สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล
Office of Province Election Commission of Satun


 
 
งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ที่เปิดสอบ
การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น
หนังสือเวียนอปท.
กกต.ท้องถิ่น
แบบรายงานการรับสมัคร
facebook Ect sathun
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม
รวมกฏหมายเลือกตั้ง
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
โครงการลูกเสือ กกต.
 
 

หนังสือเวียนอปท.

 
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียดไฟล์
1
สำรวจความต้องการเกี่ยวกับเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และการเตรียมการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง เขตเลือกตั้งที่ 1  
  ว821.pdf 159 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย5 (สั่งซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง ).pdf 183 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย3 (ว1516).pdf 349 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  191 สำรวจความต้องการ ทต.กำแพง เขต 1.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ว450.pdf 560 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
เห็นชอบกำหนดอัตราค่าตอบแทนรายวัน (เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง เลือกตั้ง 4 มกราคม 2557)  
  ค่าตอบแทน ทต.เจ๊ะบิลัง.pdf 652 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 28 อบต. เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการรับยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (เลือกตั้งเมื่อวัน  
  อบต.ตำมะลัง.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบต.ป่าแก่บ่อหิน.jpg.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบต.แประ.jpg.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบต.สาคร.jpg.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบต.แหลมสน.jpg.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบต.ฉลุง.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบต.นาทอน.jpg.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบต.ควนขัน.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบต.ควนโพธิ์.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบต.กำแพง..pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อบต.เกาะสาหร่าย.jpg.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย_กำหนดการ.pdf 325 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  28 รับยื่นค่าใช้จ่าย.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
ที่ลต(สต)0702/1395 เรื่อง สำรวจความต้องการเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และการเตรียมการเลือกตั้ง  
  ว 1395 สำรวจความต้องการฯ.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย3 (ว1516).pdf 349 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย2 (ว866).pdf 154 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย4 (ว406).pdf 663 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย5 (สั่งซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง ).pdf 183 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย6 (บลต1).pdf 236 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
ที่ ลต(สต)0702/1396 เรื่อง อนุมัติให้ทำลายบัตรเลือกตั้ง (อบต.แหลมสน)  
  อนุมัติทำลายบัตร อบต.แหลมสน.pdf 491 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
การบันทึกข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง สถ./ผ.ถ แยกเพศชายหญิง (ทต.เจ๊ะบิลัง)  
  1338 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1_2.pdf 415 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ว 1338 ทต.เจ๊ะบิลัง.pdf 413 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
เรียน ผอ.กต.ทต.เจ๊ะบิลัง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเตรียมการเลือกตั้งและการรับสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (ที่ ลต(สต)0702/1336 ลงวันที่ 14 พ.ย.56)  
  1336 ซักซ้อม.pdf 935 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  1336 ซักซ้อม_สิ่งที่ส่งมาด้วย1-2.pdf 496 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  1336 ซักซ้อม_สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  1336 ซักซ้อม_สิ่งที่ส่งมาด้วย 4-6.pdf 707 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8
เรียน ผอ.กต.ทต.เจ๊ะบิลัง เรื่อง การตรวจสอบจำนวนเขตเลือกตั้งและพื้นที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (ที่ ลต(สต)0702/1335 ลงวันที่ 14 พ.ย.56)  
  1335.pdf 851 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
9
ที่ ลต(สต)0702/ว214 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการการเลือตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่5) พ.ศ.2556  
  ว 214 ระเบียบฯ ฉบับที่5.pdf 225 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) 2556.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
10
ด่วนที่สุด ที ลต(สต) 0702/ว206 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2556 เรื่อง รายงานความพร้อมและผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 28 อบต  
  ว 206 แนบท้าย 001.pdf 222 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ว 206 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.pdf 381 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ว 206.pdf 416 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ว206 สิ่งที่ส่งมาด้วย1.pdf 268 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ว 206 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3,4,5,6.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
11
ด่วนที่สุด ที่ ลต(สต) 0702/ว 191 ลงวันที่ 25 กันยายน 2556 เรื่อง กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการประทับตราบัตรเลือกตั้ง  
  ว 191.pdf 247 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ว 191 สิ่งที่ส่งมาด้วย.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ว 191 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
12
ด่วนที่สุด ที่ ลต(สต) 0702/ว 190 ลงวันที่ 24 กันยายน 2556 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  
  ว 190.pdf 289 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ว 190 สิ่งที่ส่งมาด้วย.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
13
ด่วนที่สุด ที่ ลต(สต) 0702/ว 181 ลงวันที่ 20 ก.ย.56 เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับบัตรฯ ( เพิ่มเติม ) ( 28 อบต)  
  ว 181 ส่งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการรับบัตร (เพิ่มเติม).pdf 658 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
14
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
  ว 179.pdf 640 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ว 179 สิ่งที่ส่งมาด้วย1.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ว 179 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.pdf 446 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
15
เรื่อง แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
  ด่วนที่สุด ว.175 ลงวันที่ 11 กันยายน 2556.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
16
เรื่อง ส่งทะเบียนเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง  
  เพิกถอนสิทธิ์(แนบท้าย) อบต.ฉลุง,ควนสตอ,ปากน้ำ,น้ำผุด,ป่าแก่บ่อหิน,ทุ่งหว้า.pdf 1,001 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  เพิกถอนสิทธิ์ 22 อบต (แนบท้าย).pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
17
สำเนาหนังสือ เรื่องขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งส.อบต. (6 อบต) และ ส.อบตและนายก (22 อบต )  
  ว 166 ขอความร่วมมือรณรงค์ 22 อบต.pdf 407 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ว 167 ขอความร่วมมือรณรงค์ 6 อบต.pdf 357 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
18
สำเนาหนังสือ เรื่องการกำหนดตราประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง ( 28 อบต )  
  ว 168 กำหนดตราประทับ 6 อบต.pdf 446 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ว 169 กำหนดตราประทับ 22 แนบท้าย.pdf 581 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
19
สำรวจความต้องการเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และการเตรียมการเลือกตั้ง  
  1021 สำรวจความต้องการเกี่ยวกับวัสดูอุปกรณ์.pdf 618 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
20
คำสั่งมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 แห่ง แต่งตั้งอนุกรรมการฯ เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัตงานในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
  มอบควนขัน.pdf 404 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  มอบเกตรี.pdf 712 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  มอบเกาะสาหร่าย.pdf 588 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  มอบเจ๊ะบิลัง.pdf 736 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  มอบฉลุง.pdf 726 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  มอบตำมะลัง.pdf 763 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  มอบบ้านควน.pdf 766 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ1 2ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 123
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 232,889