สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
Office of Province Election Commission Of Buriram


 
 
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3
ร่าง TOR การจัดซื้อ/จัดจ้าง ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
เอกสารราคาซื้อ เลขที่ 1/2558
เอกสารราคาซื้อ เลขที่ 2/2558
เอกสารราคาซื้อ เลขที่ 3/2558
เอกสารราคาซื้อ เลขที่ 4/2558
เอกสารราคาซื้อ เลขที่ 5/2558
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ
เว็บไซต์สภาปฏิรูปแห่งชาติ
การเลือกตั้ง ส.ส.
การได้มาซึ่ง ส.ว.
การเลือกตั้งท้องถิ่น
เครื่องลงคะแนน
ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
รวมวีดีทัศน์  กกต.
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง


ดาวน์โหลด  

คำสั่งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล.docx

แบบรายงานการประชุม หนังสือ คำสั่ง ศส.ปชต.

<< คลิ๊กเลือกประเด็นที่ต้องการเสนอความคิดเห็น >>
       
 
 


 
 


 
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
เตรียมควาพร้อมในการเปิด ศส.ปชต ต.บ้านไทร
เตรียมควาพร้อมในการเปิด ศส.ปชต ต.บ้านไทร  update
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนน ร.ร.วัดบ้านแสลงคง
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนน ร.ร.วัดบ้านแสลงคง  update
ติดตามการดำเนินงานของ กก.ศส.ปชต.
ติดตามการดำเนินงานของ กก.ศส.ปชต.  update
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ร.ร.พระครูพิทยาคม
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ร.ร.พระครูพิทยาคม
เวทีรับฟังความคิดเห็นฯ อ.ประโคยชัย อ.เฉลิมพระเกียรติ
เวทีรับฟังความคิดเห็นฯ อ.ประโคยชัย อ.เฉลิมพระเกียรติ  update
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ร.ร.นางรองพิทยาคม
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ร.ร.นางรองพิทยาคม  update
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ร.ร.บ้านบ้านบุมะขามป้อม
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ร.ร.บ้านบ้านบุมะขามป้อม  update
วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครบ 17 ปี
วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครบ 17 ปี  update
ประชุมเตรียมความพร้อม ศส.ปชต.บ้านใหม่ไชยพจน์
ประชุมเตรียมความพร้อม ศส.ปชต.บ้านใหม่ไชยพจน์  update
จัดประชุมคณะอนุฯ สปช. ครั้งที่ 11 (2558)
จัดประชุมคณะอนุฯ สปช. ครั้งที่ 11 (2558)  update
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3  update
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา  update
เตรียมความพร้อมการจัดการประชุมคณะอนุฯสปช.บุรีรัมย์
เตรียมความพร้อมการจัดการประชุมคณะอนุฯสปช.บุรีรัมย์  update
ประชุมประจำเดือนพนักงาน/ลูกจ้าง สนง.กกต.จว.บุรีรัมย์
ประชุมประจำเดือนพนักงาน/ลูกจ้าง สนง.กกต.จว.บุรีรัมย์  update
ติดตามการดำเนินงานของ กก.ศส.ปชต.ไทยสามัคคี
ติดตามการดำเนินงานของ กก.ศส.ปชต.ไทยสามัคคี  update
แสดงทั้งหมด
 
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ
กฏหมาย
พรป.ว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550.pdf 191 KB ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554.pdf 84 KB ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554.pdf 64 KB ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.pdf 854 KB ดาวน์โหลด
พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550.pdf 340 KB ดาวน์โหลด
พ.ร.ป.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2552.pdf 163 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556.pdf 155 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554.pdf 45 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ.2553.pdf 112 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าตอบแทน ผอ.กกต.ประจำเขต , กกต.เขต,อนุกรรมการประจำเขต กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ฯลฯ.pdf 73 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2556.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2554.pdf 206 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556.pdf 155 KB ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมจัดตั้งพรรคการเมืองและการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง พ.ศ.2550.pdf 341 KB ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัด.pdf 45 KB ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ. พ.ศ.2551.pdf 98 KB ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรือง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2555.pdf 31 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
สรุปข่าวประจำเดือน
สรุปข่าวประจำเดือนเมษายน 2556
สรุปข่าวประจำเดือนเมษายน 2556.pdf 409 KB ดาวน์โหลด
สรุปข่าวประจำเดือนมีนาคม 2556
สรุปข่าวประจำเดือนมีนาคม 2556.pdf 431 KB ดาวน์โหลด
สรุปข่าวเดือนพฤศจิกายน 2555
สรุปข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2555.pdf 362 KB ดาวน์โหลด
สรุปข่าวเดือนตุลาคม 2555
สรุปข่าวเดือนตุลาคม 2555.pdf 619 KB ดาวน์โหลด
สรุปข่าวเดือนสิงหาคม 2555
สรุปข่าวเดือนสิงหาคม 2555.pdf 525 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ข้อเสนอแนะ ในการปฏิรูปประเทศ
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์และผังบริเวณด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์และผังบริเวณด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  hot
แสดงทั้งหมด
 
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  hot
แสดงทั้งหมด
 
เลือกตั้ง ส.ส. บุรีรัมย์
สปอตรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง ส.ส. 2 ก.พ. 2557
สปอตรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง ส.ส. 2 ก.พ. 2557
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.บุรีรัมย์
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.บุรีรัมย์
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 7 แห่ง
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 7 แห่ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ทต.บ้านกรวด และ ทต.พนมรุ้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ทต.บ้านกรวด และ ทต.พนมรุ้ง  new
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ.และ ผ.ถ. จำนวน 5 แห่ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ.และ ผ.ถ. จำนวน 5 แห่ง  hot
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกและ ส.ทต.ห้วยราช  2 เขต และ ส.อบต.สนวน เขต 10  อ.ห้วยราช
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกและ ส.ทต.ห้วยราช 2 เขต และ ส.อบต.สนวน เขต 10 อ.ห้วยราช  new
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ. และ ผ.ถ. ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2555 จำนวน 5 แห่ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ. และ ผ.ถ. ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2555 จำนวน 5 แห่ง  hot
แสดงทั้งหมด
 
คำวินิจฉัย และคำสั่งศาล
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
6 ส.ค. 58
ทั้งวัน เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(เวทีระดับอำเภอ) อำเภอกระสัง อำเภอพลับพลาชัย
  เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(เวทีระดับอำเภอ) อำเภอกระสัง อำเภอพลับ
23 ก.ค. 58
ทั้งวัน เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(เวทีระดับอำเภอ) อำเภอหนองกี่ อำเภอโนนสุวรรณ
  เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(เวทีระดับอำเภอ) อำเภอหนองกี่ อำเภอโนน
9 ก.ค. 58
ทั้งวัน เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(เวทีระดับอำเภอ) อำเภอบ้านกรวด อำเภอละหานทราย
  เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(เวทีระดับอำเภอ) อำเภอบ้านกรวด อำเภอละ
24 มิ.ย. 58
ทั้งวัน เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(เวทีระดับอำเภอ) อำเภอปะคำ อำเภอโนนดินแดง
  เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(เวทีระดับอำเภอ) อำเภอปะคำ อำเภอโนนดิน
18 มิ.ย. 58
ทั้งวัน เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(เวทีระดับอำเภอ) อำเภอประโคนชัย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(เวทีระดับอำเภอ) อำเภอประโคนชัย อำเภอเ
28 พ.ค. 58
ทั้งวัน เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(เวทีระดับอำเภอ) อำเภอนางรอง อำเภอชำนิ
  เวทีรับฟังความคิด
14 พ.ค. 58
ทั้งวัน เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(เวทีระดับอำเภอ) อำเภอลำปลายมาศ อำเภอหนองหงส์
  เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(เวทีระดับอำเภอ) อำเภอลำปลายมาศ อำเภอห
15 มิ.ย. 57 15 มิ.ย. 57
08:00 - 08:30 การเลือกตั้ง ส. อบต.แสลงพัน เขต 9 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)ในวันที่ 15 มิถุนายน 2557
  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจัง
25 พ.ค. 57 25 พ.ค. 57
08:00 - 08:30 การเลือกตั้ง ส. อบต. ไพศาล (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2557
   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์  ขอเชิญชวนปร
17 พ.ค. 57 17 พ.ค. 57
08:00 - 15:00 การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโนนสุวรรณ (ครบวาระ)ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2557
  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์  มีมติเห็นชอบให้ ผู้อำน
27 เม.ย. 57 27 เม.ย. 57
08:00 - 08:30 เลือกตั้ง ส.อบต.โคกมะม่วง และ ส.อบต.ท่าโพธิ์ชัย์ ในวันที่ 27 เมษายน 2557
  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์  มีมติเห็นชอบให้ ผู้อำน
5 เม.ย. 57 5 เม.ย. 57
08:00 - 08:30 เลือกตั้ง ผ.ถ.และ ส.ถ. จำนวน 5 แห่ง
  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นชอบให้ผู้อำนวยการกา
22 มี.ค. 57 22 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง ส.อบต.บ้านปรือ เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
  เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ   เขตเลือกตั้งที่ 3 &nb
16 มี.ค. 57 16 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
  เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัม
6 มี.ค. 57 6 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง ส.อบต.สวายจีก เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
  เลือกตัั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 41
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 356,210