิเมธี
พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๓๖
๓๔. นายสุดจิต นิมิตกุล
พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๓๙
๓๕. นายจำนง เฉลิมฉ้ตร
พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๑
๓๖. นายเจด็จ อินสว่าง
พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๒
๓๗. นายชาญชัย สุนทรมัฎฐ์
พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๓
๓๘. นายพงศ์โพยม วาศภูติ
พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๖
๓๙. นายอุดมศักดิ์ อัศวรางกูร
พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๙
๔๐. นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร
พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๑
๔๑. นายปรีชา เรืองจันทร์
พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๒
๔๒. นายวิชัย ไพรสงบ
พ.ศ.๒๕๕๒-๒๔๔๓
๔๓. นายตรี อัครเดชา
พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕
๔๔. นายไมตรี อินทุสุต
พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน


 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 52
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 167,375