สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก
Office of Province Election Commission


 
 
 
 


รายละเอียด ถาม-ตอบ
หัวข้อคำถาม
การเตรียมการหาเสียงเลือกตั้ง
หากยังไม่ครบวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ที่เตรียมตัวจะลงสมัครจะหาเสียงล่วงหน้าโดยทำการจัดเลี้ยงแนะนำตัวกับชาวบ้านให้รู้จักตนว่าจะเป็นผู้ลงสมัครในครั้งต่อไปจะทำได้หรือไม่
โดย : วาทินี  เมื่อ : 2010-11-17 21:42:09 IP : 192.168.0.1
 
คำตอบ
กรณีข้อห้ามในการหาเสียงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 นั้น หากเป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นห้ามมิให้กระทำภายในหกสิบวันก่อนวันครบวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
โดย : Webmaster  เมื่อ : 2010-11-18 08:57:39