สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป (วันที่ 2 ก.พ.57)

เมื่อ : 2013-12-16 21:49:01 อ่าน : 2322
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป
วันอาทิตย์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ด้วยมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2556 โดยมีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 9 ธันวาคม 2556 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

การสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.
-
แบบบัญชีรายชื่อ
ตั้งแต่วันที่ 23-27 ธันวาคม 2556  เวลา 08.30-16.30 น.
ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
-แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (เขตเลือกตั้งที่ 1-8)
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2556 - 1 มกราคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2  มกราคม 2557

ยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง

ตั้งแต่วันที่ 13-17 มกราคม 2557

ณ สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น

โดยยื่นคำขอพร้อมแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
     -บัตรประจำตัวประชาชน
     -หนังสือเดินทาง
     -บัตรประจำตัวที่มีภาพถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน
13 หลัก ที่ออกให้โดยทางราชการ

วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด และในเขตเลือกตั้ง

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 เวลา 08.00-15.00 น.

สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด (จำนวน 1 แห่ง)
ณ หอประชุม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 อำเภอเมืองสงขลา

 
วันเลือกตั้ง

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 – 15.00 น.

ข้อมูลเขตเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ อำเภอ จำนวนหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง
1 เมืองสงขลา 198 ศาลาประชาคม
อ.เมืองสงขลา
2 หาดใหญ่ (เฉพาะเทศบาลนครหาดใหญ่, ทม.คลองแห และ ต.คลองอู่ตะเภา) 219 สนามกีฬาจิระนคร
อ.หาดใหญ่
3 หาดใหญ่ (เฉพาะ ทต.คูเต่า, ต.ฉลุง, ต.ทุ่งใหญ่,ต.ท่าข้าม
ทต.น้ำน้อย, ทม.ควนลัง, ทม.ทุ่งตำเสา และทม.คอหงส์)
165 สนง.เทศบาลเมือง
คอหงส์ 
อ.หาดใหญ่
  นาหม่อม 36 หอประชุม
4 ระโนด 88 รัตนโกสินทร์
  กระแสสินธุ์ 26 อ.สทิงพระ
  สทิงพระ 84  
  สิงหนคร (เฉพาะ ต.ม่วงงาม, ต.บางเขียด, ทต.ชะแล้, ต.วัดขนุน
และต.รำแดง)
37  
5 สิงหนคร (เฉพาะ ต.ปากรอ, ต.ป่าขาด, ต.ทำนบ, ต.ชิงโค และ ทม.สิงหนคร 63 ศาลาประชาคม
อ.ควนเนียง
  ควนเนียง 53  
  บางกล่ำ 40  
  รัตภูมิ 86  
6 หาดใหญ่ (เฉพาะ ต.พะตง, ทต.พะตง, ทต.บ้านไร่  และ ทม. บ้านพรุ) 51 ศาลาประชาคม
อ.สะเดา
  คลองหอยโข่ง 30  
  สะเดา (ยกเว้น ต.สำนักแต้ว และ ทต.สำนักขาม) 107  
7 นาทวี 101 ศาลาประชาคม
  สะบ้าย้อย 71 อ.นาทวี
  สะเดา (เฉพาะ ต.สำนักแต้ว และ ทต.สำนักขาม) 26  
8 จะนะ 151 ศาลาประชาคม
  เทพา 85 อ.จะนะ
  รวมทั้งสิ้น 1,717  

 • การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
  ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง โดยยื่นแบบ ส.ส. 28 หรือทำหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ และให้ระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
   ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุฯ
   จะต้องเสียสิทธิ 3 ประการ ดังนี้
   -    สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.
   -        สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น ส.ว.
   -    สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
    
                    สิทธิทั้ง 3 ประการ จะได้กลับคืนมาเมื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งต่อไป
   
      
   


  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 79
  ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 546,968