สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี
The Office of Provincial Election Commission of Saraburi


 
 
เฟซบุ๊ก
อ่านข่าวประจำวัน กกต. cliping news
การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 2554
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
กองทุนพัฒนาการเมือง
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อ : 2012-10-16 12:03:49 อ่าน : 3115
 ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง  เมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๕  จำนวน  ๒๓  แห่ง  
และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง  กรณียกฐานะ  เมื่อวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕  
โดยกำหนดวันเลือกตั้งเมื่อวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕  นั้น   ผลการเลือกตั้งปรากฏ ดังนี้

       
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน  อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี
เลือกตั้งเมื่อวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕
       
เขตเลือกตั้ง หมายเลข ผู้สมัคร  ที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ หมายเหตุ
ผู้สมัคร ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้ง
  (ชื่อ - สกุล)
นางผอบ  อยู่เจริญ  
นางชูจิตร  เล็กดา  
นายสมชัย  แสนสาย  
นายเสน่ห์  มีกมล  
นายวิชัย  บุญสืบวงษ์  
นายปัญญา  แก้ววงศ์สุวรรณ  
นางสาวจงดี  ทัศนา  
นายสมรัก  พุฒคำ  
นายแสงเดือน  สรกิตย์  
นายสุรินทร์  สรกิตย์  
นายศกล  วงษ์มอญ  
นายจำนงค์  เอี่ยมพิชัย  
นางปรียาพัช  ดวงคำ  
นายกำจัด  รัตนะ  
นางมะลิ  คล้ายสุขพงษ์  
นายธงชัย  คล้ายสุขพงษ์  
นายธนดล  เทียนเงิน  
นายประเสริฐ  สิงห์เถื่อน  
๑๐ นายสุนิโรจน์  ซื่อนิรันดร์  
๑๐ นายวิรัช  รอดปัสะเวก  
       
       
       
       
       
ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
เลือกตั้งเมื่อวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕
       
เขตเลือกตั้ง หมายเลข ผู้สมัคร  ที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ หมายเหตุ
ผู้สมัคร ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้ง
  (ชื่อ - สกุล)
 - นายชัยวัฒน์  ด้วงประดิษฐ์ นายก
นายรังสรรค์  สันโดษ  
นายหรัด  คำจันทร์  
นายสมหวัง  คำปะละ  
นางสาวสมหมาย  เกตุชะยันต์  
นายจำนงค์  ผาแสง  
นายพัน  ทองอุ่ม  
นายไพรัตน์  ปัญญามี  
นายเสนาะ  บุญเรือง  
นายวินัย  นิ่มนวน  
นางภัคภร  อิ่มสมัย  
นายศิริ  สีตเขตร์  
นายวิเชียน  พิกุล  
นายอภิเดช  อินโน  
นายพิน  เรือนแก้ว  
นายสุทิน  สุพรรณแดง  
นายวิระพล  เรืองปรีชา  
นางอุบล  มิสุนา  
นายวิเชียร  โชติพรหม  
๑๐ นายสมศักดิ์  กำเนิดพันธ์  
๑๐ นายชูชีพ  มิสุนา  
๑๑ นายองค์อาจ  จันวดี  
๑๑ นายสมบูรณ์  ศรีเมืองอิน  
๑๒ นายมาโนตย์  ผาแสง  
๑๒ นายบุญมาก  มากสุข  
๑๓ นายไสว  จันทร์เหลือง  
๑๓ นายคุณากร  ปักมาศ  
       
       
       
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม  อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี
เลือกตั้งเมื่อวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕
       
เขตเลือกตั้ง หมายเลข ผู้สมัคร  ที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ หมายเหตุ
ผู้สมัคร ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้ง
  (ชื่อ - สกุล)
 - นายฉลวย  อินทร์ชัย นายก
นายธนวัฒน์  เป้าทอง  
นายณรงค์  ท่อนทอง  
นายทองใบ  โสรัปวาสี  
นายสะอาด  ขุนตา  
นายประเทือง  ศรีโฉมงาม  
นายคะนอง  พวงมณี  
นายเชาว์  กลางอรัญ  
นายสิงห์โต  สมสอาด  
นางธนพร  โพธิปักขิยกุล  
นายธนพล  พุ่มฤทัยวัฒน์  
นายจรัญ  โพธิ์เขียว  
นายประพันธ์  บุญทูป  
นายสำรวย  ทานะมัย  
นายนุเรตร์  เมฆขลา  
นายสมทรง  นาคประสงค์  
นายสุรพล  ประสงค์สุข  
       
       
       
       
       
       
       
ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี
เลือกตั้งเมื่อวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕
       
เขตเลือกตั้ง หมายเลข ผู้สมัคร  ที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ หมายเหตุ
ผู้สมัคร ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้ง
  (ชื่อ - สกุล)
 - นายเชวงศักดิ์  สงวนวงศ์วิจิตร นายก
นายสมศักดิ์  หลั่งทองหลาง  
นายพิทักษ์  ประภัศน์สุตานนท์  
นายวิทยา  เกิดจันทึก  
นายบุญเลิศ  แจกลาง  
นายนำ  มุ่งกลาง  
นายสมพงษ์  เชิดชู  
นายสมพงษ์  ศรีสูงเนิน  
นายสุทิน  เพียซ้าย  
นายปกครอง  ปัญญา  
นายประสาน  แนบจันทึก  
นายทองศูนย์  ศรีธาตุ  
นางสาวจำรัส  สุรินทร์  
นายประดับ  ทองดีมีศรี  
นายวิเชียร  พันธ์ศรี  
นายสำเนียง  ทองเสนา  
นายจันทร์  ม่วงนอก  
นายสวัสดิ์  ภูเกาะ  
นายวันชัย  ขอนสูงเนิน  
๑๐ นายสมนึก  จงกลาง  
๑๐ นายสุรพล  ขอน้อมกลาง  
       
       
       
ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิหารแดง  อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี
เลือกตั้งเมื่อวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕
       
เขตเลือกตั้ง หมายเลข ผู้สมัคร  ที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ หมายเหตุ
ผู้สมัคร ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้ง
  (ชื่อ - สกุล)
 - นายสมคิด  โสมเสริมทรัพย์ นายก
นางศรีประไพ  หนองยาว  
นางนิตยา  เดชทัน  
นายมารุต  พานทอง  
นายดิเรก  อาษาพันธ์  
นางวิไลวรรณ  พูลสมบัติ  
นายอนุพงศ์  คงดี  
นายสนั่น  อันดารา  
นายโกมล  จะเร  
นายลำภู  เกตุสุวรรณ์  
นายอดิเรก  แหยมนก  
นายสมโภด  เดชกุล  
นางจันทิพย์  วงษ์ทับทิม  
นางจรรยารักษ์  สาหร่าย  
นายสมาน  กลิ่นละออ  
นายโทน  ศรีมหาโพธิ์  
นายหนูเล็ก  วงษ์สีดา  
นางสมปอง  อยู่มั่น  
นายเดชา  รถหวั่น  
๑๐ นายมานพ  มานุช  
๑๐ นายทวี  พรอุดม  
       
       
ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
เลือกตั้งเมื่อวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕
       
เขตเลือกตั้ง หมายเลข ผู้สมัคร  ที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ หมายเหตุ
ผู้สมัคร ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้ง
  (ชื่อ - สกุล)
 - นายสุรพล  จึงพานิช นายก
นายมงคล  คงสุโข  
นายสาย  แป้นงาม  
นางเสาวนีย์ เอี๋ยวสกุล  
นายอภินันทร์  ปิ่นพิพัฒน์  
นางประนอม  ฤาชัย  
นายสมหมาย  สุริวงษ์  
นายบัญญัติ  ชัยชะนะ  
นางสมบูรณ์  ฮมภาราช  
นายละออ  พรมมา  
นายไพโรจน์  เสียงสวัสดิ์  
นางสมบุญ  เพ็ชรขาว  
นางเล็ก  บุญโฉม  
นายนาวินทร์  มลิฟ้า  
นายวิสุทธิชัย  กำเนิดผล  
นายสมชาย  ตนุสุชากานต์  
นางจำลอง  สีลิต  
นางพรสุรางค์  ปัญหา  
นายตุ๋ย  ฟูนันธ์  
๑๐ นายสมพร  ทองพันธุ์  
๑๐ นางสุมาลี  วินิยม  
๑๑ นายสุชาติ  เสียงสวัสดิ์  
๑๑ นางลัดดา  แสงดารา  
       
       
ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง  อำเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี
เลือกตั้งเมื่อวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕
       
เขตเลือกตั้ง หมายเลข ผู้สมัคร  ที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ หมายเหตุ
ผู้สมัคร ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้ง
  (ชื่อ - สกุล)
 - นายภานุวัฒน์  ชวนะพันธุ์ นายก
นายพิษณุ  อยู่นุช  
นางเทียมจันทร์  มูลชนะ  
นางจิรัสสา  พุฒพิชัย  
นายสายชล  สะมะโน  
นางสาวอารีย์วรรณ  พุฒพิชัย  
นายวิโรจน์  ทองระย้า  
นางณัฐธิวรรณ์  ศรีคำ  
นายประทุม  จำปาบาน  
นางสาวสุชาตา  ผดุงกรรจ์  
นางสาวพรเพ็ญ  พรรณราย  
นางกนกภรณ์  ม่วงกลิ่น  
นางนฤมล  ศรีคำ  
นายศุภจักร  รักษ์กิจการ  
นางสาวชุติญา  วงษ์กระสันต์  
       
       
ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู  อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
เลือกตั้งเมื่อวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕
       
เขตเลือกตั้ง หมายเลข ผู้สมัคร  ที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ หมายเหตุ
ผู้สมัคร ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้ง
  (ชื่อ - สกุล)
 - นายอนันต์ชัย  เกียรติสมาน นายก
นายบุญสม  ทองแดง  
นายจิน  เอกเจริญ  
ว่าที่ร้อยตรีสมภพ  เข็มกลัด  
  มีผู้สมัคร จำนวน ๑ ราย  
นายอำนาจ  สันโคตร  
นางสาวขวัญเรือน  ปิ่นเปีย  
นายสำริด  อาสนะ  
นายชัยพัฒน์  ศิริไพศาล  
นายอุดม  โชติช่วง  
นายสมาน  ราชภูมิ  
นายบุญยืน  ดาวเรือง  
นายสนั่น  สุขเจริญ  
นายปฏิวัติ  ชีสังวรณ์  
นายประนอม  กลิ่นหอม  
นางมาริน  กลิ่นจำปา  
นายจรัญ  จั่นเพ็ชร  
       
       
       
ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี
เลือกตั้งเมื่อวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕
       
เขตเลือกตั้ง หมายเลข ผู้สมัคร  ที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ หมายเหตุ
ผู้สมัคร ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้ง
  (ชื่อ - สกุล)
 - นายทิพย์ชยภล  เพทายวิราพันธ์ นายก
นางบุญยวีร์  อัครธัญญาสกุล  
นายสรอรรภ  ทับสาร  
นายทองสุก  คำแพง  
นายศิริพงษ์  ผาพิน  
นายสมัย  พงษ์ภมร  
นายสุนทร  บุญมี  
นางอุฑารัตน์  ดวงเนตร  
นายสมศักดิ์  ขันแก้ว  
นายสุเมธ  อ่อนศรี  
นายสุวัฒน์  นิลสุพัฒน์  
นายประทวน  หุ่นสาระ  
นายบุญนาค  คัมภิรานนท์  
นายสมัย  ลำดี  
นายนิภณ  พานทอง  
นายสุนันท์  อ้อยแดง  
นายรวีโรจน์  บุษบา  
นายบุญมี  โพธิ์น้อย  
นายวินัย  ขวัญชัยโย  
๑๐ นายสมพงษ์  ปัญโญ  
๑๐ นางชลณิธา  คชประเสริฐ  
       
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี
เลือกตั้งเมื่อวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕
       
เขตเลือกตั้ง หมายเลข ผู้สมัคร  ที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ หมายเหตุ
ผู้สมัคร ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้ง
  (ชื่อ - สกุล)
นายสมหวัง  ห้าวหาญ  
นายเสน่ห์  เต็มลิตร  
นายทวน  ทองมาก  
นายบัญชี  ท้วมเลี้ยง  
นายมานิต  ศรีจันทุม  
นายคำนวณ  นาสารี  
นายเจริญ  สุขศรี  
นายกรวิชญ์  พุทธาคง  
นางยุพิน  ทองสุข  
นายบุญโฮม  นาราษฎร์  
นายปัญญา  ศรีจันทุม  
นายบุญหงษ์  ตราสีพันธ์  
สิบเอกอำนาจ  โกเมศร์  
นายบุญช่วย  อินสำอาง  
นายอุทัย  หวังสุดใจ  
นางละไม  หมื่นนาค  
นางณะที  กรณ์พรหม  
นายทะหวัน  ธรรมวิเศษ  
๑๐ นายสูงเนิน  สุขสร้อย  
๑๐ นายวิโรจน์  น้อยนาดี  
       
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ  อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี
เลือกตั้งเมื่อวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕
       
เขตเลือกตั้ง หมายเลข ผู้สมัคร  ที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ หมายเหตุ
ผู้สมัคร ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้ง
  (ชื่อ - สกุล)
นายสำรวย  ศรีโฉมงาม  
นางสาวพรชนก  พยัคฆกุล  
นายสมคิด  เชียงเห็น  
นายมนัส  ภาคเพียร  
นายสีลา  ปิยะกุล  
นายบำรุง  พานทอง  
นางสาวอรทัย  มัยมงคล  
นายเหน่ง  ทรงบัณดิษฐ  
นายสุชัยวัฒน์  นาคะ  
นางสาวศิริพร  สุปัญญาพาณิชย์  
นายจารึก  สุขประเสริฐ  
นายสุรศักดิ์  ชื่นชูใจ  
นายจำลอง  สังน้อย  
นายจำเนียร  แพรสุรินทร์  
       
       
ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม  อำเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี
เลือกตั้งเมื่อวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕
       
เขตเลือกตั้ง หมายเลข ผู้สมัคร  ที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ หมายเหตุ
ผู้สมัคร ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้ง
  (ชื่อ - สกุล)
 - นายณรงค์รัชช์  ประเสริฐสุข นายก
นางอบเชย  ศรเวช  
นางสาวจริยา  ฉวนฉาย  
นางแฉล้ม  ไม้จีน  
นายดิลกรัตน์  พิมพาทอง  
นายธนา  มองเพชร  
นายทองหล่อ  ดิษตระกูล  
นางเบญจพร  ไทยบรรเทา  
นายสมยศ  นิ่มสุนทร  
นางคำพา  ปาณะศรี  
นางสุมาลี  โฉมยา  
นายพล  หมายขุน  
นายอัศนี  ขำสนิท  
นายมานพ  ยังยิ้ม  
นายสุข  อินทโมรา  
นายชูชาติ  โตไกรจักร์  
นายปัญญา  พรหมโชติ  
       
       
       
ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
เลือกตั้งเมื่อวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕
       
เขตเลือกตั้ง หมายเลข ผู้สมัคร  ที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ หมายเหตุ
ผู้สมัคร ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้ง
  (ชื่อ - สกุล)
 - นายวิญญู  เสริฐธิกุล นายก
นายสุริยัน  พันธุ์สุ  
นายสุภกิตต์  ทองละมูล  
นายสมพงษ์  คำสิงห์  
นายจำปี  เชื่องวงษ์  
นายดาวเรือง  สำเภา  
นายเพชรไพร  ใจมา  
นายธรรมนูญ  ทับคุณ  
นายนิวัฒน์  นุวงษ์  
ด.ต.โพธิ์งาม  วงษ์เคี่ยม  
นายสมบัติ  หมวดก๋อย  
นางมาลัย  แก้วนิล  
นางเฉลียว  แสงคำ  
นายสมบัติ  วัตวงษ์  
นายอดิเรก  ประเสริฐทรัพย์  
นายคำพันธ์  พิลา  
นายเสนีย์  มีเปี่ยม  
นายสุดใจ  เพ็งวัน    
นางสาวสมใจ  ปานแสงเพ็ชร  
๑๐ นายสำรวย  วงษ์ฟอง  
๑๐ นายณรงค์ชัย  กันภัย  
       
ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง  อำเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี
เลือกตั้งเมื่อวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕
       
เขตเลือกตั้ง หมายเลข ผู้สมัคร  ที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ หมายเหตุ
ผู้สมัคร ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้ง
  (ชื่อ - สกุล)
 - นายพรเทพ  ราชวัตร์ นายก
นายนฤนาท  แตงนวม  
นางศรีนวล  สังข์น้อย  
นางสุรินทร์  กระต่ายทอง  
นายชวลิต  ธรรมรังษี  
นายอนนต์  บรรจงศิริ  
นางสำราญ  เงินกร  
นายประยูร  กิจพรั่งพร้อม  
นายอนันต์  เพ่งพินิจ  
นายสมบัติ  บุญยะ  
ร.ต.มนัส  บัวเพ็ชร์  
นายสายัณห์  คุณเวียง  
นายมนตรี  ระวังการณ์  
นายสมยศ  สังข์วงษา  
นายวิบูลย์  งามลาภ  
นายประสิทธิ์  เฉยทอง  
นายอดุลย์  เจริญสุข  
       
ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  อำเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี
เลือกตั้งเมื่อวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕
       
เขตเลือกตั้ง หมายเลข ผู้สมัคร  ที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ หมายเหตุ
ผู้สมัคร ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้ง
  (ชื่อ - สกุล)
 - นางลัดดาวัลย์  อินทรวิเชียร นายก
นางสาวสุมาลี  สุขสนอง  
นายวิรัตน์  อินทรวิเชียร  
นางสมพร  อุดทาพันธ์  
นายพงษ์เพชร  จั่นเพชร  
นางนุกูล  คชารัตน์  
นางวงค์เดือน  เชื้อชะเอม  
นายคำมูล  ไผทรัตน์  
นางนันทา  แสงทอง  
นายพล  เครือรัตน์  
นางลำยอง  แก้วเล็ก  
นายสมศักดิ์  หอมจันทร์  
นายสุระสิทธิ์  รอดเดชา  
นายสุวิชัย  หรุ่นพานิช  
นางสาวส้มจีน  จิตหอม  
ส.อ.วิภาส  นาคสีคร้าม  
นายคมกฤษณ์  พงษ์ศักดิ์ชาติ  
นางสาวบุญยัง  พิมละออ  
นางจิตรา  พรสินชัย  
๑๐ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนีย์  พุ่มพวง  
๑๑ นายร่วมฤดี  นาคทอง  
๑๒ นายนาวิน  ทองเกตุ  
๑๓ นางไมตรี  คำมี  
       
ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
เลือกตั้งเมื่อวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕
       
เขตเลือกตั้ง หมายเลข ผู้สมัคร  ที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ หมายเหตุ
ผู้สมัคร ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้ง
  (ชื่อ - สกุล)
 - นายพุฒิพงศ์  อยู่ถาวร นายก
นายธวัช  ระเบียบ  
นายบุญช่วย  มะนา  
นายสุชาติ  อยู่ถาวร  
นายสุประดิษฐ์  สังข์น้อย  
นายสมนึก  แดงพราม  
นางสาวสำเนียง  ก้อนแก้ว  
นายเอกชัย  มีเจริญ  
นายจำรัส  พูลสวัสดิ์  
นายรุ่งเรือง  แก้วรอดวงษ์  
นางสมบุญ  นาจันทร์  
นายบุญลือ  สุทธิฤกษ์  
นางสมหวัง  พูลเจริญ  
นายวิเศษ  หงสะต้น  
นายมนูญ  พรมรุ่งโรจน์  
นายสงัด  จันทร์พินิจ  
นายสมชัย  บุญชูศรี  
นายสุชาติ  สุขเกษม  
นางฉลวย  สุขหลง  
       
       
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล  อำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี
เลือกตั้งเมื่อวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕
       
เขตเลือกตั้ง หมายเลข ผู้สมัคร  ที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ หมายเหตุ
ผู้สมัคร ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้ง
  (ชื่อ - สกุล)
นายสมชาย  อุตมะ  
ร้อยตรีประดิษฐ์  บุญธรรม  
นายถาวร  สีแป้น  
นางชุติมา  ศรีประเทือง  
นางศรีไพร  อ๊อดยงค์  
นายวิญญู  ถากา  
นางสิริรัตน์  สุยะนา  
นางกมลพร  จันสี    
นายเถลิงศักดิ์  กล้วยป่า  
นางนุช  จอมสูงเนิน  
นางสายใจ  ปานนาศรี  
นายอธิเบศร์  แพงท้าว  
นายประยงค์  ทิพย์ประเสริฐ  
นายประมวล  ทองวันเพ็ง  
นายไพวรรณ  ศรีจันทูม  
นางสาวศรีวรินทร์  บุญทับ  
นายสนอง  จักเวหา  
นายไพศาล  เรืองเกษม  
       
       
ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี
เลือกตั้งเมื่อวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕
       
เขตเลือกตั้ง หมายเลข ผู้สมัคร  ที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ หมายเหตุ
ผู้สมัคร ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้ง
  (ชื่อ - สกุล)
 - นายสุรพล  พุฒแก้ว นายก
นายสมเกียรติ  สุวรรณโชติ  
นายสมพาน  จิ๋วศรีสวัสดิ์  
นายชิงชัย  ดวงจันทร์  
นางจันทร์หอม  พร้อมสันเทียะ  
นายไพรโรจน์  บุญเกลือ  
นายจำรอง  ซิยัง  
นายศิวรักษ์  พรหมผาง  
นายทัศพงษ์  ถากา  
นางจอมศรี  แสงปัก  
นายพัลลภ  ทองคำ  
นายบุญสอ  จ้อยโชติ  
นางมัดสา  สีท้าว  
นายจรัญ  พรมโชติ  
นายไพบูรย์  สุมาวรรณ์  
นายมงคล ศรีสง่า  
นางรธิดา  กะวะนิช  
นางประคอง  สารีนนท์  
นายสังคม  รูปสม  
๑๐ นางนัทธิวรรณ  ภูสุรินทร์  
๑๐ นางสาวสุณีย์  โซ่เงิน  
๑๑ นายไพฑูรย์  ทองเสนา  
๑๑ นายกิตติ  สาริยะ  
๑๒ นายสามัคคี  จันพางาม  
๑๒ นายนรเสฎฐ์  วงษ์น้อยศรี  
       
       
       
ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี
เลือกตั้งเมื่อวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕
       
เขตเลือกตั้ง หมายเลข ผู้สมัคร  ที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ หมายเหตุ
ผู้สมัคร ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้ง
  (ชื่อ - สกุล)
 - นายเชวงศักดิ์  สงวนวงศ์วิจิตร นายก
นายสมศักดิ์  หลั่งทองหลาง  
นายพิทักษ์  ประภัศน์สุตานนท์  
นายวิทยา  เกิดจันทึก  
นายบุญเลิศ  แจกลาง  
นายนำ  มุ่งกลาง  
นายสมพงษ์  เชิดชู  
นายสมพงษ์  ศรีสูงเนิน  
นายสุทิน  เพียซ้าย  
นายปกครอง  ปัญญา  
นายประสาน  แนบจันทึก  
นายทองศูนย์ ศรีธาตุ  
นางสาวจำรัส  สุรินทร์  
นายประดับ  ทองดีมีศรี  
นายวิเชียร  พันธ์ศรี  
นายสำเนียง  ทองเสนา  
นายจันทร์  ม่วงนอก  
นายสวัสดิ์  ภูเกาะ  
นายวันชัย  ขอนสูงเนิน  
๑๐ นายสมนึก  จงกลาง  
๑๐ นายสุรพล  ขอน้อมกลาง  
       
       
       
       
ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
เลือกตั้งเมื่อวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕
       
เขตเลือกตั้ง หมายเลข ผู้สมัคร  ที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ หมายเหตุ
ผู้สมัคร ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้ง
  (ชื่อ - สกุล)
 - นายสว่าง  สามปลื้ม นายก
นายพิตรพิบูลกร  มงคล  
นางสมหวัง  เศวตพันธ์  
นางสมศรี  แก้วมา  
นางสุภาวดี  ออดดี  
นางรัตนา  กองจุ๋ย  
นายดิเรก  ทรรณกรณ์  
นายสุรชัย  เชี่ยวชาญ  
จ.ส.อ.จำลอง  เพชรตรา  
นางกัลยา  เทพสกุล  
นายเฉลิม  ทองคำ  
นายเสกสันติ์  คัตพันธ์  
นายบุญธรรม  ยศยิ่ง  
นางสาววลัญช์รัตน์  ขวัญศรี  
นางวิษา  โพธิพุทธ  
นายนิกร  ปัญญา  
นายจำเนียร  สมร่าง  
นายฤทธิ์  จินดารัตน์  
นายคำ  สุภสาย  
๑๐ น.ส.อุดมรัตน์  ประเสริฐทรงงาม  
๑๐ นายจารุวัฒน์  จำเนียรโสด  
       
       
       
       
ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
เลือกตั้งเมื่อวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕
       
เขตเลือกตั้ง หมายเลข ผู้สมัคร  ที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ หมายเหตุ
ผู้สมัคร ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้ง
  (ชื่อ - สกุล)
 - ร้อยตรีสิทธิชัย  นิยมทอง นายก
นายสุฤทธิ์  ขุนวิเศษ  
นางศิรินทรัตน์  กุลวิเศษ  
นายศรายุทธ  สารีคง  
นายสมควร  สมัครการ  
นางนฤมล  อนุพันธ์พงษ์สุข  
นางพิมพ์ใจ  ขลิบเงิน  
นางสาวอรวรรณ  พันธ์ตุ่น  
นายทองหรั่น  สุขงาม  
       
       
       
ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
เลือกตั้งเมื่อวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕
       
เขตเลือกตั้ง หมายเลข ผู้สมัคร  ที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ หมายเหตุ
ผู้สมัคร ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้ง
  (ชื่อ - สกุล)
 - นายพยุง  เชียงทอง นายก
นายคำภี  ทองสำฤทธิ์  
นายประชุม  อ่อนศรี  
นางสาวสำราญ  หลิ่มวอน  
นายสมหมาย  กาลสุข  
นางรมิตา  จันทร์ลา  
นายสำราญ  บ่อแก้ว  
นางละมูล  อามาตรมนตรี  
นางประสพสุข  มั่งคั่ง  
นายเสนาะ  กรุงศรียา  
นายประไพ  ศรีสง่า  
นายสุขสรร  คำพรม  
นายสนิท  สังข์ฤทธิ์  
นางประยูร  มนตรี  
นายสุนันต์  เทียนไชย  
นายสุวิทย์  สุขมาก  
นายศิลป์ชัย  บุตรศิริ  
นายสามารถ  พวยอ้วน  
นางอาภากร  เสวยสุขกาญจนะ  
๑๐ นางอารี  อภิยะ  
๑๐ นายประทุม  ชูทรัพย์  
๑๑ นายสมชาย  บุญชู  
๑๑ นางสาวมุฑิตา  สาปี  
       
       
ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี
เลือกตั้งเมื่อวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕
       
เขตเลือกตั้ง หมายเลข ผู้สมัคร  ที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ หมายเหตุ
ผู้สมัคร ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้ง
  (ชื่อ - สกุล)
 - นายวันชัย  บุญพัฒน์ นายก
นายประสพสุข  บุดดาพันธ์  
นายสมคิด  รุจิจิตร  
๑๐ นายไพบูลย์  ชมทวี  
นายแก้ว  ทุยะนา  
๑๑ นายประพัฒน์  เผื่อนจันทึก  
นายณัฐกิตติ์  เทียนอินทร์  
นายประสงค์  เงินแก้ว  
นายธวัชชัย  ทองเหลือง  
นายสมเกียรติ  สุขอินทร์  
นายไตรรงค์  มงคล  
นายธณัท  บำรุงราษฎร์  
นายรวม  สีดา  
นางวิบูลย์ศิริ  บุญพัฒน์   
นางเบญจวรรณ  ใจสูงเนิน  
นางสมใจ  คำสัตย์  
นางทิพย์วรรณ  บุญศิริ  
นายวิทยา  การะเกตุ  
นายพรมมา  น้อยเสนา  
       
       


 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 464
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 883,195