สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
Office of Sakonnakhon Province Election Commission


 
 
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือเวียน อปท.
Website สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Website กกต.จังหวัดอื่นๆ
กองทุนพรรคการเมือง
สถาบันพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

แบบปอร์มภายนอก

 
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียดไฟล์
1
แบบคำขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง  
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด.pdf 66 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร.pdf 66 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
แบบ ลต.1-16 (อบต.) ตามหนังสือซักซ้อมการจัดการเลือกตั้ง  
  ลต. 16 นำส่งบัญชีผู้มีสิทธิ และ บัญชีผู้เสียสิทธิ.doc 123 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ลต. 15 นำส่งบัญชีรับหนังสือแจ้งผลการได้รับเลือกตั้ง.doc 123 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ลต.14.1 ,14.2 และ 14.3 แบบสรุปข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง (อบต.).xls 67 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ลต.14 หนังสือนำส่งรายงานผลการใช้สิทธิเลือกตั้ง.doc 123 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ลต.13.1 และ ลต. 13.2การรายงานการเปิด-ปิดหน่วยเลือกตั้ง.doc 40 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ลต.12 โทรสารรายงานความพร้อมการเลือกตั้ง.doc 51 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ลต.11 แนวทางการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง.doc 557 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ลต.10 ป้ายประชาสัมพันธ์การทักท้วงการนับคะแนน.doc 30 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ลต.8 หนังสือนำส่งแจ้งกำหนดการอบรม จพง.ปน..doc 124 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ลต.9 รายงานการรับ และส่งมอบบัตรเลือกตั้ง.doc 131 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ลต.7.1 แบบเสนออัตราค่าตอบแทน.doc 30 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ลต.7 นำส่ง ส.ถ. ผ.ถ.4 และ 7 และเสนออัตราค่าตอบแทน.doc 124 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ลต.6 หนังสือนำส่งการประกาศ ส.ถ. และ ผ.ถ.27 และ 28.doc 125 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ลต.5.5 ฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับบัตรเลือกตั้งฯ (คณะที่ 2) และคณะกรรมการตราประทับ (คณะที่ 3).doc 133 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ลต.5.4 แบบฟอร์มหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง.doc 127 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ลต.5.3 รายละเอียดบัตร ฯ รายหน่วยประกอบขอซื้อบัตรเลือกตั้ง.xlsx 15 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ลต.5.1 แบบรายงานการสั่งซื้อบัตรเลือกตั้งท้องถิ่น (บลต.1).doc 48 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ลต.5.2 แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น กก.จัดซื้อบัตรเลือกตั้ง (คณะที่ ๑).doc 34 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ลต.5 แจ้งจำนวนผู้มีสิทธิ และเสนอขอซื้อบัตรเลือกตั้ง.doc 124 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  4.1 บัญชีสรุปรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง.xlsx 12 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ลต.4 หนังสือนำส่งสรุปรายงานผลการรับสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัคร.doc 124 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ลต.3 รายงานผลการรับสมัครประจำวัน.doc 38 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ลต. 1 เสนอร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง.doc 123 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ลต. 2 นำส่งประกาศให้มีการเลือกตั้งภายหลัง ผอ.กต.อปท. ประกาศแล้ว.doc 126 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
เอกสารในภาคผนวกประกอบหนังสือซักซ้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น  
  13แบบตรวจสอบการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์.doc 70 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  19ฟอร์มคำสั่งแต่งตั้ง จนท.ช่วยเหลือ ณ ศูนย์รวมคะแนน.doc 153 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  12ฟอร์มคำสั่งแต่งตั้ง จนท.ส่งมอบอุปกรณ์การเลือกตั้ง.doc 132 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  9ฟอร์มหนังสือขอตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งและการถูกเพิกถอนสิทธิของผู้สมัคร.doc 124 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  10ฟอร์มหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครประจำ ณ ที่เลือกตั้ง.doc 33 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  8บันทึกการจับสลากรับสมัคร.doc 38 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  7ฟอร์มคำสั่งแต่งตั้ง และมอบหมายให้บุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือรับสมัคร.doc 157 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  4ฟอร์มคำสั่งตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง และคณะกรรมการ จนท.ประจำศูนย์.doc 136 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  6ตัวอย่างประกาศกำหนดจำนวนประกาศ และป้ายโฆษณาหาเสียง.doc 127 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  5ตัวอย่างประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียง.doc 132 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
ตัวอย่างการยื่นรายงานค่าใช้จ่ายท้องถิ่น  
  ตัวอย่างบัญชีรายรับและรายจ่าย สกลนคร.doc 222 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
ใบสมัคร/ทาบทาม กกต.อปท.  
  ใบทาบทาม อบต.doc 135 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ใบสมัคร.doc 87 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้(ส.ส.28)  
  แจ้งเหตุสส28.pdf 534 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
แบบฟอร์มเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.(ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ.2554)  
  ทถ2554.pdf 500 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8
แบบฟอร์มการขออนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้ง(MICROSOFT WORD)  
  แบบฟอร์ม(WORD).doc 908 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
9
ระเบียบ กกต.ว่าด้วย กกต.เขต/ผอ.กต.เขต พ.ศ.2550  
  0 ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
10
แนวปฏิบัติในการขอทำลายบัตรเลือกตั้ง  
  ว114ทำลายบัตร.pdf 539 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
11
แนวปฏิบัติในการขอทำลายวัสดุ  
  ว113ทำลายวัสดุ.pdf 280 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
12
แผนผังการขอทำลายบัตรเลือกตั้ง  
  แผนผังการขอทำลายบัตรเลือกตั้ง.pdf 276 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
13
แบบฟอร์มการขอทำลายบัตรเลือกตั้ง  
  แบบฟอร์มขอทำลาย.pdf 262 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบฟอร์ม(WORD).doc 949 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 147
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 659,994