สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร
Office of Provincial Election Commission of yasothon


 
 
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
elib.ect
สถาบันพัฒนาพรคคการเมืองและการเลือกตั้ง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ตรวจสอบสมาชิกพรรค
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเฃบาะแสทุจริต
ลูกเสือ กกต
ฐษนข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เว็บไซต์จังหวัดยโสธร
กรมอาเซียน
ทีวีสีช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
NBT
thai pbs
voicetv
nationtv
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
แนวหน้า
มติชน
ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ
สยามรัฐ
ผู้จัดการ
ประชาชาติ
บางกอกโพส
ฐานเศรษกิจ
ไทยทูเดย์
 
 

แจ้งข้อมูล / ถาม - ตอบ


รายละเอียด ถาม-ตอบ
หัวข้อคำถาม
กรณีมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อม

เรียนประธาน กกต.จังหวัดยโสธร
จากการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีที่ผ่านมามีผู้ได้รับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีบางคนมีชื่อใน หจก.ในฐานะหุ่นส่วนกรรมการและเข้ามารับงานจากเทศบาลที่ตนสมัครแบบนี้จะเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการรับตำแหน่งนายกเทศมนตรีหรือไม่คะ
โดย : นางนิตญา ทองขาว  เมื่อ : 2013-01-14 11:44:26 IP : 192.168.0.1
 
คำตอบ
***อธิบายเพิ่มเติม***
๑. **พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๔๘ เบญจ "บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
(๒) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
(๓) ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
(๔) เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งถูกให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ"

ดังนั้น บทบัญญัติ ม.๔๘ เบญจ (๓) บัญญัติไว้ว่า ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

**นั้นหมายความว่า หากข้อเท็จจริงปรากฎว่าบุคคลที่สมัครไม่เคยเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิน/หรือเคยเป็น และพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวเพราะมีส่วนได้เสียยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง ตาม ๔๘เบญจ (๓) แล้วก็ถือว่าสมัครได้ครับ (คือต้อง 1.เคยเป็น ผถ./สถ. + 2.พ้นจากตำแหน่งผถ./สถ.นั้นเพราะมีส่วนได้เสีย+3.พ้นจากตำแหน่งและเพราะเหตุมีส่วนได้เสียนั้น มายังไม่ถึง ๕ ปี คือต้องมีองค์ประกอบ 1+2+3 ก่อนจึงจะเข้าลักษณะต้องห้ามในการสมัคร อันอยู่ในอำนาจในการรับสมัครเลือกตั้ง ซึ่งตามกฎหมายการพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวกรณีนี้เป็นอำนาจของผู้ว่าฯพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดและเป็นที่สุด)

๒. ส่วนมาตรา มาตรา ๔๘ จตุทศ และมาตรา ๔๘ ปัญจทศ แห่ง พรบ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่ง (คือเป็นแล้วมีเหตุต้องพ้นหรือห้ามดำรงตำแหน่ง) เป็นอำนาจของผู้ว่าฯ ผู้มีอำนาจกำกับดูแลเทศบาล ในการสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดในการที่จะให้พ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่นั้นหรือไม่ เป็นอำนาจคนละส่วนกับกระบวนการรับสมัครและเลือกตั้งครับ (เพราะกฎหมาย เทศบาล ไม่ได้บัญญัติห้ามการรับสมัครไว้เกี่ยวกับบุุคลที่มีข้อสัญญาอย่างไรหรือไม่กับเทศบาล ทั้งกรณีจะชี้ขาดได้ว่าบุคคลใดเป็นมีส่วนได้เสียกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด หรือกับเทศบาลใดนั้นแล้วหรือไม่ ต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงหลายอย่างจากผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาดำเนินการก่อน กรณีเทศบาลก็คือ ผู้ว่าฯ เสียก่อน(ม.๔๘ เบญจ) แต่ กฎหมายเทศบาล ห้ามไว้ในส่วนการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งไว้แทนของ ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นครับ) ดังนั้น หากเห็นว่า ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นใดมีพฤติกรรมหรือข้อมูลดังกล่าวสามารถร้องเรียนไปยังผู้ว่าฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้ครับ

หมายเหตุ****ทั้งนี้สามารถศึกษากฎหมายและรายละเอียดดังกล่าวได้เพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง( ฉบับที่ ๓ )พ.ศ.๒๕๕๔
โดย : Webmaster  เมื่อ : 2013-01-25 11:57:46