สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Office of Ayutthaya Election Commission


 
 
กกต.
ลงนามถวายพระพร
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
กองทุนฯ พรรคการเมือง
คำสั่งศาล
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้ง
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

https://www.youtube.com/watch?t=39&v=YGHRtB3V9g0

 
- โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน(กิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล ศส.ปชต. รุ่นที่ 1
- โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน(กิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล
 ศส.ปชต รุ่นที่ 2

 


                                           
เวทีที่ 1   เวทีที่ 2   เวทีที่ 3   เวทีที่ 4     เวทีที่ 5    เวทีที่ 6
                                     เวทีที่ 7   เวทีที่ 8   เวทีที่ 9   เวทีที่ 10  เวทีที่ 11  เวทีที่ 12


#  

#  
รายชื่อสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 11 ด้าน รวม 173 คน และ 77 จังหวัด 
#  แต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
#  คณะกรรมาธิการวิสามัญประจำสภาปฏิรูปแห่งชาติ จำนวน ๑๘ คณะ 
# การประชุมคณะที่ปรึกษาและอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557  เวลา 10.30 น. 
  
# การประชุมคณะที่ปรึกษาและอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557  เวลา 12.00 น. 

- มติ กกต.ที่ ๖๘ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

    (ให้ขยายระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ออกไป ๓๐ วันนับแต่วันครบกำหนดยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง (๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗))
- มติ กกต.ที่ ๖๘ / ๒๕๕๗ 
ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
    (ให้ระงับการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ ตั้งแต่หมวด ๓ ถึงหมวด ๘)
 - คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒๓๖ / ๒๕๕๗ เรื่อง ขยายระยะเวลาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
- มติ กกต.ที่ ๖๓ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
   (ให้ขยายระยะเวลาให้มีการเลือกตั้ง อปท. ที่ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง ช่วงระหว่างวันที่ ๒๘ พฤ๋ษภาคม - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ออกไปหลังวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗)
 
 


   
 
 
 
ประชากร พ.ศ.2556
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวทีที่ 6
เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวทีที่ 6
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2558
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2558
การติดตามโครงการเวทีเผยแพร่ความรู้เรื่องร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน  จัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฏิรูปแห่งชาติ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
การติดตามโครงการเวทีเผยแพร่ความรู้เรื่องร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน จัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฏิรูปแห่งชาติ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ  (กิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้สร้างจิตสำนึกและวิถีประชาธิปไตย)
โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ (กิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้สร้างจิตสำนึกและวิถีประชาธิปไตย)
โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ  (กิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้สร้างจิตสำนึกและวิถีประชาธิปไตย)
โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ (กิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้สร้างจิตสำนึกและวิถีประชาธิปไตย)
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
18 พ.ค. 57 18 พ.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
  (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
11 พ.ค. 57 11 พ.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด และเลือกตั้ง ส.อบต.สามตุ่ม เขตเลือกตั้งที่ 7 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
  เลือกตั้ง
20 เม.ย. 57 20 เม.ย. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลลาดชะโดและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขตเลือกตั้งที่ 2
  ครบวาระนายก สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2 ลาออก
16 มี.ค. 57 16 มี.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภาชี
  (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
16 มี.ค. 57 16 มี.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลเชียงรากน้อย
  (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 14
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 132,517