สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา
Office of Province Election Commission of Yala


 
 
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
 
 

ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.

แนวทางปฏิบัติการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง

เมื่อ : 2013-12-25 14:52:19 อ่าน : 625

แนวทางปฏิบัติการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง

ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านตามทะเบียนบ้าน ที่ต้องเดินทางออกนอกเขตไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ในวันเลือกตั้ง ก็สามารถไปแสดงตนเพื่อขอลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า ได้ ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง

1. การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง

1.1  แบบคำขอ

          แบบคำขอ ทก.1(กรณีรายบุคคล)  หรือ ทก.1/1(กรณีรายกลุ่ม)

1.2  เอกสารประกอบที่ใช้ในการยื่นคำขอ

          1.2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง

          1.2.2 หลักฐานที่แสดงว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได้ ได้แก่

                   -  คำสั่งของทางราชการ หรือ

                   -  คำสั่งของหน่วยงานเอกชน หรือ

                   -  หนังสือเชิญไปร่วมงานที่สำคัญ หรือ

                   -  หนังสือแจ้งให้เข้ารับการรักษาพยาบาล หรือ

                  -  หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่ยืนยันว่าไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง   ในวันเลือกตั้ง หรือ

                   -  เอกสารหลักฐานอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

1.3  ระยะเวลาในการลงทะเบียน

ตั้งแต่วันที่ 13 -17 มกราคม  2557 

1.4  สถานที่ยื่นคำขอ
                     ให้ยื่นต่อ  นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

1.5   วิธีการยื่นคำขอ
      1.5.1    ยื่นด้วยตนเอง  หรือ
      1.5.2    ทำหนังสือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นดำเนินการแทน

2. วัน เวลา ในการลงคะแนน
                  วันอาทิตย์   ที่ 26  มกราคม  2557   เวลา 08.00 น.  ถึง  เวลา  15.00 น.

3. สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง

          ณ  สถานที่เลือกตั้งกลางที่ กกต.เขต ประกาศกำหนด 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 262,050