สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่
Office Of Provincial Election Commission Of Phrae


 
 
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ราชกิจจานุเบกษา
แจ้งเบาะแสทุจริต
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 

ถาม-ตอบ


รายละเอียด ถาม-ตอบ
หัวข้อคำถาม
ถ้าไม่ไปเลือกตั้งนายกอบจ. จะเสียสิทธิ์หรือไม่ครับ
กระผมทำงานอยู่ต่างจังหวัด ผมไม่ได้ไปเลือกตั้งนายกอบจ และเร็วๆนี้ท้องที่ผมกำลังจะเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลอีกครับ ผมอยากจะถามว่าผมจะเสียสิทธิืหรือไม่ครับ และผมต้องทำอย่างไรบ้างครับ ช่วยอธิบายและแนะนำให้ผมหน่อยครับ

ขอบคุณมากครับ
โดย : อาร์ม  เมื่อ : 2012-03-15 00:41:23 IP : 192.168.0.1
 
คำตอบ
คุณอาร์มค่ะ กรณีที่คุณทำงานอยู่ต่างจังหวัด ไม่ได้ไปเลือกตั้งนายกอบจ และเร็วๆนี้ท้องที่จะเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาล หากยังไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง ขอรับแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 31 หรือทำหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ และให้ระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านโดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น
1. ด้วยตนเองหรือ
2.มอบหมายผู้อื่นหรือ
3.ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ไม่ไปใช้สิทธิจะเสียสิทธิ 6 ประการ

1.สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

2. สิทธิร้องคัดค้านการเลือกตั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

3.สิทธิสมัครรับเลือกตังเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น


4.สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่


5.สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

6.สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

และสิทธิเลือกตั้ง จะได้คืนมาก็ต่อเมื่อคุณได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกระดับในครั้งต่อไป (ยกเว้นกำนันผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร)

ดาวน์โหลด ส.ถ. 31 ได้ ที่สื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ / แบบฟอร์ม / แบบฟอร์มแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ..(ส.ถ.31)
โดย : Webmaster  เมื่อ : 2012-03-22 18:29:00