สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
Office of Province Election Commission Of Buriram


 
 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ
เว็บไซต์สภาปฏิรูปแห่งชาติ
การเลือกตั้ง ส.ส.
การได้มาซึ่ง ส.ว.
การเลือกตั้งท้องถิ่น
เครื่องลงคะแนน
ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
รวมวีดีทัศน์  กกต.
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ดาวน์โหลด  

คำสั่งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล.docx

แบบรายงานการประชุม หนังสือ คำสั่ง ศส.ปชต.


  
 
ประกวดราคา
ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดทำสื่อโครงการประชารัฐร่วมใจ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดทำสื่อโครงการประชารัฐร่วมใจ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ  hot
ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดพิมพ์คู่มือ เอกสารแบบพิมพ์การออกเสียงประชามติ
ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดพิมพ์คู่มือ เอกสารแบบพิมพ์การออกเสียงประชามติ
ประกาศเปิดเผยราคากลางการผลิตสื่อเผยแพร่ให้ความรู้การออกเสียงประชามติ
ประกาศเปิดเผยราคากลางการผลิตสื่อเผยแพร่ให้ความรู้การออกเสียงประชามติ
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดหาวัสดุอุปกรณ์รวมป้ายบอกที่ออกเสียงประจำหน่วยออกเสียงในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดหาวัสดุอุปกรณ์รวมป้ายบอกที่ออกเสียงประจำหน่วยออกเสียงในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
แสดงทั้งหมด
 
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ
กฏหมาย
พรป.ว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550.pdf 191 KB ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554.pdf 84 KB ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554.pdf 64 KB ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.pdf 854 KB ดาวน์โหลด
พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550.pdf 340 KB ดาวน์โหลด
พ.ร.ป.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2552.pdf 163 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556.pdf 155 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554.pdf 45 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ.2553.pdf 112 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าตอบแทน ผอ.กกต.ประจำเขต , กกต.เขต,อนุกรรมการประจำเขต กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ฯลฯ.pdf 73 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2556.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2554.pdf 206 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556.pdf 155 KB ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมจัดตั้งพรรคการเมืองและการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง พ.ศ.2550.pdf 341 KB ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัด.pdf 45 KB ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ. พ.ศ.2551.pdf 98 KB ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรือง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2555.pdf 31 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  hot
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนน ร.ร.วัดบ้านแสลงคง
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนน ร.ร.วัดบ้านแสลงคง  update
ติดตามการดำเนินงานของ กก.ศส.ปชต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ติดตามการดำเนินงานของ กก.ศส.ปชต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ประชุมร่วมกับ คณะ ศส.ปชต. ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก
ประชุมร่วมกับ คณะ ศส.ปชต. ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก  update
ร่าง TOR การจัดซื้อ/จัดจ้าง ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ร่าง TOR การจัดซื้อ/จัดจ้าง ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์  update
เอกสารราคาซื้อ เลขที่ 5/2558
เอกสารราคาซื้อ เลขที่ 5/2558  update
เอกสารราคาซื้อ เลขที่ 4/2558
เอกสารราคาซื้อ เลขที่ 4/2558  update
เอกสารราคาซื้อ เลขที่ 3/2558
เอกสารราคาซื้อ เลขที่ 3/2558  update
เอกสารราคาซื้อ เลขที่ 2/2558
เอกสารราคาซื้อ เลขที่ 2/2558  update
เอกสารราคาซื้อ เลขที่ 1/2558
เอกสารราคาซื้อ เลขที่ 1/2558  update
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง  update
 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนบ้านตาแก อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนบ้านตาแก อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ตรวจติดตาม ศส.ปชต.บ้านไทร
ตรวจติดตาม ศส.ปชต.บ้านไทร
ติดตามการดำเนินงานของ กก.ศส.ปชต.ตาเป๊ก
ติดตามการดำเนินงานของ กก.ศส.ปชต.ตาเป๊ก  update
เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อ.นางรอง อ.ชำนิ
เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อ.นางรอง อ.ชำนิ  update
ติดตามการดำเนินงานของ กก.ศส.ปชต.กศน.อ.หนองกี่
ติดตามการดำเนินงานของ กก.ศส.ปชต.กศน.อ.หนองกี่  update
แสดงทั้งหมด
 
เลือกตั้ง ส.ส. บุรีรัมย์
สปอตรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง ส.ส. 2 ก.พ. 2557
สปอตรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง ส.ส. 2 ก.พ. 2557
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.บุรีรัมย์
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.บุรีรัมย์
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 179
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 362,590