สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี
The Office of Provincial Election Commission of Saraburi


 
 
เฟซบุ๊ก
อ่านข่าวประจำวัน กกต. cliping news
การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 2554
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
กองทุนพัฒนาการเมือง
 
 

ถาม-ตอบ


รายละเอียด ถาม-ตอบ
หัวข้อคำถาม
คุณสมบัติผู้สมัครนายกอบต
นาย ก มีชื่ออยุ๋ในทะเบียนบ้านไม่ถึง หนึ่งปี จึงใช้ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ย้อนหลัง สามปี (มาเสียปี 55 มีที่ดินตั้งแต่ ปี 5Q ไม่เคยเสียมาเสีย ปี 55 54 53 52 51 50 มาเสียพร้อมกันครั้งเดียวปี 55 แทน ขอขยายความภาษีสามปีติดต่อกันด้วนค่ะว่ากรณี นี้ ถูกต้องหรือไม่ กรุณตอบด้วยค่ะ
โดย : มนต์ริสสา  เมื่อ : 2012-05-24 20:46:04 IP : 192.168.0.1
 
คำตอบ
พรบ.ว่าด้วยการตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
ตาม ม. 44 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

( 1 ) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
( 2 ) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
( 3 ) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง "หรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง" และ
( 4 ) คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
ตาม พรบ.สภาตำบลและ อบต. พ.ศ. 2537
โดย ม.58/1 มีความว่า บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
(2) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
(3) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาตำบลสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

นาย ก ได้ใช้สิทธิตามมาตรา 44 (3)พรบ.ว่าด้วยการตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545

"นาย ก เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี และได้ชำระภาษี แล้ว (ย้อนหลัง)"

อีกนัยหนึ่ง
การรับสมัครเลือกตั้งผู้มีหน้าที่วิฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นอำนาจหน้าที่ของ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
มาตรา ๔๗ เมื่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับใบสมัครแล้วให้บันทึกการรับสมัครไว้เป็นหลักฐานและออกใบรับให้แก่ผู้สมัครในวันนั้น และให้ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร และสอบสวนว่าผู้สมัครมีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ ให้เสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดการรับสมัคร ถ้าผู้สมัครมีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งได้ ให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งไว้โดยเปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอที่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งและสถานที่อื่นที่เห็นสมควร
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้มีชื่อผู้สมัคร รูปถ่ายผู้สมัคร และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่จะใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

หากท่านเห็นว่าไม่ถูกต้องท่านสามารถคัดค้านการรับสมัครได้

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฯ มาตรา 50 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สามารถยื่นคำร้องต่อ กกต. ได้ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน เพื่อให้ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิสมัครผู้นั้น

หรือถ้าท่านเป็น นาย ก หาก ผอ.กต.ประจำท้องถิ่น ไม่รับสมัคร แต่ท่านเห็นว่าท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติท่านก็สามารถยื่นคำร้องได้ภายใน 3 วัน
มาตรา ๔๙ ผู้สมัครผู้ใดไม่มีชื่อในประกาศตามมาตรา ๔๗ ให้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสามวันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ในการนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว และให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยนั้น
เพื่อประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วในการรับคำร้องและวินิจฉัยกรณีตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการแทนได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ถาม จะนำหลักฐานการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินให้แก่ท้องถิ่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ปีมาใช้ในการสมัครแทนการมีชื่อในทะเบียนบ้านติดต่อกันน้อยกว่า ๑ ปี ได้หรือไม่
ตอบ ผู้สมัคร (นายก อบต.) สามารถนำหลักฐานการเสียภาษีดังกล่าวมาประกอบการสมัครได้ และแม้จะเป็นการเสียภาษีครั้งเดียวย้อนหลัง ๓ ปี แต่การสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.อบต. ผู้สมัครไม่สามารถนำหลักฐานการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินให้แก่ท้องถิ่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ปีมาใช้ในการสมัครแทนการมีชื่อในทะเบียนบ้านติดต่อกันน้อยกว่า ๑ ปี เพราะกฎหมายจัดตั้ง อบต.กำหนดห้ามไว้


หากยังมีข้อสงสัย โทรสอบถาม งานจัดการเลือกตั้ง โทร.0-3623-0258

โดย : Webmaster  เมื่อ : 2012-06-06 09:09:44