สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Office of Ayutthaya Election Commission


 
 
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ลงนามถวายพระพร
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
กองทุนฯ พรรคการเมือง
คำสั่งศาล
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- มติ กกต.ที่ ๖๘ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

    (ให้ขยายระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ออกไป ๓๐ วันนับแต่วันครบกำหนดยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง (๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗))
- มติ กกต.ที่ ๖๘ / ๒๕๕๗ 
ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
    (ให้ระงับการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ ตั้งแต่หมวด ๓ ถึงหมวด ๘)
 - คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒๓๖ / ๒๕๕๗ เรื่อง ขยายระยะเวลาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
- มติ กกต.ที่ ๖๓ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
   (ให้ขยายระยะเวลาให้มีการเลือกตั้ง อปท. ที่ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง ช่วงระหว่างวันที่ ๒๘ พฤ๋ษภาคม - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ออกไปหลังวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗)
 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา กกต. ครบรอบ ๑๖ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร


       
      โครงการฝึกอบรมวิทยากรท้องถิ่น (วกต.)
     
               วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
            สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
              จัดฝึกอบรมวิทยากรท้องถิ่น (วกต.) ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๙ อปท. 
           ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท   
 
 
 
ประชากร พ.ศ.2556
ข้อมูลประชากรตามประกาศสำนักทะเบียนกลาง พ.ศ.๒๕๕๖
ข้อมูลประชากรตามประกาศสำนักทะเบียนกลาง พ.ศ.๒๕๕๖
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ร่วมงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
ร่วมงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
การยื่นคำร้องขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
การยื่นคำร้องขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร  new
ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลขนอนหลวง อ.บางปะอิน
ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลขนอนหลวง อ.บางปะอิน  new
การเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนอุทัย
การเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนอุทัย  hot
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
18 พ.ค. 57 18 พ.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
  (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
11 พ.ค. 57 11 พ.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด และเลือกตั้ง ส.อบต.สามตุ่ม เขตเลือกตั้งที่ 7 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
  เลือกตั้ง
20 เม.ย. 57 20 เม.ย. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลลาดชะโดและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขตเลือกตั้งที่ 2
  ครบวาระนายก สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2 ลาออก
16 มี.ค. 57 16 มี.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภาชี
  (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
16 มี.ค. 57 16 มี.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลเชียงรากน้อย
  (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 70
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 62,994