สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
Office of the Provincial Election Commission of chaiyaphum


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกต้นแบบ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ

                    

ประชาสัมพันธ์ผลคะแนนการออกเสียงประชามติ จว.ชัยภูมิ (อย่างไม่เป็นทางการ)


-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) 2557 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF    
-ร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับลงประชามติ http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/draftconstitution2/ewt_dl_link.php?nid=429&filename=index   
                   

       รวมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับ สนง.กกต

  ประกาศ คสช.ฉบับที 1/2558 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

           **** ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 5.            
            **** ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 7 ห้ามชุมนุมทางการเมือง.         
            
**** ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 11 .   
            
***ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 57 พ.ร.บ. บางฉบับมีผลบังคับใช้  
            
****ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 58 เรื่องการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งท้องถิ่น (สถ.และผถ.).
  
             *** ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ฉบับที 85 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
                      **รวมประกาศคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ**

                                 ตรวจสอบข้อมูลการเลือกตั้ง   
  ****แบบคำขอยกเลิกการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด/นอกราชอาณาจักร ดาวน์โหลด               

                      ---ข้อมูล สถิติการเลือกตั้ง ดาวน์โหลด
                     ---ห้องสมุดประชาธิปไตย สนง.กกต. ดาวน์โหลด