สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา
Office Of Election Commission Of Nakhonratchasima


 
 
เครื่องลงคะเเนนเลือกตั้ง
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิค
ทำเนียบส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
โครงการลูกเสืออาสากกต.
สถาบันพัฒนาการเมืองเเละการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
กกต
 
 

ถาม-ตอบ (Q&A)


รายละเอียด ถาม-ตอบ
หัวข้อคำถาม
หลักฐานการสมัครนายก อบต.
นอกจากหลักฐานอื่นๆแล้ว ผู้สมัครเป็นนายก อบต.มีวุฒิการศึกษาไม่ถึง แต่เคยเป็นแพทย์ประจำตำบลมาก่อน
เมื่อยื่นใบสมัครจะแสดงเพียงหลักฐานการเคยเป็นแพทย์ เพียงอย่างเดียวได้หรือไม่
หรือว่าจะต้องมีใบรับรองจากหน่วยงานไหนอีกหรือไม่ เพื่อยืนยันว่าเคยเป็นแพทย์ประจำตำบลจริง และถ้าหากต้องมีใบรับรองดังที่ว่านั้น แต่ไม่สามารถหามาแสดงได้ จะเป็นผลอย่างไร
โดย : สมชัย  เมื่อ : 2012-04-17 06:43:21 IP : 192.168.0.1
 
คำตอบ
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 และกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
..................
1.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
1.1 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด(*ม.44(1))
1.2 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรียนและที่ดินหรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ให้กับองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง และ (*ม.44(3))
1.3 คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้แก่(*ม.44(4))
13.1 มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
13.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
2.ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
2.1ติดยาเสพติดให้โทษ(*ม.45(1))
2.2เป็นบุคคลล้มละลาย(*ม.45(2))
2.3เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 34(1)(2) หรือ(4) ของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งได้แก่
2.3.1 เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
2.3.2 เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
2.3.3 อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (*ม.45(3))(*ม.34)
2.4 ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล (*ม.45(4))

ฉะนั้น มีวุฒิการศึกษาไม่ถึง แต่เป็นแพทย์ประจำตำบล ก็ลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้ เพราะขาดคุณสมบัติ
โดย : Webmaster  เมื่อ : 2012-04-17 17:49:23