สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดลำปาง
Office of Province Election Commission


 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สนง.กกต.จว.
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
กองทุนพัฒนาพรรคการเมือง
ห้องสมุดออนไลน์
ราชกิจจานุเบกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดลำปาง


  

    

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับของบุคคลในด้านต่างๆ จำนวน 11 คณะ ดังนี้ 
     1) ด้านการเมือง
     2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
     3) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
     4) ด้านการปกครองท้องถิ่น 
     5) ด้านการศึกษา 
     6) ด้านเศรษฐกิจ 
     7) ด้านพลังงาน 
     8) ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     9) ด้านสื่อสารมวลชน 
     10) ด้านสังคม และ 
     11) ด้านอื่นๆ

หลักเกณฑ์ในการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

สรรหาผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในแต่ละด้าน (ห้ามเสนอชื่อตนเอง) โดยจะต้องคำนึงถึงความหลากหลายของกลุ่มต่างๆ ในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ และภาคอื่น การกระจายตามจังหวัด โอกาสและความเท่าเทียมกัน ทางเพศ รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส โดยสรรหาจำนวนกลุ่มละไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถูกเสนอชื่อ แต่ไม่เกิน 50 คน 

คณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัด 76 จังหวัด ประกอบด้วย
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด
 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัด
 • ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 • โดยมีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาประจำกรุงเทพฯ ประกอบด้วย 
 • ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
 • ปลัดกรุงเทพฯ
 • ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนสภาองค์กรชุมชนเขตในระดับจังหวัดของกรุงเทพฯ
 • ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพฯ
 • โดยมีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพฯ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่สรรหาจากบุคคลซึ่งมีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้นๆ แล้วคัดเลือกให้เหลือจังหวัดละ 5 คน
 

ขั้นตอนวิธีการสรรหา

 
 

  ดาวน์โหลดแบบประชาสัมพันธ์ สปช. Click


 


ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว

         สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางร่วมพระราชพิธีเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยภาคเช้า นายสุคนธ์  เรือนสอน ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร  พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายราชสดุดี และในภาคค่ำเวลา ๑๘.๐๐ น. นายไมตรี  ปาณะดิษ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการการเลือกตั้ง พนักงานและลูกจ้างร่วมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
 

Download แบบคำขอยกเลิกการลงทะเบียนได้ที่นี่>>Click


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง
ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันรพี" ประจำปี ๒๕๕๗
ณ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤกธิ์
หน้าอาคารศาลแขวงลำปาง ถนนไปรษณีย์ อำเภอเมืองลำปาง

 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง

นำโดยนายไมตรี ปาณะดิษ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ผูู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง
รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่
จำนวน ๒๐ คน
เข้าร่วมการบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร
เนื่องในวโรกาส ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) จังหวัดเชียงใหม่ 

  
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
สนง.กกต.จังหวัดลำปาง เข้าร่วมโครงการ
สนง.กกต.จังหวัดลำปาง เข้าร่วมโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"ณ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยา อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
สนง.กกต.จังหวัดลำปาง เข้าร่วมโครงการ
สนง.กกต.จังหวัดลำปาง เข้าร่วมโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"ณ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  new
ข้อมูลการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติของคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดลำปาง
ข้อมูลการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติของคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดลำปาง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ร่วมอบรมแกนนำอาสาพัฒนาประชาธิปไตยฯ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ร่วมอบรมแกนนำอาสาพัฒนาประชาธิปไตยฯ  new
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
แสดงทั้งหมด
 
ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร
รายละเอียดการสมัครโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของพรรคการเมือง(สมุห์บัญชีเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส.และ สว.)
รายละเอียดการสมัครโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของพรรคการเมือง(สมุห์บัญชีเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส.และ สว.)
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง สถ./ผถ. ของเทศบาลตำบล 14 แห่ง
ทต.หลวงใต้.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ทต.ไหล่หิน.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ทต.เกาะคาแม่บาว.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ทต.ท่าผา.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ทต.ปงยางคก.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ทต.ทุ่งผึ้ง.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ทต.เถินบุรี.pdf 724 KB ดาวน์โหลด
ทต.แม่มอก.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ทต.เมืองปาน.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ทต.ทุ่งงาม.pdf 706 KB ดาวน์โหลด
ทต.พระบาทวังตวง.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ทต.เมืองยาว.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ทต.เสริมซ้าย.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
ประกาศ002.pdf 415 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ประกาศผลเขลางค์026.pdf 426 KB ดาวน์โหลด
ประกาสผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ประกาศผลนายก อบจ ลำปาง.pdf 140 KB ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก และ ส.ทต.วังพร้าว อ.เกาะคา
ประกาศผลการเลือกตั้ง(นายก และ ส.ทต.วังพร้าว อ.เกาะคา (ครบวาระ) ).pdf 90 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ผลการเลือกตั้ง
ผลการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เขตเลือกตั้งที่ 2
สรุปการเลือกตั้งทม.เขลางค์นคร.pdf 162 KB ดาวน์โหลด
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
สรุปการเลือกตั้งอบต.บ้านร้องเขตเลือกตั้งที่ 2.pdf 157 KB ดาวน์โหลด
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 14 แห่ง กรณีครบวาระ
เทศบาลตำบลไหล่หิน.pdf 196 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลเสริมซ้าย.pdf 200 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล.pdf 220 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลแม่มอก.pdf 226 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลหลวงใต้.pdf 235 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลเมืองปาน.pdf 209 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง.pdf 215 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลปงยางคก.pdf 211 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง.pdf 216 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลทุ่งงาม.pdf 194 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลท่าผา.pdf 189 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลเถินบุรี.pdf 199 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว.pdf 212 KB ดาวน์โหลด
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่พริก
สรุปการเลือกตั้งทต.แม่พริก.pdf 199 KB ดาวน์โหลด
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี
สรุปการเลือกตั้งทต.เถินบุรี.pdf 137 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
แบบคำรับรองบุคคล(สปช.4)และประวัติบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.5)
สปช4.pdf 297 KB ดาวน์โหลด
สปช5.pdf 322 KB ดาวน์โหลด
คำขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกนอกเขตจังหวัด
คำขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด003.pdf 485 KB ดาวน์โหลด
คำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต
คำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด004.pdf 405 KB ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้.pdf 73 KB ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯนอกราชอาณาจักร
แบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ นอกราชอาณาจักร.pdf 65 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
สื่อสิ่งพิมพ์
รายชื่อลูกเสืออาสากกต.
ทะเบียนลูกเสืออาสา กกต..pdf 82 KB ดาวน์โหลด
ทะเบียนรายชื่อลูกเสือ
ทะเบียนลูกเสือ57.pdf 448 KB ดาวน์โหลด
รายชื่อพลเมืองอาสาประจำปี 2554-2556
อ.งาว.pdf 124 KB ดาวน์โหลด
อ.เกาะคา.pdf 144 KB ดาวน์โหลด
อ.เมืองปาน.pdf 102 KB ดาวน์โหลด
อ.แม่พริก.pdf 80 KB ดาวน์โหลด
อ.แจ้ห่ม.pdf 105 KB ดาวน์โหลด
อ.เสริมงาม.pdf 92 KB ดาวน์โหลด
อ.ห้างฉัตร.pdf 123 KB ดาวน์โหลด
อ.เมืองลำปาง.pdf 164 KB ดาวน์โหลด
อ.เถิน.pdf 124 KB ดาวน์โหลด
อ.วังเหนือ.pdf 135 KB ดาวน์โหลด
อ.แม่ทะ.pdf 122 KB ดาวน์โหลด
อ.แม่เมาะ.pdf 86 KB ดาวน์โหลด
อ.สบปราบ.pdf 100 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 163
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 197,175