การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 2557
Election of Members of House of Representatives B.E.2557


 
 
เครื่อข่ายข้อมูลการเมืองไทย
ตนไทยดอทคอม
 
 

 
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียดไฟล์
1
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
  cons_50.pdf 854 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554  
  cons54_1.pdf 84 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554  
  cons54_2.pdf 64 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ พ.ศ. 2550  
  mp&sn_act50.pdf 409 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
  mp&sn_act54.pdf 133 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
พรป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550  
  party_act50.pdf 340 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
พรป. ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
  party_act54.pdf 74 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8
พรป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550  
  ec_act50.pdf 191 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
9
พรป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
  ec_act54.pdf 54 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
10
ระเบียบ กกต. ว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554  
  ec_rule5_54.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
11
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติฯ พ.ศ.2554  
  ec_rule1_54.pdf 45 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
12
ระเบียบ กกต. ว่าด้วย ข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้้ง ส.ส. ณ ที่เลือกตั้งกลางฯ พ.ศ. 2554  
  ec_rule5-1.pdf 31 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
13
ประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายฯ (ฉบับที่ 2)  
  ec_rule10_54.pdf 490 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
14
ประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายฯ (ฉบับที่ 2)  
  ec_rule9_54.pdf 37 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
15
ประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายฯ (ฉบับที่ 2)  
  ec_rule8_54.pdf 42 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 20
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 751,733