ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
The Election Commission Library and Democratic Exhibition


 
 
กกต.
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
เฟสบุ้คสถาบันพัฒนาการเมืองฯ
เฟสบุ้คศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
 
รายงานการวิจัย
อุปสรรคและปัญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 / ชุมพล สังข์ทอง
อุปสรรคและปัญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 / ชุมพล สังข์ทอง
ศักยภาพกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองขององค์กรภาคประชาสังคมศึกษากรณีจังหวัดสิงห์บุรี / ช่วงชัย เปาอินทร์
ศักยภาพกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองขององค์กรภาคประชาสังคมศึกษากรณีจังหวัดสิงห์บุรี / ช่วงชัย เปาอินทร์
วิเคราะห์นโยบายประชานิยมของพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ / ปริญญา ฤกษ์หร่าย
วิเคราะห์นโยบายประชานิยมของพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ / ปริญญา ฤกษ์หร่าย
มุมมองของนิสิตนักศึกษาต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / อรุณี ปริศนานันทกุล
มุมมองของนิสิตนักศึกษาต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / อรุณี ปริศนานันทกุล
ปัญหาอุปสรรคการพิจารณาเรื่องคัดค้านของคณะอนุกรรมการวินิจฉัย เรื่องคัดค้านและปัญหาหรือข้อโต้แย้งในการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีสาเหตุและการวินิจฉัยปัญหาและข้อสรุปจากการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น ปี 2551 ของอนุกรรมการ 15 คณะปี 2551 / เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์
ปัญหาอุปสรรคการพิจารณาเรื่องคัดค้านของคณะอนุกรรมการวินิจฉัย เรื่องคัดค้านและปัญหาหรือข้อโต้แย้งในการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีสาเหตุและการวินิจฉัยปัญหาและข้อสรุปจากการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น ปี 2551 ของอนุกรรมการ 15 คณะปี 2551 / เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี / พิพัฒน์ พรมวราภรณ์
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี / พิพัฒน์ พรมวราภรณ์
ปัญหาในการแบ่งฝักฝ่ายในการเมืองไทยปัจจุบัน : สาเหตุและแนวทางแก้ไข / กุศลหมีเทศริ์ ศรีอารวงศา
ปัญหาในการแบ่งฝักฝ่ายในการเมืองไทยปัจจุบัน : สาเหตุและแนวทางแก้ไข / กุศลหมีเทศริ์ ศรีอารวงศา
แสดงทั้งหมด
 
E-Book (ระบบอินทราเน็ต)
Party competition and responsible party government : [electronic resource] :a theory of spatial competition based upon insights from behavioral voting research / James Adams.
Party competition and responsible party government : [electronic resource] :a theory of spatial competition based upon insights from behavioral voting research / James Adams.
Elections in Australia, Ireland, and Malta under the single transferable vote : [electronic resource] :reflections on an embedded institution / edited by Shaun Bowler and Bernard Grofman.
Elections in Australia, Ireland, and Malta under the single transferable vote : [electronic resource] :reflections on an embedded institution / edited by Shaun Bowler and Bernard Grofman.
The democracy index : [electronic resource] :why our election system is failing and how to fix it / Heather K. Gerken.
The democracy index : [electronic resource] :why our election system is failing and how to fix it / Heather K. Gerken.
The Persuadable Voter : Wedge Issues in Presidential Campaigns. [electronic resource]
The Persuadable Voter : Wedge Issues in Presidential Campaigns. [electronic resource]
The formation of national party systems : [electronic resource] :federalism and party competition in Canada, Great Britain, India, and the United States / Pradeep Chhibber, Ken Kollman.
The formation of national party systems : [electronic resource] :federalism and party competition in Canada, Great Britain, India, and the United States / Pradeep Chhibber, Ken Kollman.
แสดงทั้งหมด
 
รัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช 2550
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผุ้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปี พ.ศ. 2554
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผุ้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปี พ.ศ. 2554
แสดงทั้งหมด
 
ผลการปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2553
ข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2553
ข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2552
ข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2552
รายงานผลการปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่
รายงานผลการปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ
ข้อมูลผลการปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม
ข้อมูลผลการปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 158,221