สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Office of Ayutthaya Election Commission


 
 
กกต.
ลงนามถวายพระพร
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
กองทุนฯ พรรคการเมือง
คำสั่งศาล
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้ง
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 
- โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน(กิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล ศส.ปชต. รุ่นที่ 1
- โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน(กิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล
 ศส.ปชต รุ่นที่ 2

 


                                           
เวทีที่ 1   เวทีที่ 2   เวทีที่ 3   เวทีที่ 4     เวทีที่ 5    เวทีที่ 6
                                     เวทีที่ 7   เวทีที่ 8   เวทีที่ 9   เวทีที่ 10  เวทีที่ 11  เวทีที่ 12


#  

#  
รายชื่อสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 11 ด้าน รวม 173 คน และ 77 จังหวัด 
#  แต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
#  คณะกรรมาธิการวิสามัญประจำสภาปฏิรูปแห่งชาติ จำนวน ๑๘ คณะ 
# การประชุมคณะที่ปรึกษาและอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557  เวลา 10.30 น. 
  
# การประชุมคณะที่ปรึกษาและอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557  เวลา 12.00 น. 

- มติ กกต.ที่ ๖๘ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

    (ให้ขยายระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ออกไป ๓๐ วันนับแต่วันครบกำหนดยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง (๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗))
- มติ กกต.ที่ ๖๘ / ๒๕๕๗ 
ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
    (ให้ระงับการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ ตั้งแต่หมวด ๓ ถึงหมวด ๘)
 - คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๒๓๖ / ๒๕๕๗ เรื่อง ขยายระยะเวลาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
- มติ กกต.ที่ ๖๓ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
   (ให้ขยายระยะเวลาให้มีการเลือกตั้ง อปท. ที่ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง ช่วงระหว่างวันที่ ๒๘ พฤ๋ษภาคม - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ออกไปหลังวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗)
 
 


   
 
 
 
ประชากร พ.ศ.2556
ข้อมูลประชากรตามประกาศสำนักทะเบียนกลาง พ.ศ.๒๕๕๖
ข้อมูลประชากรตามประกาศสำนักทะเบียนกลาง พ.ศ.๒๕๕๖
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ  (กิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้สร้างจิตสำนึกและวิถีประชาธิปไตย)
โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ (กิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้สร้างจิตสำนึกและวิถีประชาธิปไตย)
ดร.พีระพงษ์ ไพรินทร์ ผู้ตรวจการเขต1  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้มาตรวจติดตามการปฏิบัติงานและให้ข้อเสนอแนะต่างๆในการปฏิบัติงานของสนง.กกต.
ดร.พีระพงษ์ ไพรินทร์ ผู้ตรวจการเขต1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มาตรวจติดตามการปฏิบัติงานและให้ข้อเสนอแนะต่างๆในการปฏิบัติงานของสนง.กกต.
การพบปะหารือกับผูวาราชการจังหวัด “สภากาแฟ” แบบไมเปนทางการ
การพบปะหารือกับผูวาราชการจังหวัด “สภากาแฟ” แบบไมเปนทางการ
พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2558
พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2558
เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวทีที่ 4
เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวทีที่ 4
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
18 พ.ค. 57 18 พ.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
  (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
11 พ.ค. 57 11 พ.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด และเลือกตั้ง ส.อบต.สามตุ่ม เขตเลือกตั้งที่ 7 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
  เลือกตั้ง
20 เม.ย. 57 20 เม.ย. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลลาดชะโดและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขตเลือกตั้งที่ 2
  ครบวาระนายก สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2 ลาออก
16 มี.ค. 57 16 มี.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภาชี
  (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
16 มี.ค. 57 16 มี.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลเชียงรากน้อย
  (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 47
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 104,608