สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา
Office Of Election Commission Of Nakhonratchasima


 
 
เครื่องลงคะเเนนเลือกตั้ง
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิค
ทำเนียบส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
โครงการลูกเสืออาสากกต.
สถาบันพัฒนาการเมืองเเละการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
กกต
 
 

ถาม-ตอบ (Q&A)


รายละเอียด ถาม-ตอบ
หัวข้อคำถาม
การทำลายบัตรเลือกตั้ง
อยากสอบถามขั้นตอนดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้ง ตามระเบียบ กกต ว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกต้องหรือไม่แนะนำด้วยนะครับ
๑.เทศบาลเลือกตั้งนายกและสท เมื่อ ๒๕ พ.ค. ๕๑ จะครบกำหนด ๑ปี โดยไม่มีการร้องคัดค้านหรือมีเหตุขัดข้องแต่อย่างใด
๒.เทศบาลต้องแจ้งขออนุมัติทำลายบัตรต่อ กกต จว. ก่อน
๓.เมื่อ กกต จว. มีหนังสือแจ้งมาให้ทำลายได้ จึงตั้งคณะกรรมการทำลายตามระเบียบ
๔.เมื่อทำลายแล้วรายงานผลการทำลาย วิธีการทำลายพร้อมรูปถ่ายให้ กกต จว ทราบ
มีข้อสงสัยว่าเทศบาลต้องทำหนังสือแจ้งขอทำลายบัตรไป กกต จว ก่อน จึงค่อยตั้งกรรมการทำลายบัตร หรือ กกต จว.จะมีหนังสือแจ้งมายังเทศบาลเองโดยที่เทศบาลไม่ต้องทำหนังสือแจ้งขอทำลาย
ตอ้งขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับให้คำตอบสร้างความกระจ่างให้แก่ข้าพเจ้า ขอบคุณครับ
โดย : สมศักดิ์  เมื่อ : 2011-05-12 16:27:54 IP : 192.168.0.1
 
คำตอบ
เรื่องการทำลายบัตรเลือกตั้ง
ตามที่มีคำถามสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการทำลายบัตรเลือกตั้ง (กรณีการเลือกตั้งท้องถิ่น) ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย การทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ.2553 นั้น ซึ่งจะมีระเบียบที่ต้องถือปฏิบัติตาม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ คือ
1. ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเก็บร้กษาและการทำลายเอกสาร พ.ศ. 2552
2. ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ.2553
จากประเด็นคำถามของคุณสมศักดิ์ฯ ใน 4 ข้อข้างต้น ขอเรียกว่าขั้นตอนการดำเนินงานตามระเบียบฯ ไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่อย่างใด จึงขอแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ.2553 เพิ่มเติมดังนี้
1. การดำเนินการขั้นตอนการทำลายบัตรเลือกตั้ง
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น (ทต...) ตามข้อ 8 วรรคสาม ประกอบด้วย หน.สำนักปลัดฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบฯ เนประธานฯ , พนักงนส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการและพนักงานฯ 1 คน เป็นเลขาฯ โดยคณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ 9 ของระเบียบการทำลายบัตรฯ
1.2 คณะกรรมการดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งฯ(ตามข้อ 1.1) ดำเนินการสำรวจเงื้อนไข หลักเกณฑ์ตามข้อ 6 และข้อ 7 แล้ว จัดทำรายงานตามข้อ 9(1)(2) แล้วเสนอหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือปลัดพิจารณาตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 10(1) เมื่อถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ดำเนินการเสนอขออนุมัติไปยัง กกต.จว.ตามข้อ 10(2) ต่อไป
1.3 รอผลการพิจารณาจาก กกต.จว. ตามข้อ 12
1.4 เมื่อ กกต.จว. อนุมัติแล้ว ให้คณะกรรมการตามข้อ 1.1 ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งตามวิธีแนวทางที่ได้เสนอและได้รับอนุมัติตามข้อ 13 ของระเบียบฯ โดยควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด ตามข้อ 9(3)
1.5 การดำเนินการทำลายบัตรตามขั้นตอนวิธีการที่ได้รับอนุมัติ โดยวิธีใด ๆ หากก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือ เกิดค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ให้ถือปฏิบัติตามข้อ 14 และข้อ 15 ตามระเบียบฯ
1.6 เมื่อดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ให้ หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือปลัด รายงานผลการดำเนินการให้ กกต.จว. และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามข้อ 16 ของระเบียบฯ
2. จากกรณีคำถามข้อ 1 ขอให้ท่านตรวจสอบระยะเวลาของบัตรเลือกตั้งในเบื้องต้น ตามข้อ 6 และข้อ 7 (1)(2)(3) ของระเบียบฯ ให้ถูกต้องรอบครอบด้วยว่าอยู่ในเงื่อนไข หลักเกณฑ์การทำลายหรือไม่ เช่น กรณีเทศบาลเลือกตั้ง เมื่อ 25 พ.ค. 2551 จะครบกำหนด 1 ปี (1 ปี ตามข้อ 7(1) คือนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้วง) โดยใช้แบบรายงานข้อมูลเพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติให้ทำลายบัตรเลือกตั้ง(ตามแบบที่แนบท้ายระเบียบ)
3. กรณีคำถามข้อ 2-4 คำถามคือ เป็นไปตามที่ท่านเข้าใจถูกต้องแล้ว โดยขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนคำแนะนำในข้อ 1(1.1-1.6) ประกอบ ด้วย
4. สำหรับเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนบัตรเลือกตั้ง ซึ่งต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเก็บรักษาและการทำลายเอกสาร พ.ศ. 2552 โดยการปฏิบัติกระบวนการขั้นตอนจะคล้ายกันกับกระบวนการทำลายบัตรเลือกตั้ง
5. หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานจัดการเลือกตั้ง 044-230995 ต่อ 4 คุณบดินทร์ พิรินทร์ยวง พนักงานการเลือกตั้ง
โดย : Webmaster  เมื่อ : 2011-05-19 16:29:59