ด้านกิจการการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Public Participation Bureau Office of the Election Commission of Thailand


 
 
ดูเว็ปไซต์ด้านกิจการการมีส่วนร่วมผ่านมือถือ
website สนง. ส่วนกลาง
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเบาะแสทุจริต
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 56
ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
E-Book กกต. กับการเลือกตั้ง
Facebook
Youturb
 
 

ลูกเสืออาสา กกต.เชียงใหม่

เมื่อ : 2011-02-11 12:41:15 อ่าน : 1381สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับสำนักงานพันธกิจศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย สร้างเครือข่ายเยาวชนช่วยเหลือการเลือกตั้ง

                เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 12 มกราคม 2554 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ กกต.เป็นประธานเปิดฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ที่ ดร.สุชาติ ใจภักดี ผอ.กต.จว.เชียงใหม่ นายสุเทพ พรหมวาส ผอ.สำนักรณรงค์และเผยแพร่ กกต. และสำนักงานพันธกิจศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ร่วมกัน จัดขึ้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมี ดร.สินธุ์ คิมหะจันทร์ ประธานคณะกรรมการพันธกิจศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย นำนักเรียนในสังกัดประกอบด้วย ร.ร.รังษีวิทยา ร.ร.สืบนทีธรรม ร.ร.พระหฤทัย และ ร.ร.เชียงรายวิทยาคม รวมลูกเสือ-เนตรนารีเข้ารับการฝึกอบรม 160 คน

            ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ กกต.กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานพันธกิจการศึกษามูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552 เพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ในการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง โดยผ่านกระบวนการกิจกรรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย และสนับสนุนภารกิจการเลือกตั้ง ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้เรามีลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 25,660 คน

 

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดถึงสำนักงานพันธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ให้การสนับสนุนในเจตนารมณ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งโรงเรียนพระหฤทัย ในอันที่จะก่อให้เกิดกิจกรรมโครงการลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย อย่างต่อเนื่อง โดยจัดฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึก มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง อย่างถูกต้อง มีส่วนร่วมในการช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง และการพัฒนาประชาธิปไตยและบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ตลอดจนการให้บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม

ต้องขอแสดงความชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษาที่สนับสนุนให้ลูกเสือ-เนตรนารีเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน โดยเฉพาะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดลพบุรี ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตย ที่ 1 และ 5 โรงเรียนรังษีวิทยา โรงเรียนพระหฤทัย โรงเรียนสืบนทีธรรม โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม และโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่ให้ความสำคัญและผลักดันให้เยาวชนของชาติ เป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต ดังพระธรรมสุภาษิตได้กล่าวว่า จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เขาจะไม่พรากจากทางนั้น


 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 191,943