สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
Office of Election Commission of samutsongkhram


 
 
โครงการลูกเสืออาษสากกต.
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
รับฟังเว็บไซด์ ความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์คณะกรรมการการเลือกตั้ง
E-bookกกต.กับการเลือกตั้ง
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สำนักวินิจฉัยและคดี
 
 

ถาม-ตอบ


รายละเอียด ถาม-ตอบ
หัวข้อคำถาม
การสมัคร อบต.
เป็น อบต.อยู่แล้วกำลังจะหมดวาระแล้วจะเลือกตั้งใหม่จะจัดเลี้ยงเหล้าเบียร์ชาวบ้านได้ไหมแล้วจะมีความผิดไหม
โดย : ณฐริกา ห้าวหาญ  เมื่อ : 2012-06-24 10:19:49 IP : 192.168.0.1
 
คำตอบ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ.2554
มาตรา57 เมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งในกรณีอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น หรือให้งดเว้นการลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครใดด้วยวิธีการดังนี้
(1)จัดทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด

(4)เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด
(5)หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้าย หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในเรื่องใดอันเกี่ยวกับผู้สมัครใด
กรณีตามวรรคหนึ่ง หากเป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นห้ามมิให้กระทำภายในหกสิบวันก่อนวันครบวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง

ประเด็นคำถาม เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกำลังจะหมดวาระ(หกสิบวันก่อนวันครบวาระ)จัดเลี้ยงเหล้าเบียร์ชาวบ้านอาจจะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ.2554
มาตรา 57(4)เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด โทษ จำคุก 1-10 ปี และปรับ 20,000 - 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 10 ปี
โดย : Webmaster  เมื่อ : 2012-06-29 09:33:43