สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Office of Ayutthaya Election Commission


 
 
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ตรวจสอบการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง
ยกเลิกการขอขึ้นทะเบียน
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ลงนามถวายพระพร
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
กองทุนฯ พรรคการเมือง
คำสั่งศาล
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

# ประกาศคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
# ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง แบบพิมพ์ที่ใช้ในการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
# ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557
# รายละเอียดประกอบการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
# ต้นแบบป้ายประชาสัมพันธ์ 
# แบบพิมพ์ต่างๆ ในการสรรหา สปช. 
# รายชื่อผู้ยื่นเอกสารเข้ารับการสรรหา สปช. 


หมายเหตุ  ผู้ยื่นเอกสารเพื่อเข้ารับการสรรหาฯ ลำดับที่ 15 ขอถอนตัวการเข้ารับการสรรหาฯ

         ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557       ได้เชิญผู้ยื่นเอกสารเพื่อเข้ารับการสรรหาฯ เพื่อชี้แจงการกำหนดหลักเกณฑ์การแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้
1. 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
2. การแสดงวิสัยทัศน์เรียงลำดับตามลำดับการยื่นเอกสาร
3. แสดงวิสัยทัศน์คนละ 10 นาที (ห้ามเกินเวลา) 
4. กรณีถึงลำดับที่ต้องแสดงวิสัยทัศน์มาไม่ทันเวลา ถูกตัดชื่อจากการแสดงวิสัยทัศน์

- มติ กกต.ที่ ๖๘ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
    (ให้ขยายระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ออกไป ๓๐ วันนับแต่วันครบกำหนดยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง (๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗))
- มติ กกต.ที่ ๖๘ / ๒๕๕๗ 
ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
    (ให้ระงับการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ ตั้งแต่หมวด ๓ ถึงหมวด ๘)
 - คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒๓๖ / ๒๕๕๗ เรื่อง ขยายระยะเวลาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
- มติ กกต.ที่ ๖๓ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
   (ให้ขยายระยะเวลาให้มีการเลือกตั้ง อปท. ที่ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง ช่วงระหว่างวันที่ ๒๘ พฤ๋ษภาคม - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ออกไปหลังวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗)
 
 


   
 
 
 
ประชากร พ.ศ.2556
ข้อมูลประชากรตามประกาศสำนักทะเบียนกลาง พ.ศ.๒๕๕๖
ข้อมูลประชากรตามประกาศสำนักทะเบียนกลาง พ.ศ.๒๕๕๖
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
นายปรีชา พุตฉาย ผอ.ศรก.2 ตรวจเยี่ยมและมอบสื่อสิ่งของให้กับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
นายปรีชา พุตฉาย ผอ.ศรก.2 ตรวจเยี่ยมและมอบสื่อสิ่งของให้กับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
การแสดงวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การแสดงวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 รายชื่อผู้ยื่นเอกสารเข้ารับการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่เสนอชื่อโดยนิติบุคคล 11 ด้าน
รายชื่อผู้ยื่นเอกสารเข้ารับการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่เสนอชื่อโดยนิติบุคคล 11 ด้าน  new
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
การยื่นคำร้องขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
การยื่นคำร้องขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร  new
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
18 พ.ค. 57 18 พ.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
  (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
11 พ.ค. 57 11 พ.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด และเลือกตั้ง ส.อบต.สามตุ่ม เขตเลือกตั้งที่ 7 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
  เลือกตั้ง
20 เม.ย. 57 20 เม.ย. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลลาดชะโดและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขตเลือกตั้งที่ 2
  ครบวาระนายก สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2 ลาออก
16 มี.ค. 57 16 มี.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภาชี
  (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
16 มี.ค. 57 16 มี.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลเชียงรากน้อย
  (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 17
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 73,186