สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
Office of Roiet Province Election Commission


 
 
กองทุนฯพรรคการเมือง
เครื่องลงคะแนน
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ด (อย่างไม่เป็นทางการ)

เมื่อ : 2011-07-04 08:29:26 อ่าน : 2052ผลการเลือกตั้ง  ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ด(อย่างไม่เป็นทางการ)
เขตเลือกตั้งที่ ๑-๘ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เขตตั้ง
ชื่อ
หมายเลข
พรรค
คะแนน
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
นายวราวงษ์ พันธุ์ศิลา
นายสานิต ว่องสัธนพงษ์
นายสิทธิเกียรติ ระดาพัฒน์
น.ส.ธิดาใจ ทิณรัตน์
นายอุทัย สุทธิประภา
นายคมกริช จุรีมาศ
นายเวชยันต์ ชมภูบุตร
นายเรืองวัฒน์ ทุมดี
๑๐
๑๓
๑๘
๒๑
๓๖
๓๙
เพื่อไทย
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
ประชาธิปัตย์
ไทยเป็นสุข
เพื่อฟ้าดิน
ชาติไทยพัฒนา
พลังคนกีฬา
เพื่อนเกษตรไทย
31,612
24,262
3,047
34
26
29,959
30
41
-มีสิทธิ 123,072
-ใช้สิทธิ 95,325
-ร้อยละ 77.45
นายฉลาด ขามช่วง
นายอาคม เฉลิมแสน
นายทินกร อ่อนประทุม
นายรัศมี ทิณรัตน์
นายบุญชิด อุทัศพัฒนา
นายกู้เกียรติประจิต อรุณดี
นายบุญมา ภูมิดอนมิ่ง
นายวีระวัฒน์ โพธิ์เปี้ยศรี
นายเด่นพงษ์ แวงวรรณ
๑๐
๑๓
๑๔
๑๖
๑๘
๒๑
๓๙
เพื่อไทย
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
ประชาธิปัตย์
ไทยเป็นสุข
กิจสังคม
ภูมิใจไทย
เพื่อฟ้าดิน
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อนเกษตรไทย
56,931
9,654
19,861
66
59
861
100
2,297
13
-มีสิทธิ 126,632
-ใช้สิทธิ 91,399
-ร้อยละ72.18
 
นายนิรมิต สุจารี
นางรัชนี พลซื่อ
นายนิติกร ขัติยนนท์
นายประมวล กุสุมาลย์
นายสมบัติ พรรคพล
นายอนุสรณ์ อโศกนิรันด์
นายฉัตรมงคล ชาติพงศธร
นายเยี่ยมพล พลเยี่ยม
นายเอกพงษ์ แวงวรรณ
๑๐
๑๔
๑๖
๑๘
๒๑
๓๔
๓๙
เพื่อไทย
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
ประชาธิปัตย์
กิจสังคม
ภูมิใจไทย
เพื่อฟ้าดิน
ชาติไทยพัฒนา
ความหวังใหม่
เพื่อนเกษตรไทย
45,909
30,218
1,453
313
565
19
335
102
106
-มีสิทธิ 117,109
-ใช้สิทธิ 82,026
-ร้อยละ 70.04
นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์
นางสาวตวงรัตน์ วงศ์เวไนย
นายเอกประดิษฐ์ ประกอบสาย
นายสากล สุภารี
พ.ต.ท.บุญทัน พลเยี่ยม
น.ส.แก่นกลั่นทิพย์ แก้วดี
นายอรรณพ เพียรชนะ
นายศักดา พรศักดา
พ.ต.อ.วัชรินทร์ ชาวงศกร
นายวัชระ วัชระกวีศิลป์
๑๐
๑๓
๑๖
๑๘
๒๑
๓๔
๓๖
๓๙
เพื่อไทย
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
ประชาธิปัตย์
ไทยเป็นสุข
ภูมิใจไทย
เพื่อฟ้าดิน
ชาติไทยพัฒนา
ความหวังใหม่
พลังคนกีฬา
เพื่อนเกษตรไทย
50,732
23,903
1604
8
666
24
1,108
55
10
65
-มีสิทธิ 119,780
-ใช้สิทธิ 81,368
-ร้อยละ 67.93
ต่อหน้า ๒
 
 
 
-๒-
เขตตั้ง
ชื่อ
หมายเลข
พรรค
คะแนน
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
นางเอมอร สินธุไพร
นายธีรยุทธ ระโยธี
น.ส.อัจฉรา สากระจาย
นายเมือง คำยืน
นายชัชวาลย์ ชมภูแดง
นายสุนทร ดวงวงษา
นายสมยศ แสนอุ่น
นายฉลาด ศรีไชยวาน
๑๐
๑๓
๑๖
๑๘
๓๖
๓๙
เพื่อไทย
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
ประชาธิปัตย์
ไทยเป็นสุข
ภูมิใจไทย
เพื่อฟ้าดิน
พลังคนกีฬา
เพื่อนเกษตรไทย
67,072
266
5,359
123
3,693
25
18
54
-มีสิทธิ 120,843
-ใช้สิทธิ 80,299
-ร้อยละ 66.45
นายกิตติ สมทรัพย์
นายจุนท์ ผารัตน์
นายสมบัติ ขันโมลี
นายมาตย์ ขุณิกากรณ์
นายบุญน้อม พรมนิกร
นางมยุรี ขุมหิรัญ
นายพิทักษ์ ทึนรส
นายไพกิจ ภูกลาง
นายทรงกริช ปริปุณณะ
๑๐
๑๓
๑๖
๑๘
๓๖
๓๗
๓๙
เพื่อไทย
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
ประชาธิปัตย์
ไทยเป็นสุข
ภูมิใจไทย
เพื่อฟ้าดิน
พลังกีฬา
พลังชาวนาไทย
เพื่อนเกษตรไทย
71,226
453
4,858
78
3,043
16
15
134
22
-มีสิทธิ 122,415
-ใช้สิทธิ 84,076
-ร้อยละ 68.68
นายศักดา คงเพชร
นายพลเสฏฐ์ พงศ์ฤทธิบาล
นายประมวล เภตรา
นายพชร พายุหะ
นายสุทิน ลุยตัน
นายสมวงค์ ขุมหิรัญ
น.ส.หนูนิล บุญผาลา
นายเลิศล้ำ จำปาทิพย์
นายธนทร อึ่งชื่น
๑๐
๑๒
๑๖
๑๘
๓๖
๓๗
๓๙
เพื่อไทย
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
ประชาธิปัตย์
รักษ์สันติ
ภูมิใจไทย
เพื่อฟ้าดิน
พลังคนกีฬา
พลังชาวนาไทย
เพื่อนเกษตรไทย
62,356
2,803
2983
154
6,622
36
19
45
122
-มีสิทธิ 113,398
-ใช้สิทธิ 78,655
-ร้อยละ69.36
นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์
นายดฤทธิ์ บุศเนตร
นายสืบพงษ์ พนมเขต
นายพิทยา ไชยชนะ
นายราชศักดิ์ สมีแจ้ง
นายสายันต์ อินสอน
นายเดชอนันต์ ญาตินิยม
นายเชิดชัย มูลมณี
นายวาสนา จิณฤทธิ์
๑๐
๑๑
๑๔
๑๖
๑๘
๓๔
๓๙
เพื่อไทย
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
ประชาธิปัตย์
ไทยพอเพียง
กิจสังคม
ภูมิใจไทย
เพื่อฟ้าดิน
ความหวังใหม่
เพื่อนเกษตรไทย
70,852
1579
3,803
134
478
4,275
24
254
24
-มีสิทธิ 121,379
-ใช้สิทธิ 85,891
-ร้อยละ 70.76
 
รวม
 
 
 
-มีสิทธิ 964,628
-ใช้สิทธิ 679,039
-ร้อยละ 70.39
 
   งานการมีส่วนร่วม
สนง.กกต.จว.ร้อยเอ็ด
๐๔๓๕๒๒๘๑๖ต่อ ๑๐๓


 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 138
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 306,095