สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดสุโขทัย
Office of Sukhothai Province Election Commission


 
 
เว็ปไซต์จังหวัดสุโขทัย
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
สถาบันพัฒนาพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง
กองทุนพรรคการเมือง
ราชกิจจานุเบกษา
ectnet
คนไทย
กรมอาเซียน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 

กิจกรรมองค์กร

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เฮ!!! กกต. ขยายเวลาการขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ออกไปจนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2556

เมื่อ : 2013-01-03 15:20:30 อ่าน : 597
      นายจรูญ จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 กำหนดให้ ผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร จะต้องใช้สิทธิลงคะแนนตามที่เคยได้ลงทะเบียน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้ขยายระยะเวลาขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 นั้น
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งว่าสำนักทะเบียนกลางได้แจ้งการเปิดระบบและขยายระยะเวลาในการรับคำร้องการบันทึกข้อมูลผู้มาขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ต่อไปอีกจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556
ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเคยลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดหรือนอกราชอาณาจักรไว้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 , การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2551 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ที่ประสงค์จะยกเลิกการใช้สิทธิฯ ของตนเอง สามารถยื่นคำร้องตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ ได้ด้วยตนเองที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย ถ.จรดวิถีถ่อง อ.เมือง  จ.สุโขทัย 6400 หรือส่งทางไปรษณีย์
 ส่วนกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะยกเลิกการใช้สิทธิ ฯ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย ยังให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า
1. ผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วฯ หากต้องการกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ เขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จะต้องขอยกเลิกการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดก่อน
2. การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตฯ ใช้ได้กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เท่านั้น ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่น ผู้ลงทะเบียนจะต้องกลับไปใช้สิทธิ ณ ท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
3. การลงทะเบียนฯ จะมีผลผูกพันไปตลอดจนกว่าผู้มีสิทธิฯ จะยื่นหนังสือขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง


 
 



 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 191
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 272,312