สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา
Office Of Election Commission Of Nakhonratchasima


 
 
เครื่องลงคะเเนนเลือกตั้ง
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิค
ทำเนียบส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
โครงการลูกเสืออาสากกต.
สถาบันพัฒนาการเมืองเเละการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
กกต
 
 

ถาม-ตอบ (Q&A)


รายละเอียด ถาม-ตอบ
หัวข้อคำถาม
คุณสมบัติผู้สมัครนายก อบต.
นาย ก. มีวุฒิการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ตามกำหนด ของ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วยการเสนอตัวเข้าเป็นผู้สมัครนายก อบต.
แต่ นาย ก. เคยถูกกำนันในตำบลนั้น แต่งตั้งให้เป็นแพทย์ประจำตำบล และนาย ก. ก็เคยเข้าร่วมประชุมสภาตำบลด้วยหลายครั้ง เหตุอย่างนี้จะทำให้นาย ก. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดของ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับปัจจุบันหรือไม่ และจะถือว่า นาย ก. เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมาก่อนหรือไม่ อย่างไรครับ
โดย : ชัยพจน์  เมื่อ : 2012-04-07 08:12:21 IP : 192.168.0.1
 
คำตอบ
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 และกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
..................
1.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
1.1 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด(*ม.44(1))
1.2 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรียนและที่ดินหรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ให้กับองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง และ (*ม.44(3))
1.3 คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้แก่(*ม.44(4))
13.1 มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
13.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
2.ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
2.1ติดยาเสพติดให้โทษ(*ม.45(1))
2.2เป็นบุคคลล้มละลาย(*ม.45(2))
2.3เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 34(1)(2) หรือ(4) ของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งได้แก่
2.3.1 เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
2.3.2 เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
2.3.3 อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (*ม.45(3))(*ม.34)
2.4 ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล (*ม.45(4))

ฉะนั้น มีวุฒิการศึกษาไม่ถึง แต่เป็นแพทย์ประจำตำบล ก็ลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้ เพราะขาดคุณสมบัติ
โดย : Webmaster  เมื่อ : 2012-04-17 17:49:59