สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี
The Office of Provincial Election Commission of Lopburi


 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
ราชกิจจานุเบกษา
ห้องสมุดกฏหมายเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 

ถาม-ตอบ


รายละเอียด ถาม-ตอบ
หัวข้อคำถาม
คุณสมบัติสมาชิก อบต.
กรณีสมาชิกมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตที่จะลงสมัคร แต่ไม่มีบ้าน ( บ้านได้ถูกรื้อถอนไปแล้ว แต่ยังไม่ไปแจ้งยกเลิก ) สามารถสมัครสมาชิก อบต.ได้หรือไม่ จะเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามระเบียบฯ ไหมครับ
โดย : สมาชิก อบต.  เมื่อ : 2013-01-23 15:22:19 IP : 192.168.0.1
 
คำตอบ
พรบ.การเลือกตั้ง สถ./ผถ.
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
2. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งมาเป็น เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาติดต่อกันสามปีที่สมัครรับเลือกตั้งและ
4. คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

พรบ.อบต.
มาตรา ๙ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของตำบลที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๒) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาตำบลสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับสภาตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามประการอื่นเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

กฎหมายกำหนดให้
1.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งมาเป็น ฯ
2.มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของตำบลที่สมัครรับเลือกตั้ง
"ตีความคำว่ามีชื่อในทะเบียนบ้าน" ถ้ามีชื่อในทะเบียนบ้าน และมีทะเบียนมาแสดง ก็สามารถพิจารณาได้ว่ามีคุณสมบัติครับ

แต่ถ้าหากว่ามีทะเบียนบ้านแต่ไม่มีบ้านจริง ๆ อยู่แล้ว เป็นเรื่องของทางปกครองครับ ว่ามีมาตรการอย่างไร เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งครับ

หากมีผู้ยื่นคำร้องกับทางอำเภอแล้วทางอำเภอนำเข้าไปไว้ในทะเบียนบ้านกลาง (อันนี้ไม่แน่ใจต้องถามทางอำเภอครับ)จะก่อนหรือหลังเลือกตั้งเท่านั้นครับ ถ้าก่อนอาจจะทำให้ขาดคุณสมบัติได้ หรือหากได้รับเลือกตั้งจะทำให้ขาดคุณสมบัติ การเป็นสมาชิกสภา อบต.ครับ
โดย : Webmaster  เมื่อ : 2013-01-23 17:07:45