สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
Office of Province Election Commission Of Buriram


 
 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ
เว็บไซต์สภาปฏิรูปแห่งชาติ
การเลือกตั้ง ส.ส.
การได้มาซึ่ง ส.ว.
การเลือกตั้งท้องถิ่น
เครื่องลงคะแนน
ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
รวมวีดีทัศน์  กกต.
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์

<< คลิ๊กเลือกประเด็นที่ต้องการเสนอความคิดเห็น >>
       
 
 


 
 


 
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
อบรมโครงการสร้างเครือข่ายการพัฒนาระบบข่าว
อบรมโครงการสร้างเครือข่ายการพัฒนาระบบข่าว  update
เวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ อำเภอพุทไธสง/นาโพธิ์/บ้านใหม่ไชยพจน์
เวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ อำเภอพุทไธสง/นาโพธิ์/บ้านใหม่ไชยพจน์  update
ร่วมประชุม VDO Conferrence คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ร่วมประชุม VDO Conferrence คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  update
ร่วมประกอบพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือ วันปีใหม่ไทย ๒๕๕๘
ร่วมประกอบพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือ วันปีใหม่ไทย ๒๕๕๘  update
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ครั้งที่ 7
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ครั้งที่ 7  update
โครงการศึกษาแนวทางการดำเนินงานและรูปแบบวิธีการประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งฯ
โครงการศึกษาแนวทางการดำเนินงานและรูปแบบวิธีการประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งฯ  update
ต้อนรับนายประสิทธิ์ ไกรสิงห์เดชา (ผตก.สนง.กกต.)
ต้อนรับนายประสิทธิ์ ไกรสิงห์เดชา (ผตก.สนง.กกต.)  update
วันข้าราชการพลเรือน
วันข้าราชการพลเรือน
เวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ (เวทีระดับอำเภอ) ณ หอประชุมอำเภอสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
เวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ (เวทีระดับอำเภอ) ณ หอประชุมอำเภอสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  update
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 6
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 6  update
การอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง รุ่นที่1
การอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง รุ่นที่1  update
การอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง รุ่นที่2
การอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง รุ่นที่2
ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์
ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์  update
เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(เวทีระดับอำเภอ) อ.เมืองบุรีรัมย์
เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(เวทีระดับอำเภอ) อ.เมืองบุรีรัมย์  update
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 5
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 5  update
แสดงทั้งหมด
 
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ
กฏหมาย
พรป.ว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550.pdf 191 KB ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554.pdf 84 KB ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554.pdf 64 KB ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.pdf 854 KB ดาวน์โหลด
พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550.pdf 340 KB ดาวน์โหลด
พ.ร.ป.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2552.pdf 163 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556.pdf 155 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554.pdf 45 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ.2553.pdf 112 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าตอบแทน ผอ.กกต.ประจำเขต , กกต.เขต,อนุกรรมการประจำเขต กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ฯลฯ.pdf 73 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2556.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2554.pdf 206 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556.pdf 155 KB ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมจัดตั้งพรรคการเมืองและการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง พ.ศ.2550.pdf 341 KB ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัด.pdf 45 KB ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ. พ.ศ.2551.pdf 98 KB ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรือง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2555.pdf 31 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
สรุปข่าวประจำเดือน
สรุปข่าวประจำเดือนเมษายน 2556
สรุปข่าวประจำเดือนเมษายน 2556.pdf 409 KB ดาวน์โหลด
สรุปข่าวประจำเดือนมีนาคม 2556
สรุปข่าวประจำเดือนมีนาคม 2556.pdf 431 KB ดาวน์โหลด
สรุปข่าวเดือนพฤศจิกายน 2555
สรุปข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2555.pdf 362 KB ดาวน์โหลด
สรุปข่าวเดือนตุลาคม 2555
สรุปข่าวเดือนตุลาคม 2555.pdf 619 KB ดาวน์โหลด
สรุปข่าวเดือนสิงหาคม 2555
สรุปข่าวเดือนสิงหาคม 2555.pdf 525 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อบุคคลที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อบุคคลที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น.docx 21 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยในการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น
แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยในการหาเสียงเลือกตั้ง.docx 21 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ข้อเสนอแนะ ในการปฏิรูปประเทศ
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์และผังบริเวณด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์และผังบริเวณด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  hot
แสดงทั้งหมด
 
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  hot
แสดงทั้งหมด
 
เลือกตั้ง ส.ส. บุรีรัมย์
สปอตรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง ส.ส. 2 ก.พ. 2557
สปอตรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง ส.ส. 2 ก.พ. 2557
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.บุรีรัมย์
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.บุรีรัมย์
สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด  จังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์  update
แบ่งเขตเลือกตั้ง
แบ่งเขตเลือกตั้ง  update
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 7 แห่ง
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 7 แห่ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ทต.บ้านกรวด และ ทต.พนมรุ้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ทต.บ้านกรวด และ ทต.พนมรุ้ง  new
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ.และ ผ.ถ. จำนวน 5 แห่ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ.และ ผ.ถ. จำนวน 5 แห่ง  hot
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกและ ส.ทต.ห้วยราช  2 เขต และ ส.อบต.สนวน เขต 10  อ.ห้วยราช
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกและ ส.ทต.ห้วยราช 2 เขต และ ส.อบต.สนวน เขต 10 อ.ห้วยราช  new
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ. และ ผ.ถ. ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2555 จำนวน 5 แห่ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ. และ ผ.ถ. ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2555 จำนวน 5 แห่ง  hot
แสดงทั้งหมด
 
คำวินิจฉัย และคำสั่งศาล
คำวินิจฉัยสั่งการ กกต. ที่ 6/2554  ในการเลือกตั้งนายกและ ส.ทต.บ้านใหม่ไชยพจน์
คำวินิจฉัยสั่งการ กกต. ที่ 6/2554 ในการเลือกตั้งนายกและ ส.ทต.บ้านใหม่ไชยพจน์  update
รวมคำวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งของจังหวัดบุรีรัมย์
รวมคำวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งของจังหวัดบุรีรัมย์
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
15 มิ.ย. 57 15 มิ.ย. 57
08:00 - 08:30 การเลือกตั้ง ส. อบต.แสลงพัน เขต 9 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)ในวันที่ 15 มิถุนายน 2557
  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจัง
25 พ.ค. 57 25 พ.ค. 57
08:00 - 08:30 การเลือกตั้ง ส. อบต. ไพศาล (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2557
   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์  ขอเชิญชวนปร
17 พ.ค. 57 17 พ.ค. 57
08:00 - 15:00 การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ (ครบวาระ)ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2557
  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์  มีมติเห็นชอบให้ ผู้อำน
27 เม.ย. 57 27 เม.ย. 57
08:00 - 08:30 เลือกตั้ง ส.อบต.โคกมะม่วง และ ส.อบต.ท่าโพธิ์ชัย์ ในวันที่ 27 เมษายน 2557
  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์  มีมติเห็นชอบให้ ผู้อำน
5 เม.ย. 57 5 เม.ย. 57
08:00 - 08:30 เลือกตั้ง ผ.ถ.และ ส.ถ. จำนวน 5 แห่ง
  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นชอบให้ผู้อำนวยการกา
22 มี.ค. 57 22 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง ส.อบต.บ้านปรือ เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
  เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ   เขตเลือกตั้งที่ 3 &nb
16 มี.ค. 57 16 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
  เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัม
6 มี.ค. 57 6 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง ส.อบต.สวายจีก เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
  เลือกตัั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเ
23 ก.พ. 57 23 ก.พ. 57
08:00 - 08:30 เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 7 แห่ง
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้
2 ก.พ. 57 2 ก.พ. 57
08:00 - 08:30 เลือกตั้ง ส.ส.วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
  ตามที่ได้มีพระราชกฤษฏีกายุบสภา พ.ศ.2556  กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภ
19 ม.ค. 57 19 ม.ค. 57
08:00 - 08:30 เลือกตั้ง ส.ถ. และ ผ.ถ. กรณีครบวาระ จำนวน 5 แห่ง
  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระ จำนวน  5 แห่ง เมื่อวันที่ 12 ธันวา
4 ม.ค. 57 4 ม.ค. 57
08:00 - 08:30 เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองปล่อง อ.ชำนิ และเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรอง
  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นชอบให้ผู้อำนวยการกา
22 ธ.ค. 56 22 ธ.ค. 56
08:00 - 08:30 เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนผู้มีส
22 ธ.ค. 56 22 ธ.ค. 56
08:00 - 08:30 เลือกตั้งนายเทศมนตรีตำบลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกเหล็ก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนผู้มีส
15 ธ.ค. 56 15 ธ.ค. 56
08:00 - 08:30 เลือกตั้ง ส.อบต.พุทไธสง เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
  เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง  เขตเลือกตั้งที่ 2  (
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 218
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 338,141