สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น
Office of the Khonkaen Province Election Commission


 
 
ร่วมลงนามถวายพระพร
ขอนแก่นลิงค์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สนง.กกต.จว.
จังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
เครื่องลงคะแนน
ราชกิจจานุเบกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
ห้องสมุดกฎหมายเลือกตั้ง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กกต.
ศูนย์ตรวจสอบการเลือกตั้งท้องถิ่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น


 


 
 
กิจกรรมสัมพันธ์ท้องถิ่น
ร่วมโึครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขอ.กระนวน
ร่วมโึครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขอ.กระนวน
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่ "โครงการบำบันทุกข์บำรุงสุข"
งานการมีส่วนร่วมกกต.จ.ขก.ร่วมงานรณรงค์ยุติความรุนแรง
งานการมีส่วนร่วมกกต.จ.ขก.ร่วมงานรณรงค์ยุติความรุนแรง
โครงการ
โครงการ"การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์"ต.ภูผาแดง
โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์  new
แสดงทั้งหมด
 
ค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
กิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง ปีงบประมาณ 2555
กิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง ปีงบประมาณ 2555  update
แสดงทั้งหมด
 
พลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย
การอบรมหลักสูตรพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2556
การอบรมหลักสูตรพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2556  new
การอบรมพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
การอบรมพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ปีงบประมาณ พ.ศ.2555  new
แสดงทั้งหมด
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2535
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2535.pdf 123 KB ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 2535
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 2535.pdf 126 KB ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2548
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2548.pdf 93 KB ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2548
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2548.pdf 665 KB ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.pdf 854 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
แบบขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขตและนอกราชอาณาจักร
แบบฟอร์ม_ยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขตและนอกราชอาณาจักร.pdf 43 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศข้อมูลการพ้นสมาชิกภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศข้อมูลการพ้นสมาชิกภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  new
บัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจ.ขอนแก่น ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี2558
บัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจ.ขอนแก่น ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี2558  new
บัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจ.ขอนแก่นที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งปี2557 เดือนเมษายน-ธันวาคม2557
บัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจ.ขอนแก่นที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งปี2557 เดือนเมษายน-ธันวาคม2557  new
หลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาค
หลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาค
แสดงทั้งหมด
 
กิจกรรมของ สนง.กกต.จว.ขอนแก่น
กิจกรรมห้องสมุดเด็กดี
กิจกรรมห้องสมุดเด็กดี  update
แสดงทั้งหมด
 
การพัฒนาบุคลากรสำนักงาน
สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานจังหวัดระยอง
สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานจังหวัดระยอง  hot
แสดงทั้งหมด
 
ลูกเสืออาสา กกต.
ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย  รณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่น
ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่น  new
กิจกรรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย  ประจำปี พ.ศ.2555
กิจกรรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี พ.ศ.2555  update
แสดงทั้งหมด
 
การเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. เลือกตั้งเื่มื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556 จังหวัดขอนแก่น 103 แห่ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. เลือกตั้งเื่มื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556 จังหวัดขอนแก่น 103 แห่ง  new
ประกาศผลการเลือตกั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศผลการเลือตกั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น  new
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น  new
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น  new
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาสวนกวางแทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาสวนกวางแทนตำแหน่งที่ว่าง  new
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 175
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 340,948