สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
Office of Chiangrai Election Commission


 
 
ราชกิจจานุเบกษา
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ศูนย์รับร้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
 
 


รายละเอียด ถาม-ตอบ
หัวข้อคำถาม
คุณสมบัตินายกเทศมนตรี
ผู้มีสิทธิสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๒ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา กรณีนี้ ถ้าหากว่าเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ 3 ปี แล้วลาออกเพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งอย่างอื่น ซึ่งอยู่ไม่ครบวาระ 4 ปี จะถือว่ามีคุณสมบัติเคยเป็นสมาชิกฯ แล้วสมัครนายกเทศมนตรีได้หรือไม่ หลักฐานที่ใช้สมัครในข้อนี้คืออะไร
โดย : พิชญา  เมื่อ : 2011-10-27 20:39:30 IP : 192.168.0.1
 
คำตอบ
ตอบ กรณีวุฒิการศึกษา ตามคุณสมบัติผู้สมัครฯ ข้อ 2
ถ้าเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ 3 ปี แม้จะไม่อยู่ครบตามวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตามกฎหมาย อปท.นั้น ก็ถือว่าเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ส่วนเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครสามารถใช้สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสภาท้องถิ่นที่เคยเป็นหรือสำเนาหนังสือแจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น (ส.ถ./ผ.ถ.18) ประกอบการรับสมัครฯ แต่ต้องพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นประกอบด้วย
โดย : Webmaster  เมื่อ : 2011-11-08 15:21:33