สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี
The Office of Provincial Election Commission of Saraburi


 
 
เฟซบุ๊ก
อ่านข่าวประจำวัน กกต. cliping news
การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 2554
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
กองทุนพัฒนาการเมือง
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งเป็น กกต.จว.สระบุรี

เมื่อ : 2011-02-25 13:38:13 อ่าน : 20283
รายชื่อบุคคลที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกและเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี

 
  ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด การศึกษาสูงสุด/สาขา อาชีพ/ตำหน่ง/
สถานที่ทำงาน
ประวัติการทำงาน/
ประสบการณ์โดยสังเขป
ประสบการณ์การเลือกตั้งที่สำคัญ วันที่สมัคร หมายเหตุ
๑. พล.ต.ต.มงคล    เพชรวราภา ๖ เม.ย. ๒๔๘๔ 
นิติศาสตร์บัณฑิต -  ข้าราชการบำนาญ กรมตำรวจ
-  ตำแหน่งสุดท้าย ผู้บังคับการกองวิทยากร
ภาค ๓  จ.ลำปาง
-   สืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทั่วไป
-  สืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
-  สืบสวนสอบสวนคดีป่าไม้
-  เคยสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๓ จังหวัดสระบุรี
-  เคยสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๔๔  จังหวัดสระบุรี
๒๕ ก.พ. ๒๕๕๔  
   ๒.  นายประหยัด     ทรงคุณ  ๑๓ ธ.ค. ๒๔๘๑ การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาการวัดผลการศึกษา 
 - ข้าราชการบำนาญ
- ตำแหน่งสุดท้าย  รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
- รองอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน
 - ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
-  รองเลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
-  รองอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน
- เป็นกรรมการตรวจการเลือกตั้ง                 จ.สุพรรณบุรี ๒ สมัย
- เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง
เทศบาลเมืองสระบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๔  
   ๓.  นายอรัญ    ทั่งทองแท้  ๑ ก.ค.๒๕๐๒ นิติศาสตร์บัณฑิต  -  พนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี
สำนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี 
 - ทำงานด้านคดีอาญา 
-  ทำงานด้านดคีแพ่ง
-  บรรยายกฎหมาย
- ทำคดีฟ้องผู้กระทำความผิดในคดีเลือกตั้ง
ทั้งทางแพ่ง  และทางอาญา 
 ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๔  
   ๔. นายคูณ    พุดซ้อน ๑๔ ธ.ค.๒๕๐๐  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาบริหารการศึกษา 
-  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี  เขต ๑ 
 - ครูผู้สอน
-  ผู้บริหารการศึกษา(ผู้อำนวยการโรงเรียน)
-  ผู้บริหารการศึกษา              (รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา)
-  ผู้อำนวยการเลือกตั้ง
-  ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง (อบจ.)
-  ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง (สส.)
-  ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง (สว.) 
๒๖ ก.พ. ๒๕๕๔   
   ๕.  นางกุสุมาลย์  จึงธีรพานิช  ๑ พ.ค.๒๕๐๕  รัฐศาสตร์
มหาบัณฑิต
(การเมืองการปกครอง)
 - นักธุรกิจ-เจ้าของธุรกิจ
๑.ห้างขายทองเยาวราช
๒.ห้างเพชรทองเยาวราช
๓.บริษัท AK apartment
๔.บริษัท PK  apartment
๕. บริษัท VPN โรงโม้,โรงกระจก
๖.โฟโต้ ยูนีค ศาลาแดง
๗.หุ้นส่วนโรงสีอ่างแก้วกิจเจริญ
 - หน่วยแพทย์อาสาโครงการผ่าตัดตาต้อประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ชาวเขาในสมเด็จพระศรีนครินทร์ในอดีตจนปัจจุบันเป็น อพสว.
- ผู้นำและผู้ก่อตั้งโครงการป้องกันดีกว่าการรักษา รณรงค์ให้ออกกำลังกาย   แอร์โรบิค-ไทเก็กจากอำเภอหนองแคและเป็นต้นแบบครูไปทั่วสระบุรี
- หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และโครงการ"ธรรมศาสตร์พบประชาชน"กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตลอด
- มีส่วนร่วมในภาคเอกชนสระบุรี  ภาคประชาชน ภาคสิทธิสตรี  ผู้นำสตรีในอำเภอหนองแค    จังหวัดสระบุรี
 
 -  เคยสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา     พ.ศ. ๒๕๕๑ จ.สระบุรี
-  เป็นผู้สังเกตการณ์และดูแลการเลือกตั้งฝ่ายประชาชนและภาคประชาชน
ในการเลือกตั้งเขตอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
-  เคยเป็นวิทยากรอาสาให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตย  การมีส่วนร่วมของชุมชนกับความสำเร็จในการเลือกตั้งให้คนดีเข้าสภา ชุมชนกับรัฐ  ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒
 
 ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๔  
   ๖.  พ.ต.อ.ทรงฤทธิ์  สุขสมใจ  ๑๙ ก.ย.๒๔๙๔  พัฒนบริหารศาสตร์
มหาบัณฑิต
 
 - รับราชการตำรวจ ตำแหน่ง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน
สถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน จ.สระบุรี
 - ผู้กำกับการ  สถานีตำรวจภูธรตำบลแหลมฉบัง  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
-  ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรอำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว
-  ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง
- วิทยากรบรรยายวิชาสังคมการเมืองไทยในหลายสถาบันการศึกษา
 
 -  ในทุกสถานีตำรวจที่เคยดำรงตำแหน่งมา   จะเป็นผู้ควบคุม         จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา     ความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานและ  บัตรเลือกตั้ง  ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๔  
   ๗.  นายทิสาปาโมกข์   ปรึกษากิ่ง  ๑๐ส.ค.๒๕๑๒  รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต  - สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง สภาพัฒนาการเมือง
สถาบันพระปกเกล้า
สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
 - สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง  สภาพัฒนาการเมือง  สถาบันพระปกเกล้า
- รองประธานแผนพัฒนาการเมืองสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
- ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน สำนักนายกรัฐมนตรี
- คณะกรรมการเผยแพร่ประชาธิปไตยและประชาสัมพันธ์สภาพัฒนาการเมือง
- คณะกรรมการตรวจสอบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งจ.สระบุรี
 -  เป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จ.สระบุรี
-  เป็นวิทยากรส่งเสริมประชาธิปไตยภาคกลางตอนบนและตะวันตก    สภาพัฒนาการเมือง  
- เป็นวิทยากรเผยแพร่ประชาธิปไตย              สภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
- คณะกรรมการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
- คณะทำงานการส่งเสริมรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งภาคประชาชนสระบุรี
 ๒๘ ก.พ.๒๕๕๔  
   ๘. นายสามารถ  ปริวัตร  ๘ พ.ค.๒๔๙๗  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  รับราชการตำแหน่ง
ปลัดอำเภอ
(เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ)
สำนักทะเบียนอำเภอวิหารแดง
 - ปลัดอำเภองานปกครอง อ.เมืองสระบุรี
- ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
- นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยการเมือง กรมการปกครอง
- นิติกร ๗    สำนักสอบสวนและนิติการ      กรมการปกครอง
- หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร  .วิหารแดง
 - การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด
- การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  และการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทุกระดับ
 ๑ มี.ค.๒๕๕๔  
   ๙. นายประจวบ  แก้วเขียว   ๒ มี.ค.๒๕๐๒  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   (การบริหารการศึกษา) รับราชการตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
 -  ผลงานวิจัยดีเยี่ยมประจำปี พ.ศ.๒๕๔๒ จากสภาการวิจัยแห่งชาติเรื่อง "การใช้เทคนิคนิวเคลียร์พัฒนากากตะกอนเป็นทรัพยากรใหม่"(ร่วมคณะวิจัย)
- ผลงานดีเด่น สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมทางวิชาการครั้งที่ ๓๗  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง"ผลการใช้กากตะกอนเหลวต่อสมบัติของดินและผลผลิตข้าวโพดหวานในชุดดินเสนา"ร่วมคณะวิจัย" พ.ศ.๒๕๔๓
- ได้รับรางวัลไทย รางวัลเกียรติยศเพื่อประกาศเกียรติคุณ  คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน"คนดีสังคมไทย ประจำปี ๒๕๕๒" สาขาบริหารการศึกษาและส่งเสริมวิชาชีพ
- ได้รับมอบเข็มเครื่องหมาย รูปกระเป๋าคันชีพเครื่องแบบเต็มยศทหารม้ารักษาพระองค์
- เป็นผู้บริหารดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตการศึกษา ๑ จังหวัดสุพรรณบุรี  ปีการศึกษา ๒๕๔๙
- เป็นผู้บริหารดีเด่นของอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๓
- จัดการฝึกอบรมเยาวชนจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามโครงการ "ทำดี มีอาชีพ" ของ         ก.อ.ร.ม.น.และกองทัพภาค ๔ ส่วนหน้า
เป็นประธานการนับคะแนนเลือกตั้ง    ประจำอบต.วังคัน  อ.ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี
-  เป็นผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้งตำบลบางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี
- เป็นผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง
ของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระบุรี
 ๑ มี.ค.๒๕๕๔
 
  ๑๐.  พลตรี วิวัฒน์   ปลั่งอุดม  ๑๑ สoค.๒๔๙๒ รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต ข้าราชการบำนาญ
ตำแหน่งสุดท้าย
รอง ผอ.รมน.จว.สห.
- ฝ่ายเสนาธิการจังหวัดทหารบกสระบุรี (ผสธ.จทบ.สบ.)
- ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกสระบุรี
- สัสดีจังหวัดสระบุรี  สัสดีจังหวัดลพบุรี
- รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี
- รอง ผจ.รมน.จว.สห.
และปฏิบัติราชการสนามชายแดน-ปราบปราม ผกค. อ.เชียงคำ และเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ และพะเยา ตามลำดับ
 ใช้สิทธิการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา  ๑ มี.ค. ๒๕๕๔  
   ๑๑. นายวัฒนพงศ์   เสมา  ๑๑ ก.ค.๒๔๙๘ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา)  รับราชการตำแหน่ง      ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม - ปฏิบัติหน้าที่รับราชการเป็นเวลา ๓๕ ปี
- ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน ๑๘ ปี
- มีส่วนร่วมพิจารณาคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- เป็นกรรมการศูนย์การเลือกตั้ง
 ๒ มี.ค.๒๕๕๔  
    ๑๒. นายนนทพงศ์   ยอดทอง  ๖ ส.ค.๒๔๙๙  ครุศาสตอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา  รับราชการครู  ตำแหน่ง                  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
 - ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่ปี
๒๕๔๗- ปัจจุบัน เป็นเวลา ๘ ปี
- ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๘-๒๕๔๗ เป็นเวลา ๙ ปี
- ประธานสอบสวนทางวินัยข้าราชการครู ๓ ครั้ง
- กรรมการการเลือกตั้ง ส.ส. จ.นครราชสีมา ๒ ครั้ง
- ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต. ต.หนองโรง               อ.หนองแค จ.สระบุรี
 ๒ มี.ค.๒๕๕๔  
   ๑๓. นายสันติ  กางกร   ๙ ก.ย.๒๔๙๐  ครุศาสตรบัณฑิต  ข้าราชการบำนาญ
- ตำแหน่งสุดท้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระยาทด

 - วิทยากรอบรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสระบุรี
- อนุกรรมาธิการในคณะ กรรมาธิการ
วิสามัญรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำจังหวัดในการยกร่างรัฐธรรมนูญ
- ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.เมืองเก่า
- ประธานกรรมการเลือกตั้งประจำ อบต.ช้างไทยงาม
- ประธานกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านยาง
- คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ๔ จ.สระบุรี
- ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง
ประจำ อบต.ห้วยบง
 ๓ มี.ค.๒๕๕๔  
  ๑๔. นายวรชัย  ลิขิตายน ๑๕  พ.ย.๒๔๙๖  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) รับราชการครู
ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
 - ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี
- ประธานกรรมการประเมินวิทยาฐานะ
ครู สพฐ. ชำนาญการพิเศษ
- ผู้บริหารงานดีเด่น ของสนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา
 -ไม่มี-  ๓ มี.ค.๒๕๕๔  
  ๑๕.  นายบุรินทร์   วิจิตรศิริ ๗ ก.ค.๒๔๙๑  ศิลปศาสตรบัณฑิต    ที่ปรึกษา
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(แก่งคอย)จำกัด
- ด้านบริหารบุคคล
- ด้านธุรการราชการและชุมชนสัมพันธ์
- ประสานงานหน่วยราชการภายในจังหวัดและส่วนกลาง 
- เข้ารับการอบรมหลักสูตร การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันการทุจริตโครงการประชาศึกษาและชุมพชนสัมพันธ์  ๓ มี.ค.๒๕๕๔  
๑๖. นายนิพนธ์   แก้วสุทธา  ๑๘ ก.พ.๒๔๘๙  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา)  ข้าราชการบำนาญ
ตำแหน่งสุดท้าย
ผช.ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 - ศึกษาธิการจังหวัด
- ผอ.กองคลัง สป.สช.
- ผอ.สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- ผอ.สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- ผอ.สำนักผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
- ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักนายก
รัฐมนตรี และกระทรวงต่าง ๆ ประจำ
จังหวัด
- กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
- กรรมการจริยธรรมจังหวัด
- ผู้ทรงคุณวุฒิเขตพื้นที่ประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๑
- ผู้แทน ก.คศ.ประจำ.อ.กคศ.เขตพื้นที่
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
- ประธานกรรมการสถานศึกษา
ร.ร.แก่งคอย
 - เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
- เป็นกรรมการตรวจหน่วยเลือกตั้ง ระดับอำเภอ/จังหวัด
- เป็นประธานกรรมการจัดการ
แข่งขันตอบปัญหารัฐสภาประจำ
เขตการศึกษา
- บริหารจัดการสนับสนุนการเลือกตั้ง
ระดับเขตการศึกษา
 ๓ มี.ค. ๒๕๕๔  
๑๗.  นายณัฏฐ์สิทธิ์   รุ่งรัศมี  ๒๗ เม.ย. ๒๔๙๙  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต  - ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
 - ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
- ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
- ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
 - คณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง เขต ๓ จังหวัดลพบุรี
- คณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ๓ มี.ค. ๒๕๕๔  
   ๑๘.  นายดำรงค์    นันทปรีชา  ๑๒ ก.ย.๒๔๙๙  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) - ผู้ตรวจการ สกสค.
สำนักงาน สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ
-ข้าราชการบำนาญ
ตำแหน่งสุดท้าย รอง ผอ.
สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรีเขต ๒
 -  หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ มวกเหล็ก
- ผู้วยหัวหน้าการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี
- อกค.สปช.
- อกค.สพฐ.
- คณะกรรมการสกสค. กระทรวงศึกษาธิการ
 - เคยเป็นคณะกรรมการ อกค.สปช. โดยการเลือกตั้ง
- เคยเป็นคณะกรรมการ อกค.สพฐ.โดยการเลือกตั้ง
- เคยเป็นคณะกรรมการ สกสค. โดยการเลือกตั้ง
- เคยเป็น อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๑
- เคยเป็นคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง
 ๓ มี.ค. ๒๕๕๔  
   ๑๙.  นายธวัชชัย    ใบเจริญ  ๖ ก.พ.๒๕๐๔ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)   ผู้อำนวยการโครงการ
โครงการชลประธานสระบุรี
 - ก่อสร้างและบริหารจัดการน้ำโครงการแก้มลิงทะเลสาบบ้านหมอ(ตามพระราชดำริ)
- ก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี
- บริหารจัดการน้ำโครงการเก็บน้ำห้วยหินขาว ตามพระราชดำริ(ทฤษฎีใหม่)
- ควบคุม และบริหารจัดการน้ำ ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ในเขต จ.สระบุรี
- ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก , ขนาดกลาง ในเขต จ.สระบุรี
   ๓ มี.ค. ๒๕๕๔  
   ๒๐.  นายวิโรจน์    สุวรรณคีรี  ๑๐ มิ.ย. ๒๔๙๔  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ประชากรศึกษา) ผอ.การเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี
สนง.กกต.จว.ลพบุรี 
- เป็นอาสาสมัครประชาธิปไตยประจำหมู่บ้านของกระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๓๔
- เป็นครูผู้สอนสังคมศึกษา ๓๓ ปี และวิชาการ
- เป็นวิทยากรการเลือกตั้งของ สนง.กกต.จว.สระบุรี ๒๕๔๓-๒๕๔๗
- เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนดอนพุดวิทยา ๒๕๓๓ - ๒๕๔๗
- เป็นวิทยากรอบรมองค์กรตรวจสอบการเลือกตั้ง (p-net) ๒๕๔๔
- บริหารจัดการเลือกตั้งในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี  เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒ ครั้ง สมาชิกวุฒิสภา ๑ ครั้ง ท้องถิ่น ๔๕ ครั้ง
- บริหารจัดการเลือกตั้งในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๙ ครั้ง 
- เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ (สระบุรี)
๓ มี.ค. ๒๕๕๔   
๒๑.  นายปรีชา    แจ้งประดิษฐ์  ๒๙ ก.ค.๒๔๙๘ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  ผอ.โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติคุณวิทยา
 
- ศึกษานิเทศก์อำเภอดอนพุด
- ผอ.โรงเรียนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) อ.หนองโดน
- ผอ.โรงเรีนยวัดหนองพันเรือ ฯ อ.บ้านหมอ 
- ผอ.โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)
- ผู้แทนผู้บริหารใน อ.ค.ก.ศ. สระบุรี เขต ๑
- ผอ.การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ในการเลือกตั้งทั่วไปในปี พ.ศ. ๒๕๔๙
- เป็น ผอ.การเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งทุกระดับ 
 ๓ มีค. ๒๕๕๔  
  ๒๒.  ว่าที่ ร.ต.วรัญชัย   วิริยะวงศ์ ๔ พ.ย. ๒๕๐๒   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) นักธุรกิจ
บริษัทเอกวิริยะธุรกิจ จำกัด 
 - ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี
- รองประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนที่ ๑ และภาคกลางตอนบนที่ ๒
- รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี
- คณะกรรมการจังหวัดสระบุรี
- คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (กกต.ตร.) สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี
- ประธานกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
- ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
- คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี
- คณะอนุกรรมการแบ่งเขตการเลือกตั้งองค์กรส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
- ตัวแทนหน่วยงานภาคเอกชนดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี
- คณะกรรมการสรรหารคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ๓ มี.ค. ๒๕๕๔  
๒๓. นายวันพิพัฒน์    คมภักดี ๒๘ ก.ย. ๒๕๐๑ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) กิจการส่วนตัว
บัวลอยอพาร์ทเมนต์
- ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวงสัมพันธ์
- ผู้จัดการขาย และการตลาด ผลิตภัณฑ์เซรามิก บริษัทสยามนิสสัน (บริษัทเครือซิเมนต์ไทย) ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
- กรรมการบริหาร บริษัทสปาทูเดย์
- ผอ.สำนักข่าวประชาชน crty
  ๓ มี.ค. ๒๕๕๔  
๒๔. นายประวีณ   สรวยสุวรรณ ๑๑  ต.ค. ๒๔๙๓ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายและการวางแผนสังคม) นายอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี - ดำเนินงานตามโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน โดยนำราษฎรในทุกตำบลหมู่บ้านมาอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจ ให้มีจิตสำนึกมีความรักต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการสร้างความสมานฉันท์และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยดำเนินการในปี ๒๕๕๓ จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๒๐๐ คน และในปี ๒๕๕๔ จำนวน ๔ รุ่น / ละ ๒๐๐ คน
- จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนวงพระราชดำริในบริเวณที่ว่าการอำเภอวิหารแดง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ดำเนินการขยายผลศูนย์เรียนรู้ชุมชนในพื้นที่หมู่บ้านตำบลต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งในหลายสาขาอาชีพ  กลุ่มโรงสีชุมชน กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า กลุ่มทำปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ เป็นต้น เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนคลองเรือ ม. ๑๐ต.คลองเรือ  มีการรวมกลุ่มทำเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์เพื่อรองรับบุคคลที่ไปศึกษาดูงาน ศูนย์ดังกล่าวได้รับการพิจารณาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลำดับที่ ๑ ของจังหวัดสระบุรี
-การปฏิบัติงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน ประสบผลสำเร็จเกิดการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งหลายกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประชาธิปไตยในพื้นที่
- ปฏิบัติทำหน้าที่สนับสนุนจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนเกษตรกรและการเลือกตั้งอื่นที่ได้รับมอบหมายมาอย่างต่อเนื่อง
- ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองแค เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๔๗
- ประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๓ จังหวัดสระบุรี  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประธษนกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหินกอง  เมื่อเดือน ก.พ. ๒๕๕๐
๓ มี.ค. ๒๕๕๔  
  ๒๕. นายส่งศักดิ์   รูปแก้ว ๑ ม.ค.๒๔๙๔ รัฐประศาสนศาสตร์ รับราชการ ตำแหน่ง
แรงงานจังหวัดสระบุรี(อำนวยการระดับสูง)
- เจ้าพนักงานปกครองในส่วนกลาง กรมการปกครอง
- ปลัดสุขาภิบาล ปลัดอำเภออาวุโส
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองการประชุม ครม.สลค.
- หน.ฝ.เครื่องราชอิสรยาภรณ์ กองประกาศิตสลค.
- แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัด
- หน.สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและแรงงานจังหวัด
- เป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน และการเลือกตั้งกำนัน
- ขณะดำรงตำแหน่งปลัดอาวุโส
อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท  พ.ศ.
๒๕๓๑-๓๒ ได้รับผิดชอบการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๔ มี.ค.๒๕๕๔  
  ๒๖. พ.ต.อ.ทวนทอง  ตันประยูร ๒ ธ.ค.๒๔๙๑ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ข้าราชการบำนาญ
ตำแหน่งสุดท้าย
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
- สารวัตรป้องกันปราบปรามในสถานีตำรวจเป็นเวลา ๕ ปี
- สารวัตรสืบสวนสอบสวนในสถานีตำรวจเป็นเวลา ๖ ปี
- หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรเป็นเวลา ๑๐ ปี
- รองผู้บังคับการตำรวจจังหวัดเพชรบูรณ์,สระบุรี(รับผิดชอบงานรักษาความสงบการเลือกตั้ง)
- ทำหน้าที่ควบคุมและด    
   ๒๗. นายพงษ์ศักดิ์   หนูทรัพย์  ๑๘ ส.ค.๒๔๙๗   รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต รับราชการครู
ตำแหนง่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ต.หนองโรง อ.หนองแค  
 - คณะกรรมการผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค.
- ประธานสหวิทยศึกษา
- ผ่านหลักสูตรการอบรมครู-อาจารย์กับการเลือกตั้งระบบใหม่
- ผ่านการอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่ข้อพิพาท
 - เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง เขต  ๒ สระบุรี (พ.ศ.๒๕๔๗)
- เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขต ๒ สระบุรี (พ.ศ.๒๕๕๐)
- เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น ของ อบต.,เทศบาลหลายครั้ง
- เป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เช่น ผอ.กปน. ประธาน กปน.
- เป็นคณะกรรมการนับคะแนนผู้บริหารท้องถิ่น เช่น นายก อบจ.สระบุรี
 
๔ มี.ค.๒๕๕๔   
  ๒๘.  นายสมใจ  ไวปรีชี ๒๕ ก.ค.๒๔๘๗  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  ข้าราชการบำนาญ
ตำแหน่งสุดท้าย
นายอำเภอบ้านหมอ
จังหวัดสระบุรี
- ปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งฯ        ๒ แห่ง ๒ ปี
- จ่าจังหวัด ๓ แห่ง ๗ ปี ๑๐ เดือน
- นายอำเภอ ๔ แห่ง ๑๔ ปี
- การเลือกตั้ง ส.ส. จำนวน ๓ ครั้ง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งจ่าจังหวัดลพบุรีและจ่าจังหวัดสระบุรี
- ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ๑ สระบุรี ( ๒ เม.ย.๔๙)
๔ มี.ค.๒๕๕๔   
   ๒๙.  นายประเวส  กองนาค ๓ ก.ค.๒๕๐๐   ครุศาสตร์บัณฑิต รับราชการครู
โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล" 
 - เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ(กต.ตร.) สถานีตำรวจบ้านหมอ ๑ ก.ย.๕๓
- เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการขยายผลระดับตำบล(อสพป.) อ.บ้านหมอ ปี ๒๕๕๐
- เป็นสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานควบคุมประพฤติ
- เข้าอบรมการจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนา โดยสำนักงานพัฒนาสังคมสระบุรี
- เข้าร่วมเป็นกรรมการอีกหลายตำแหน่ง เช่นกรรมการประกวดหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
 - เคยเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส.ส. และการเลือกตั้งท้องถิ่นหลายแห่ง เป็นอนุกรรมการเลือกตั้งทุกประเภทประจำอำเภอบ้านหมอ
- เป็นวิทยากรการเลือกตั้งทุกประเภอของ กกต.จังหวัดสระบุรี
- ส่งเสริมนักเรียนและโรงเรียนให้ได้รับรางวัลเกี่ยวกับประชาธิปไตยหลายรางวัลในระดับประเทศ
   
  ๓๐.   นายจักราวุธ  นิตยสุทธิ  ๘ พ.ย.๒๔๘๔  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  วิศกรที่ปรึกษา  -ก่อสร้างทางหลวงสาย บางนา-ตราด (กรมทางหลวง)
-ศูนย์การค้าสยามสแควร์
-หมู่บ้านจัดสรร ๔ แห่ง รวม ๒,๔๐๐ หลัง
-โรงงานผลิตปูนซิเมนต์ ขนาด ๙ ล้านตัน/ปี มุลค่า ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท
 -ได้รับแต่งตั้งเป็น สมาชิกสภานิติบัญณัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑ ๔ มี.ค. ๒๕๕๔   
  ๓๑.   พ.ต.อ.สุทธิวัชร์  ศักดาวงศ์วัชร์  ๔ ธ.ค. ๒๔๙๓  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  รับราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  -รับราชการตำรวจตั้งแต่ปลายปี ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน (๒๕๕๔) รวมระยะเวลา ๓๗ ปี ตั้งแต่ ร.ต.ต. ถึง พ.ต.อ.  -ไปใช้สิทธิการเลือกตั้งทุกครั้งมีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัติเป็นประมุข ๔ มี.ค. ๒๕๕๔   
  ๓๒.   พล.ต.ภิญโญ  เข็มเพชร  ๘ ม.ค.๒๔๙๕ วิทยาศาสตร์บัณฑิต  รับราชการทหาร  -อาจารย์โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า
-หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง ศูนยการทหารม้า
-ปกครองดูแลชาวม้งถ้ำกระบอก จนกระทั่งปิดศูนย์
-รอง ผอ.รมน.จ.สระแก้ว ๓ ปี (๒๕๕๐-๒๕๕๓)
-ติดต่อประสานงานพัฒนาสัมพันธ์กับผู้นำกัมพูชา
 -กำกับดูแลการเลือกตั้งใน จ.สระแก้วในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมันคงภายในจังหวัด
-เลือกตั้ง นายก อบต.มิตรภาพ
-เลือกตั้ง ส.ส.สระบุรี ชุดปัจจุบัน
๔ มี.ค. ๒๕๕๔   
   ๓๓.  นายสมาน  จันทรญาติ  ๒๓ เม.ย.๒๕๐๔ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รับราชการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  -ทางด้านสาธารณสุข เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยในพื้นที่หลายตำบล เขตอำเภอเมืองสระบุรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ในการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพความพิการ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และองค์อื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  -ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ หรือกรรมการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง ในเขตตำบลที่ปฏิบัติงาน เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีสนมาชิกสภาเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเคยเป็นกรรมการตรวจสอบการเลือกตั้งขององค์การถาคเอกชน เป็นต้น ๔ มี.ค. ๒๕๕๔   
   ๓๔.  นายจตุพร  ทองย้อย  ๙ ม.ค.๒๕๐๒ -รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  ทนายความ  -ประกอบอาชีพทนายความตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๐ ถึงปัจจุบัน
-ประธานชมรมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสระบุรี
-กรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ สภาทนายความ
-อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๔ สระบุรี
-อนุกรรมการสถานพยาบาลจังหวัดสระบุรี
-อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสระบุรี
-ผู้ประนอมข้อพิพาทอำเภอเมืองสระบุรี
-รองประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศาลาแดง
-กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
-ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลสระบุรี
-ที่ปรึกษาประธานทนายความจังหวัดสระบุรี
 -อนุกรรมการเลือกตั้งเขต ๑ จังหวัดสระบุรี (กรณีการเลือกตั้ง ส.ส.) สามสมัย
-อนุกรรมการการเลือกตั้งอำเภอเมืองสระบุรี (กรณีการเลือกตั้ง ส.ว.) หนึ่งสมัย
-กรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น เทศบาลเมืองสระบุรี หนึ่งสมัย
๕  มี.ค. ๒๕๕๔   
   ๓๕.  พ.ต.อ.ณัฐศักดิ์  นานาวัน  ๑๖ ก.ค.๒๔๙๑  -นิติศาสตร์มหาบัณฑิต  ทนายความและข้าราชการบำนาญ  -ทำงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญามาเป็นเวลานานถึง ๒๐ ปี ตำแหน่ง รองสารวัตรสืบสวนสอบสวนถึงผู้กำกับการ
-ผ่านการทำสำนวนคดีเลือกตั้ง ตรวจวิเคราะห์สำนวนรวมทั้งเป็นกรรมการแก้ไขระเบียบสืบสวนสอบสวนฯ
 -เป็นผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๕ กกต.ทำงานสืบสวนสอบสวน
-เป็นวิทยากรอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวน
-เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนคัดค้าน
-คณะกรรมการตรวจร่างคำวินิจฉัยสังการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
-ได้รับมอบหมายจาก กกต.ยื่นคำร้องและว่าความที่ศาลฏีกาและศาลอุทธรณ์
๕ มี.ค.๒๕๕๔   
  ๓๖.   นายสมบัติ  ไตรศักดิ์  ๒๗ ธ.ค.๒๕๐๘  -รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  รับราชการ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๙) เทศบาลตำบลทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  -พ.ศ. ๒๕๓๕ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๓ ) ก่งอำเภอชำนิ
-พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๓๙ เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
-พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๐ บุคลากรฝ่ายบรรจุและแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง
-พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๓ ปลัดเทศบาลตำบลทับกวาง
-พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๕๐ ปลัดเทศบาลตำบลโคกกรวด
-พ.ศ.๒๕๕๐-ปัจจุบัน ปลัดเทศบาลตำบลทับกวาง
 -พ.ศ.๒๕๔๓ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลทับกวาง (ส.ถ.)
-พ.ศ.๒๕๔๔ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลโคกกรวด (ส.ถ.)
-พ.ศ.๒๕๔๕ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง อบจ.นครราชสีมา (ส.ส.)
-พ.ศ.๒๕๔๘ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลโคกกรวด (ส.ถ.)
-พ.ศ.๒๕๕๑ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลบตำบลทับกวาง (ส.ถ.)
๕ มี.ค. ๒๕๕๔   
   ๓๗.  นายณรงค์  จันทร์ประสิทธิ์  ๑๘ ก.ค.๒๔๙๔  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  รับราชการ ตำแหน่ง นายอำเภอ(อำนวยการระดับสูง) อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  -เป็นนายอำเภอในจังหวัดสระบุรี ตั้งแต่ ๒๕๔๐ - ๒๕๕๔ (ปัจจุบัน)
-เป็นอาจารย์พิเศษสอนหลักสูตรปริญญาโท ณ สถาบันราชภัฎเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๔๕
-ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ระดับประเทศ) สำนักทะเบียนดีเด่นของกรมการปกครอง พ.ศ.๒๕๔๗
-ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๔๗
-ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "นายอำเภอของประชาชน" ระดับเขต (๕) พ.ศ. ๒๕๔๘
 -ได้รางวัลที่ ๑ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ประชาสัมพันธ์ให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง     ส.ส. พ.ศ. ๒๕๒๖
-เป็นประธานอนุฯเลือกตั้ง ส.ส.เขต ๒       อ.พระพุทธบาท พ.ศ.๒๕๕๐ และ           พ.ศ.๒๕๕๒
-ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ ตรวการเลือกตั้ง ณ อำเภอพระพุทธบาท วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๒
-คำสั่ง กกต.จังหวัดสระบุรี แต่งตั้งให้เป็นคณะอนุกรรมการไต่สวน พ.ศ. ๒๕๔๖
-สนับสนุนและดำเนินการเลือกตั้งทุกประเภท ทุกระดับ ในจังหวัดสระบุรี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๔
๕ มี.ค.  ๒๕๕๔   
  ๓๘.   นางนิตยา  ม่วงทรัพย์  ๓๐ ก.ย. ๒๔๙๐  ครุศาสตร์บัณฑิต  ข้าราชการบำนาญ  -เป็นครุสอน ๓๑ ปี เป็นครูประจำชั้นทุกปีการศึกษา ปฏิบัติงานพิเศษ เป็นครูแนะแนว เป็นครูสอนพระพุทธศาสนา รับผิดชอบงานประชาธิปไตย งานอนามัย งานลูกเสือ เนตรนารี งานชุมชนสัมพันธ์ ผลงานเด่นที่ได้รับการชมเชยจากกรรมการประเมินภายนอก คือ งานโรงเรียนวิถีพุทธ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นวิทยากรในการอบรมต่าง ๆ อีกมากมาย  -เป็น ผอ.ประจำหน่วยเลือกตั้ง ส.ส. ปี ๒๕๓๘ - ๒๕๔๘ ส.ว. ปี ๒๕๕๓ เป็นวิทยากรอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง, เป็นกกต.ท้องถิ่น ต.ห้วยทราย ,เป็นประธานนับคะแนน อบต.หนองนาก,หนองจิก,หนองปลาหมอ,เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบะติงานในการเลือกตั้ง ส.ส. เขต ๑ สระบุรี ปี ๒๕๕๐ เป็นวิทยากรการเลือกตั้ง,วิทยากรค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ ประชาธิปไตย ทุกรุ่น,วิทยากร โครงการสานฝันเยาวชนสู่ประชาธิปไตย รุ่น ๔-๑๐,วิทยากรโครงการอบรมให้ความรู้สื่อบุคคลฯ อ.เฉลิมพระเกียรติ,เมืองสระบุรี,หนองแซง ๕ มี.ค. ๒๕๕๔   
   ๓๙.  นายธีรพงษ์  จันทชาติ  ๗ พ.ย. ๒๕๐๒  นิติศาสตร์บัณฑิต  ประกอบธุรกิจส่วนตัว  -ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดสระบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
-ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดอ่างทอง
-ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดนนทบุรี
-ผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญารัชดา
-ผู้ประนีประนอมประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๑
 -ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา ๕ มี.ค. ๒๕๕๔   
   ๔๐.  นายมงคล  แก้วต่าย  ๑๙ พ.ย. ๒๔๘๗  ประวัติศาสตร์  ข้าราชการบำนาญ  -เป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสระบุรี
-เป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๑
-เป็นกรรมการประเมินผู้บริการโรงเรียนเพื่อรับตำแหน่ง ผอ.โรงเรียน
-เป็นผู้ตรวจผลงานข้าราชการครูเพื่อเลื่อนเป็น อ.๓
 -เป็นประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง อบต.หน้าพระลาน
-เป็นประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง อบต.เตาปูน
-เป็นประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง เทศบาลท่าอาง
-เป็นกรรมการเลือกตั้ง ส.ส. เขต ๔ จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๕ มี.ค. ๒๕๕๔   
  ๔๑.   นางสาวกัญสิตา  สวัสดี  ๑ ก.ย. ๒๕๑๒  การจัดการทางเมือง  ที่ปรึกษา ผู้บริหารบริษัท เอ.ไอ.เอ จำกัด  - ปี ๒๕๓๔-๒๕๓๗ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บ.แอลฟาเท็กซ์อินดัสทรี จำกัด
-ปี ๒๕๓๗-๒๕๔๙ ตำแหน่ง ผู้จัดการภาค บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด
-ปี ๒๕๔๙-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาผู้บริหาร บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด
 - ๕ มี.ค. ๒๕๕๔   
   ๔๒.  นายสมคิด   สีดา  ๙ มี.ค. ๒๔๙๓  นิติศาสตร์บัณฑิต  ข้าราชการบำนาญ  -ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีอากร กรมสรรพากร โดยเป็นผุ้จัดทำรายงานการพิจารณาอุทธรณืภาษีอากร และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในที่ประชุม
-เป็นผู้พิจารณาสำนวนเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและท้องถิ่นโดยจัดทำความเห็นการพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุม กกต.รวมทั้งเป็นผู้จัดทำร่างคำวินิจฉัยของ กกต.
 -การเลือกตั้ง (ส.ส.ทั่วไปปี ๒๕๔๘ และการเลือกตั้ง ส.ว. ปี ๒๕๔๙) เป็นหัวหน้างานสืบสวนสอบสวน สนง.กกต.จว.สุโขทัย ปฎิบัติหน้าที่สืบสวนสอบสวนการทุจริตและการเลือกตั้งดังกล่าว
-การเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไป ปี ๒๕๕๑ เป็นพนักงานสืบสวนสอบสวน สนง.กกต. พิจารณาสำนวนร้องคัดค้านการเลือกตั้ง นำเสนอที่ประชุม กกต.
๕ มี.ค. ๒๕๕๔   
   ๔๓.  พล.ต.นพดล  พิศวง  ๒๑ ก.ค.๒๔๙๖  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต  รับราชการ ตำแหน่ง รอง ผอ.รมน.จว.สบ.  -อจ.หน.วิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม.
-ผอ.กศ.รร.ม.ศม.
-ผชว.ศอร.บก.ทหารสูงสุด
-รอง ผอ.รมน.จว.สบ.
 -เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี ตามคำสั่ง กกต.สระบุรีที่ ๖๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ๕ มี.ค. ๒๕๕๔   
   ๔๔.  นายสุพจน์  เกิดสุวรรณ์  ๒๙ ต.ค. ๒๔๙๘  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  รับราชการครู ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  -ครูผู้สอนและอาจารย์พิเศษวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี,จันทรเกษม
-กรรมการบัณฑิตประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
-นักวิจัยแห่งชาติ รหัส ๔๙๑๒๐๐๘๖๗
-อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
-รองประธานมุลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดลพบุรี
 -กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จังหวัดสระบุรี ๕ มี.ค. ๒๕๕๔   
   ๔๕.  นายเอกรินทร์  เหลืองวิริยะ  ๑๖ มิ.ย. ๒๕๐๒  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  รับจ้าง  -ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส     ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย                จ.สระบุรี    
-กรรมการสภาอุตสาหกรรม         จ.สระบุรี
-กรรมการหอการค้า จ.สระบุรี
-กกต.ตร.สภ.อ.เมือง จ.สระบุรี 
 - ๕ มี.ค. ๒๕๕๔   
  ๔๖.   พ.ต.ท.ชัยพฤกษ์  ลาภหลาย  ๑๑ ธ.ค. ๒๕๑๒  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต  รับราชการ ตำแหน่ง รอง ผกก.ป. สภ.มวกเหล็ก  - สวป.สภ.เมืองสระบุรี  - ๕ มี.ค. ๒๕๕๔   
  ๔๗.   จ.ส.อ.อนุสรณ์  พระโป๊ะ  ๑๗ ต.ค. ๒๕๐๙  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์  รับราชการทหาร ตำแหน่ง เจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์  -เผยแพร่ความรู้เรื่องประชาธิปไตยให้กับชาวบ้านในสมัย รสช.
-ขัดขวางการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
 -เป็น กกต.ท้องถิ่น และเป็นวิทยากรเผยแพร่เรื่องประชาธิปไตยให้กับเยาวชนของโครงการ กกต.จ.สระบุรี
-รณรงค์สิทธิของประชาชนไม่ขายเสียง
๕ มี.ค. ๒๕๕๔   
   ๔๘.  นายประสพพร  ศรีสุข ๒๖ ส.ค. ๒๔๙๙   ครุศาสตรบัณฑิต  รับราชการครู  -ผู้ฝึกสอนกีฬาของโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับกลุ่มโรงเรียนอำเภอและจังหวัด
-เลขานุการกลุ่มโรงเรียนพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
-หัวหน้าสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
-ครูสอนประชาธิปไตยในโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศกลุ่มโรงเรียน ๔ ปีซ้อน
-ผู้ตัดสินกีฬาของกรมพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย , สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
 -ตัวแทนครูกลุ่มโรงเรียนพุกร่าง ๒๕๒๖-๒๕๓๕
-ตัวแทนครู(ก.ป.อ.) อำเภอพระพุทธบาท
-ตัวแทนคุรุสภา อำเภอพระพุทธบาท
-ตัวแทนครู ช.พ.ค. ของ ส.ก.ส.ค.สระบุรี
-ผู้อำนวยการเลือกตั้ง สท.,สจ.,ส.ส.,ส.ว. สำเร็จลุล่วงด้วนดีเสมอมา
๕ มี.ค. ๒๕๕๔   
  ๔๙. นายอนันต์    ขำวงษ์รัตนโยธิน  ๑๗ มี.ค. ๒๔๙๒  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)  - ข้าราชการบำนาญ
ตำแหน่งสุดท้าย นายอำเภอบางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 
-พัฒนาอ่างเก็บน้ำเขาสามยอดให้ได้รับรางวัลชนะเลิศแหล่งน้ำขนาดเล็กดีเด่น ระดับภาคกลาง ขณะดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอโคกเจริญ จ.ลพบุรี
- ปฏิบัติงานในหน้าที่นายอำเภอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท กล่มเกษตรกรนาโล่ และศูนย์สาธิตการเกษตรนาโล่ ทั้งสองกลุ่มได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้รับโล่รางวัลจากพระบรมโอรสาธิราช ในพิธีแรกนาขวัญ ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นนายอำเภอผู้มีผลงานดีเด่นของจังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๔ ขณะดำรงตำแหน่งนายอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
- พัฒนาตำบลบางนางร้า จนได้รับรางวัลหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นระดับเขต ขณะดำรงตำแหน่ง นายอำเภอบางปะหัน  จ.พระนครศรีอยุธยา
 - เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระดับอำเภอ ในการเลือกตั้ง สส. , สว. สมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่น ทุกครั้งขณะดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ
- เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระดับจังหวัดในการเลือกตั้ง สส. , สว. สมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่น ทุกครั้งขณะดำรงตำแหน่ง จ่าจังหวัดและผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น
- เป็นผู้รับผิดชอบการเลือกตั้ง สส. , สว. สมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่น ทุกครั้งในระดับอำเภอ ขณะดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ และนายอำเภอ
 ๖ มี.ค. ๒๕๕๔  
  ๕๐.  นายแสวง    บุญรักศิลป์  ๒๕ มิ.ย. ๒๔๙๙  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)  - ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหสัดสระบุรี
 
- เลขานุการจังหวัด
- หัวหน้าส่วนอำนวยการ อบจ.
- หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
- หัวหน้าส่วนกิจการสภา อบจ.
- รองปลัด อบจ. 
- คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.วังตะเคียน จ.ฉะเชิงเทรา
- คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.บางขวัญ จ.ฉะเชิงเทรา
- คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งวุฒิสภา จ.นครนายก
- อนุกรรมการการเลือกตั้ง สส. เขต ๑ จ.ฉะเชิงเทรา
- กรรมการและเลขานุการ กกต. ประจำ อบจ.บุรีรัมย์ 
 ๖ มี.ค. ๒๕๕๔  
๕๑. พ.ต.อ.บำรุง  คงชีพ ๒๐ ก.ค. ๒๕๐๒ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ - ผู้กำกับการ
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี
- พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี โดยได้รับคัดเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนที่ได้รับการชมเชยของจังหวัดสระบุรี
- พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากหนังสือพิมพ์เสรีเศรษฐกิจ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่ง  สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับหน่วยงานราชการและสังคม
- พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานสอบสวนดีเด่นของ ภ.จว.ราชบุรีและได้รับประกาศเกียรติคุณจาก ตำรวจภูธรภาค ๗
- พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับการแต่งตั้งจากตำรวจภูธรภาค ๗ เป็นพนักงานสอบสวน กรณีที่มีกลุ่มคนร้ายต่างชาติ (กองกำลังกะเหรี่ยงก๊อตอาร์มี่) บุกยึด โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี
- พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ปปช.เป็นคณะอนุกรรมการไต่สวน กรณี เจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญยักยอกทรัพย์ของทางราชการ
- พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. ให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับการแต่งตั้งจากตำรวจภูธร ภาค ๗ เป็นผู้ชำนาญการงานสอบสวนระดับภูธรภาค ๗
- พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับการแต่งตั้งจาก ภ.จว.ราชบุรี เป็นพนักงานสอบสวนในคดีความผิดตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
- พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นพนักงานสอบสวนคดีสมทบและยึดทรัพย์ ฯ ของ นายรัตนชัยหรือวุฒิพงษ์   เชื้อหงส์แก้ว หรือแดงบ่อพลอย
- พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับการแต่งตั้งจากศูนย์อำนวยการต่อส้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ให้เป็นอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี การกระทำความผิดของแก๊งผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
- พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นพนักงานสอบสวนคดีแก๊งผู้มีอิทธิพลบุกรุกที่สาธารณะในเขตอำเภอบ่อพลอย อำเภอไทรโยค อ.ด่านมะขามเตี้ย จว.กาญจนบุรี และอำเภอสวนผึ้ง  จว.ราชบุรี
- พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับการแต่งตั้งจาก ภ.จว.อำนาจเจริญ เป็นพนักงานสอบสวน กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ได้ร้องทุกข์ดำเนินคดีกับคณะกรรมการ
- พ.ศ. ๒๕๔๔  ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานสืบสวนสอบสวน  ของ ภ.จว.อำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- พ.ศ. ๒๕๔๔  ได้รับการแต่งตั้งเป็น อนุกรรมการสืบสวนสอบสวนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ประจำจังหวัดอุบลราชธานี
๖ มี.ค. ๒๕๕๔  
  ๕๒.  นายบุญส่ง   กล่อมแสง ๑ ธ.ค. ๒๔๙๘  -ศึกษาศาสตร บัณฑิต 
- นิติศาสตรบัณฑิต
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง เรือนจำกลางคลองไผ่  อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  - พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๓๘ เจ้าหน้าที่,เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ๑ - ๔ เรือนจำกลางบางขวาง
 - พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๐ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ๕ เรือนจำจังหวัดสระบุรี
- พ.ศ. ๒๕๔๐- ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่บริหารงานราชทัณฑ์ ๖ เรือนจังหวัดสระบุรี
- พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๕ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ๗  เรือจังหวัดเลย
- ปัจจุบัน นักทัณฑวิทยาชำนาญพิเศษ เรือจำกลางคลองไผ่
- ข้าราชการ พลเรือนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้ง  ๖ มี.ค. ๒๕๕๔   
   ๕๓.  นายฐกฤต    ธนาสิทธิ์พันธ์กุล ๗ ต.ค. ๒๕๑๒  ศิลบศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวยบง  อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี  - ปลัด อบต.ชะอม  อ.แก่งคอย
- ปลัด อบต.หนองโดน อ.หนองโดน
- ปลัด อบต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท 
- ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.ชะอม อ.แก่งคอย
- ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.หนองโดน อ.หนองโดน
- ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท 
 ๖ มี.ค. ๒๕๕๔  
๕๔.  นายประทีป    ขวัญพร้อม พ.ศ. ๒๔๙๗  ศิลปศาสตรมหาบัณพิต (รัฐศาสตร์)  สถิติจังหวัดสระบุรี  - หัวหน้าสำนักงานสถิติจังหวัดระนอง  พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๙
- หัวหน้าสำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๓๒
- หัวหน้าสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๓๘
- สถิติจังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๓๘ - ปัจจุบัน
- กรรมการตรวจหน่วยเลือกตั้ง จว.ระนอง  จว.ปราจีนบุรี  จว.สระบุรี 
- สำรวจข้อมูลสถิติเพื่อประเมินผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง/บัตรเสียของจังหวัดปราจีนบุรี
 ๖ มี.ค. ๒๕๕๔  
๕๕. น.ส.วราลักษณ์   สุวัณณะศรี ๑๐ มิ.ย. ๒๔๙๘  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สรรพากรพื้นที่ จังหวัดสระบุรี - ผอ.ส่วนการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสรรพากรเขต ๑๐ (อุดรธานี) และภาค ๑ กทม.
- คณะอนุกรรมการพิจารณาก่อนการยึดทรัพย์ คดียาเสพติด(ขอนแก่น)
- สรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี
- คณะกรรมการ ศตส. จ.สิงห์บุรี
- สรพากรพื้นที่สระบุรี
- คณะกรรมการ กกจ.
 - เจ้าหน้าที่รวมคะแนนผลการเลือกตั้ง
- คณะกรรมการอำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง
 ๖ มี.ค. ๒๕๕๔  
   ๕๖.  นางนิตยา   ปัตตะแวว ๓ มิ.ย. ๒๕๐๕  ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์การปกครอง) (อยู่ในระหว่างรอความเห็นชอบจากสภาวิชาการและการอนุมัติให้ปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับชำนาญงาน
ร.พ.สระบุรี 
- รับผิดชอบด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค ร.พ.สระบุรี โดยสร้าง อสม.ให้เป็นเครือข่าย อย.ชุมชน (เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพในชุมชน) และ อย.น้อยของโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
- สมาชิกเครือข่ายมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค
- สมาชิกสภาผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
- เลขานุการสหกรณ์มิตรสัมพันธ์ จำกัด สระบุรี
- คณะกรรมการพื้นที่เขตการศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ สระบุรี
- ประธานเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาสังคมภาคประชาชนจังหวัดสระบุรี
- เป็นผู้มีอำนาจทำการแทนองค์การเอกชนช่วยเหลือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี ตรวจสอบการเลือกตั้งทุกระดับในจังหวัดสระบุรี (สส. , สว. , นายก อบจ.และ ส.อบจ. ,นายก อบต. และ ส.อบต. , นายกเทศบาลเมืองและสมาชิก สท. นายก ทต. และสมาชิก ทต.)
- นำเสนอบทความทางวิชาการ ผลงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ "เรื่องบทบาทองค์การเอกชนในการตรวจสอบการเลือกตั้งท้องถิ่นของจังหวัดสระบุรี"
- ผลงานทางด้านวิจัย คือ บทบาทองค์การเอกชนในการเลือกตั้งท้องถิ่นของจังหวัดสระบุรี 
- ช่วยเหลือคณะกรรมการการเลือกตั้ง รณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ วันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๐
- วิทยากรอบรมสมาชิกองค์การเอกชนผู้ที่มีคำสั่งแต่งตั้งให้ลงปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการเลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้งและตำแหน่งต่าง ๆ
- คณะกรรมการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสาองถิ่น
- คณะกรรมกาสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖ มี.ค. ๒๕๕๔   
  ๕๗. ด.ต.ถาวร    ดีระเบียบ ๒๒ เม.ย. ๒๕๐๐  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)   ผู้บังคับหมู่ ปป. สถานีตำรวจภูธรหนองโดน  อ.หนองโดนจ.สระบุรี - ทำงานมวลชนให้กับ ตชด. (บช. ตชด.)  และกองบังคับการ ตชด ภาค ๑ (งาน ลล.ชช)
- เป็น กกต.ท้องถิ่น ในการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิก อบต.
- เป็ฯ กกต.เขต ๔ ลพบุรี
- เป็นอนุกรรมการเลือกตั้ง สว. จว.ลพบุรี
- ครั้งสุดท้ายช่วยงานการเลือกตั้งครั้งล่าสุด 
๖ มี.ค. ๒๕๕๔   
  ๕๘.   นายสุเทพ   ศรีสรวล ๓๐ พ.ย. ๒๔๙๘  ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษาระดับ ๘)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 - พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๔ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
- พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๗ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
- พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี  เขต ๑
- พ.ศ. ๒๕๕๔ - ปัจจุบัน  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสระบุรี
- พ.ศ. ๒๕๕๔ - ปัจจุบัน คณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
 - พ.ศ. ๒๕๓๘ คณะกรรมการและเหรัญญิกโครงการส่งเสริมศึกษาการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลจังหวัดสระบุรี มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
- พ.ศ. ๒๕๓๘  คณะกรรมการและเหรัญญิก โครงการส่งเสริมศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดจังหวัดสระบุรี มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
- พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประจำเขตเลือกตั้งจังหวัดพะเยา และประธานคณะอนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง ชุดที่ ๒ จังหวัดพะเยา
- พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ๓  จังหวัดพะเยา
๖ มี.ค. ๒๕๕๔   
   ๕๙.  นายสนิท    ขาวสอาด ๒๓ ก.พ. ๒๕๐๕  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
- จ่าจังหวัดบุรีรัมย์
- ผอ.ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย สน.สก.
- ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น จว.บุรีรัมย์, ชลบุรี
- ผู้ตรวจการกรมการปกครอง เขต ๑๘
ผังเมือง จว.ขอนแก่น , ศรีสะเกษ
- ผอ.สน.อส.กรมการปกครอง
- ผอ.กองแผนงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
- นอ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี  , นอ.สามโคก จ.ปทุมธานี
 - ควบคุมกำกับดูแล และอำนวยการในการเลือกตั้งทุกระดับ เช่นการเลือกตั้ง ส.อบต. , สท. , ส.อบจ. , สส. , สว. ซึ่งผลการดำเนินการที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์และเที่ยงธรรม ๖ มี.ค. ๒๕๕๔   
   ๖๐.  นายสุจิน   บุญมาเลิศ  ๒๔ มิ.ย. ๒๕๐๕ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 -หัวหน้าหมวดบริหารงานทั่วไป อบจ.ยะลา
- หัวหน้าหมวดบริหารงานทั่วไป อบจ.นครนายก
- หัวหน้าส่วนอำนวยการ อบจ.สระบุรี
- รองปลัดองค์การบริส่วนจังหวัด. อบจ.สระบุรี
 - กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
- คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง สมาชิสภา อบจ. - นายก อบต. ปี ๒๕๔๗ และปี ๒๕๕๑
 ๖ มี.ค ๒๕๕๔  
  ๖๑.  นายประพัฒน์พงษ์   พรพิมล  ๓๐ ธ.ค. ๒๕๐๘ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
อบต.หน้พระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 
 - พงศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๔๐ รับราชการทหารอากาศที่กรมการลาดตระเวณทางอากาศ กองทัพอากาศ
พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๒ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง อ.มวกเหล็ก
- พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๕๒ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ
- พ.ศ. ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ
- ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลสระบุรี
 - ผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่น
- ประธานองค์กรครือข่ายภาคประชาชนเพื่อประชาธิปไตย รวมสังเกตุการณ์การจัดการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งล่าสุดในนามองค์การเอกชน
 ๖มี.ค. ๒๕๕๔  

ถ้ามีผู้ใดประสงค์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติหรือพฤติการณ์ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น กกต.จว.สระบุรี โปรดแจ้งหรือให้ข้อมูล  ภายในวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๔  ได้ที่
                                     ๑. http://saraburi.ect.go.th 
                                     ๒. ตู้ไปรษณีย์ ปณ ๔๔ ปณฝ.ปากเพรียว  สระบุรี  ๑๘๐๐๑
                                     ๓. ตู้แสดงความคิดเห็น หน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี
                                     ๔.  E-mail :
saraburi@ect.go.th


 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 10
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 889,622