สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
Office of Province Election Commission Of Buriram


 
 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ
เว็บไซต์สภาปฏิรูปแห่งชาติ
การเลือกตั้ง ส.ส.
การได้มาซึ่ง ส.ว.
การเลือกตั้งท้องถิ่น
เครื่องลงคะแนน
ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
รวมวีดีทัศน์  กกต.
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ดาวน์โหลด 
 

คำสั่งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล.docx

แบบรายงานการประชุม หนังสือ คำสั่ง ศส.ปชต.

<< คลิ๊กเลือกประเด็นที่ต้องการเสนอความคิดเห็น >>
       
 
 


 
 


 
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
กิจกรรมอบรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย อ.หนองหงส์
กิจกรรมอบรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย อ.หนองหงส์  update
กิจกรรมอบรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย อ.ชำนิ
กิจกรรมอบรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย อ.ชำนิ  update
เตรียมความพร้อมการจัดเวทีย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นระดับอำเภอนางรอง อำเภอชำนิ
เตรียมความพร้อมการจัดเวทีย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นระดับอำเภอนางรอง อำเภอชำนิ  update
ประสานงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ ศส.ปชต.บ้านใหม่ไชยพจน์
ประสานงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ ศส.ปชต.บ้านใหม่ไชยพจน์
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลพุทไธสง
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลพุทไธสง  update
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลตาจง
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลตาจง  update
ประชุมวิทยาการกระบวนการ(วพป.)
ประชุมวิทยาการกระบวนการ(วพป.)  update
ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลปราสาท
ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลปราสาท
ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลแคนดง
ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลแคนดง  update
 โครงการชุมชนประชาธิปไตย
โครงการชุมชนประชาธิปไตย  update
 กิจกรรมส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
กิจกรรมส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย  update
ประชุมซักซ้อมทีมงานในการเตรียมการขับเคลื่อนกิจกรรม กก.ศส.ปชต.
ประชุมซักซ้อมทีมงานในการเตรียมการขับเคลื่อนกิจกรรม กก.ศส.ปชต.  update
ร่วมการสัมมนาตามโครงการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานจัดการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2558
ร่วมการสัมมนาตามโครงการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานจัดการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2558  update
สรุปผลการจัดเวทีย่อยรับฟังความคิดเห็นระดับอำเภอ(อ.ลำปลายมาศ อ.หนองหงส์)
สรุปผลการจัดเวทีย่อยรับฟังความคิดเห็นระดับอำเภอ(อ.ลำปลายมาศ อ.หนองหงส์)  update
ร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)ตำบลโนนสุวรรณ
ร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)ตำบลโนนสุวรรณ  update
แสดงทั้งหมด
 
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ
กฏหมาย
พรป.ว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550.pdf 191 KB ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554.pdf 84 KB ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554.pdf 64 KB ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.pdf 854 KB ดาวน์โหลด
พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550.pdf 340 KB ดาวน์โหลด
พ.ร.ป.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2552.pdf 163 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556.pdf 155 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554.pdf 45 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ.2553.pdf 112 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าตอบแทน ผอ.กกต.ประจำเขต , กกต.เขต,อนุกรรมการประจำเขต กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ฯลฯ.pdf 73 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2556.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2554.pdf 206 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556.pdf 155 KB ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมจัดตั้งพรรคการเมืองและการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง พ.ศ.2550.pdf 341 KB ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัด.pdf 45 KB ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ. พ.ศ.2551.pdf 98 KB ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรือง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2555.pdf 31 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
สรุปข่าวประจำเดือน
สรุปข่าวประจำเดือนเมษายน 2556
สรุปข่าวประจำเดือนเมษายน 2556.pdf 409 KB ดาวน์โหลด
สรุปข่าวประจำเดือนมีนาคม 2556
สรุปข่าวประจำเดือนมีนาคม 2556.pdf 431 KB ดาวน์โหลด
สรุปข่าวเดือนพฤศจิกายน 2555
สรุปข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2555.pdf 362 KB ดาวน์โหลด
สรุปข่าวเดือนตุลาคม 2555
สรุปข่าวเดือนตุลาคม 2555.pdf 619 KB ดาวน์โหลด
สรุปข่าวเดือนสิงหาคม 2555
สรุปข่าวเดือนสิงหาคม 2555.pdf 525 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อบุคคลที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อบุคคลที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น.docx 21 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยในการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น
แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยในการหาเสียงเลือกตั้ง.docx 21 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ข้อเสนอแนะ ในการปฏิรูปประเทศ
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์และผังบริเวณด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์และผังบริเวณด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  hot
แสดงทั้งหมด
 
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  hot
แสดงทั้งหมด
 
เลือกตั้ง ส.ส. บุรีรัมย์
สปอตรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง ส.ส. 2 ก.พ. 2557
สปอตรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง ส.ส. 2 ก.พ. 2557
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.บุรีรัมย์
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.บุรีรัมย์
สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด  จังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์  update
แบ่งเขตเลือกตั้ง
แบ่งเขตเลือกตั้ง  update
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 7 แห่ง
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 7 แห่ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ทต.บ้านกรวด และ ทต.พนมรุ้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ทต.บ้านกรวด และ ทต.พนมรุ้ง  new
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ.และ ผ.ถ. จำนวน 5 แห่ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ.และ ผ.ถ. จำนวน 5 แห่ง  hot
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกและ ส.ทต.ห้วยราช  2 เขต และ ส.อบต.สนวน เขต 10  อ.ห้วยราช
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกและ ส.ทต.ห้วยราช 2 เขต และ ส.อบต.สนวน เขต 10 อ.ห้วยราช  new
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ. และ ผ.ถ. ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2555 จำนวน 5 แห่ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ. และ ผ.ถ. ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2555 จำนวน 5 แห่ง  hot
แสดงทั้งหมด
 
คำวินิจฉัย และคำสั่งศาล
คำวินิจฉัยสั่งการ กกต. ที่ 6/2554  ในการเลือกตั้งนายกและ ส.ทต.บ้านใหม่ไชยพจน์
คำวินิจฉัยสั่งการ กกต. ที่ 6/2554 ในการเลือกตั้งนายกและ ส.ทต.บ้านใหม่ไชยพจน์  update
รวมคำวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งของจังหวัดบุรีรัมย์
รวมคำวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งของจังหวัดบุรีรัมย์
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
28 พ.ค. 58
ทั้งวัน เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(เวทีระดับอำเภอ) อำเภอนางรอง อำเภอชำนิ
  เวทีรับฟังความคิด
14 พ.ค. 58
ทั้งวัน เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(เวทีระดับอำเภอ) อำเภอลำปลายมาศ อำเภอหนองหงส์
  เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(เวทีระดับอำเภอ) อำเภอลำปลายมาศ อำเภอห
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 33
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 348,252