สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
Office of Bangkok Election Commission


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ค้นหาราชกิจจา
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร

ราย
ชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ของคณะกรรมการสรรหาประจำกรุงเทพมหานคร


วันที่ยื่น ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ ชื่อสกุล
14 ส.ค. 57 1 นาย ทอง บุญทร
15 ส.ค. 57 2 นาย สมบัติเจริญ ศิลารักษ์
16 ส.ค. 57 3 นาย สุรินทร์ รอดมณี
17 ส.ค. 57 4 นาย มนัส นิกรประเสริฐ
18 ส.ค. 57 5 นาย โกสิน เทศวงษ์
19 ส.ค. 57 6 นาย จตุรงค์ เตชะกำพุ
19 ส.ค. 57 7 นาย วรรณพจน์ จันทร์หอม
19 ส.ค. 57 8 นาง จิดาภา อินทร์โฉมงาม
19 ส.ค. 57 9 นาย สุคุณ จำรูญศิริ
19 ส.ค. 57 10 ร้อยตำรวจตรี ปรัชญา เศรษฐ์พงศกร
19 ส.ค. 57 11 นาง พัชรี เรททีก
19 ส.ค. 57 12 นาย ณัฐวัฒน์ สำอางค์อินทร์
20 ส.ค. 57 13 นาย พิไชย โกมารัมย์
20 ส.ค. 57 14 นาย จรัส วงศ์ทวีเกียรติ
20 ส.ค. 57 15 นาย ชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ
21 ส.ค. 57 16 นาย ชัยรัตน์ สม้อ
21 ส.ค. 57 17 นาย สุรศักดิ์ ยังพะกูล
21 ส.ค. 57 18 นาย วุฒิวัย หวังบู่
22 ส.ค. 57 19 พันเอก สง่า แก้วโกย
22 ส.ค. 57 20 นางสาว โชติกา บุญ-หลง
22 ส.ค. 57 21 ร้อยตำรวจตรี รชชงค์ บุนนาค
22 ส.ค. 57 22 นาย ธรรมรัตน์ นาคสุริยะ
22 ส.ค. 57 23 นาง จุรี วิจิตรวาทการ
22 ส.ค. 57 24 นางสาว นวพร เรืองสกุล
22 ส.ค. 57 25 นายแพทย์ เทพ หิมะทองคำ
23 ส.ค. 57 26 นาย ธงพล ศรีสวัสดิ์
23 ส.ค. 57 27 นาย จารุภูมิ ศรีจิราธร
23 ส.ค. 57 28 นาย พัฒนพล เอี่ยมอ่ำ
23 ส.ค. 57 29 นาย บรรลุ เวียงพล
24 ส.ค. 57 30 นาย สุเมธ ตันธนาศิริกุล
24 ส.ค. 57 31 นาง พิมานมาศ ภิญญาวัฒน์
24 ส.ค. 57 32 นาย สุธีร์ พลอยสุข
24 ส.ค. 57 33 ร้อยตรี ผล อิทธิไชโย
25 ส.ค. 57 34 นาง เอมอร พงษ์แสงจันทร์
25 ส.ค. 57 35 นางสาว สุนีย์ บุญชูวิลาส
25 ส.ค. 57 36 นาย สมยศ ทรงมาลัย
26 ส.ค. 57 37 นาย ปราโมทย์ สัจจรักษ์
26 ส.ค. 57 38 นาย ศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล
26 ส.ค. 57 39 นาย สุริยา คำวิชิต
26 ส.ค. 57 40 นาย ปกิจ เจษฎาวัฒน์
27 ส.ค. 57 41 นาย สัมมา คีตสิน
27 ส.ค. 57 42 นาย วรฐ สุนทรนนท์
27 ส.ค. 57 43 นาย ฐากร ปิยะพันธ์
27 ส.ค. 57 44 นาย ธีรยุทธ ทุมมานนท์
27 ส.ค. 57 45 นาย สมติวงศ์ โสตถิเสาวภาคย์
28 ส.ค. 57 46 นาย วรสิทธิ์ รัตนสิทธิโรจน์
28 ส.ค. 57 47 นาง สุดา ใบแย้ม
28 ส.ค. 57 48 นาย อารี พิทักษ์คุมพล
28 ส.ค. 57 49 นาย จักษวัฏ กิติสุข
28 ส.ค. 57 50 นาย ภูมิพิชัย ธารดำรงค์
28 ส.ค. 57 51 นาย สุวัฒน์ คงแป้น
28 ส.ค. 57 52 นาย กมล ตันธนะศิริวงศ์
28 ส.ค. 57 53 นาย ชคัทธาดา คชหาญ
28 ส.ค. 57 54 นาย ศรศักดิ์ ณ พัทลุง
28 ส.ค. 57 55 นาย บุญเสริม บ่อเกิด
29 ส.ค. 57 56 นาย ชุมพล เจียมวิไล
29 ส.ค. 57 57 นาย จักราวุธ ปิ่นทองคำ
29 ส.ค. 57 58 นาง อรณี นมรักษ์
29 ส.ค. 57 59 พลโท ลมูล คล้ายพุฒ
29 ส.ค. 57 60 นาง ทัศนีย์ ศรีทองเย็น
29 ส.ค. 57 61 นาย ธนพฤฒ ยิ่งใหญ่ธนศักดิ์
29 ส.ค. 57 62 นาย พีร์วาทิน จิตรพัฒนากุล
29 ส.ค. 57 63 นาย ธรรมนูญ วรรณิสสร
29 ส.ค. 57 64 นาง ขัตติยา กนกภากร
29 ส.ค. 57 65 นาย มานะ กล่ำคลองตัน
29 ส.ค. 57 66 นางสาว พูลทรัพย์ นาคนาคา
30 ส.ค. 57 67 นางสาว ชชฎาภร บุญพีระณัช
30 ส.ค. 57 68 นาย สุพจน์ ภูมิใจกุลวัฒน์
30 ส.ค. 57 69 นาย พิชัย ปมาณิกบุตร
30 ส.ค. 57 70 นาย อธิเมศร์ อรุณโรจน์กีรติ
31 ส.ค. 57 71 ร้อยตรี นันทพร มีหิรัญ
31 ส.ค. 57 72 นาง พรทิพย์ ลาภวรกิจชัย
31 ส.ค. 57 73 นาย เสถียร เฉลิมชัยนุกูล
31 ส.ค. 57 74 นางสาว วินิตา ยุทธา
31 ส.ค. 57 75 นาย ธารณ โอฬารกิจเจริญ
1 ก.ย. 57 76 ว่าที่ ร้อยเอก สุริยา ก่อเกิด
1 ก.ย. 57 77 นาย สัณหพจน์ สุขศรีเมือง
1 ก.ย. 57 78 นาง มณีนวล ตรีศักดิ์ศรี
1 ก.ย. 57 79 นาย วีระ รอดพิทักษ์
1 ก.ย. 57 80 นาย สมาน อนุโชติ
1 ก.ย. 57 81 นางสาว สรารัตน์ โสรถาวร
1 ก.ย. 57 82 นาง ณัฐชานันท์ เลาวัณย์ศิริ
1 ก.ย. 57 83 พลตำรวจโท ประกาศ ศาตะมาน
2 ก.ย. 57 84 นาย ดำรงศักดิ์ ทองนอก
2 ก.ย. 57 85 นาง ชนานันทร์ รินธนาเลิศ
2 ก.ย. 57 86 นาย วิทูรเทพย์ นวเดโช
2 ก.ย. 57 87 นาย สมเกียรติ สมศักดิ์รักสันติ
2 ก.ย. 57 88 นาย กิมหมง กอประสิทธิ์นิยม
2 ก.ย. 57 89 นาย วัชรพล รัตนหัตถกุล
2 ก.ย. 57 90 นาย ไพโรจน์ ยงชัยหิรัญ
2 ก.ย. 57 91 นาย พล สุขจุฑามาศ
2 ก.ย. 57 92 ดาบตำรวจ ตรัยวุฒิ เพชรธำรงกุล
2 ก.ย. 57 93 นาย ประจวบ สำราญรมย์
2 ก.ย. 57 94 นาย ดำรงค์เดช เตกูรามี
2 ก.ย. 57 95 นางสาว เสาวนิตย์ ยโสธร
2 ก.ย. 57 96 นาย เอกชัย ชูติพงศ์
2 ก.ย. 57 97 นาย วิวัฒน์ ตัณฑะธีระศักดิ์
2 ก.ย. 57 98 นาย ทรงศักดิ์ บุญปก
2 ก.ย. 57 99 หม่อมหลวง ศักดิ์สิริ กฤดากร
2 ก.ย. 57 100 นาง ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา
2 ก.ย. 57 101 นาย สินชัย ใจเอื้อ
2 ก.ย. 57 102 นาย เอกราช หวังนุช
2 ก.ย. 57 103 นาย ชยานนท์ ปฤชานนท์
2 ก.ย. 57 104 นาย พงศกร จิตติกรกาญจน์
2 ก.ย. 57 105 นางสาว ภรณ์ชนก โตวัฒนกูร
2 ก.ย. 57 106 นาย ทรงฤทธิ์ ศรีสารคาม
2 ก.ย. 57 107 นาย ธงชัย เจริญศิริ
2 ก.ย. 57 108 นางสาว รวีวรรณ สร้อยหงษ์พราย
2 ก.ย. 57 109 นาย อนันต์ อัจฉริยนิติ
2 ก.ย. 57 110 นาย พายัพ มีศรียงค์
2 ก.ย. 57 111 นางสาว กชกร ออศิริชัยเวทย์
2 ก.ย. 57 112 นาย กุศลมงคล สุวรรณกูฎ
2 ก.ย. 57 113 นางสาว สุวันนี ไวศรีแสง


 
 
ระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
ส.ว.22
ส.ว.22  update
ประกาศ ส.ส. 22 เขต 11 ถึง 15
ประกาศ ส.ส. 22 เขต 11 ถึง 15  new
ประกาศ ส.ส. 22 เขต 6 ถึง 10
ประกาศ ส.ส. 22 เขต 6 ถึง 10  new
ประกาศ ส.ส. 22 เขต 16-20
ประกาศ ส.ส. 22 เขต 16-20
ประกาศ ส.ส. 22  เขต 21-25
ประกาศ ส.ส. 22 เขต 21-25
ประกาศ ส.ส. 22  เขต 26-30
ประกาศ ส.ส. 22 เขต 26-30
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
23 ธ.ค. 56 - 24 ธ.ค. 56
08:30 - 16:30 กกต. ประกาศรับสมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
  ประกาศ กกต. เรื่อง การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบ
23 ธ.ค. 56 - 27 ธ.ค. 56
ทั้งวัน วันสุดท้ายในการสมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
  วันสุดท้ายรับสมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ
15 ส.ค. 56
08:30 - 16:30 วันสุดท้ายประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุ หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร
  วันที่  15  สิงหาคม  2556  
23 มิ.ย. 56
08:30 - 16:30 วันสุดท้ายที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ช่วงหลังวันเลือกตั้ง
  วันที่  23  มิถุนายน  2556 &n
16 มิ.ย. 56
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้ง ส.ส. กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 12 แทนตำแหน่งที่ว่าง
  วันที่   16  มิถุนายน  2556&n
9 มิ.ย. 56
08:00 - 15:00 วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลาง
  วันที่  9  มิถุนายน  2556 &nb
8 มิ.ย. 56
08:30 - 16:30 วันสุดท้าย ผอ.กต.เขต ตรวจคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
  วันที่   8  มิถุนายน  2556&nb
6 มิ.ย. 56
08:30 - 16:30 วันสุดท้ายที่ กกต.เขต ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง หรือที่เลือกตั้ง
  วันที่  6  มิถุนายน  2556  
   
1 มิ.ย. 56
08:30 - 16:30 วันสุดท้ายแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน
  วันที่  1  มิถุนายน  2556  (
28 พ.ค. 56 - 1 มิ.ย. 56
08:30 - 16:30 วันสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
  วันที่ 28  พ.ค.
27 พ.ค. 56
08:30 - 16:30 วันสุดท้ายประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 
27 พ.ค. 56 - 31 พ.ค. 56
08:30 - 16:30 ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง
  วันที่  27
5 มี.ค. 56
ทั้งวัน ตรวจเยี่ยมการรับมอบหีบบัตรเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานเขตจตุจักร
  ตรวจเยี่ยมการรับมอบหี
3 มี.ค. 56 - 4 มี.ค. 56 3 มี.ค. 56 - 4 มี.ค. 56
08:00 - 01:00 ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 
28 ก.พ. 56
14:00 - 16:30 ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจติดตามการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 10
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 187,113