สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม
Office of Province Election Commission of Mahasarakham


 
 
ลงนามถวายพระพร
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
กองทุนฯ พรรคการเมือง
ลูกเสืออาสา กกต.
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม


ผลการรวมผลคะแนนออกเสียงจังหวัดมหาสารคาม  (อย่างไม่เป็นทางการ)
                               
ลำดับ อำเภอ ผู้มีสิทธิออกเสียง บัตรออกเสียง ประเด็นที่ 1  ประเด็นที่ 2
ผู้มีสิทธิ ผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละ บัตรดี บัตรเสีย ร้อยละ เห็นชอบ ร้อยละ ไม่เห็นชอบ ร้อยละ เห็นชอบ ร้อยละ ไม่เห็นชอบ ร้อยละ
1 เมืองมหาสารคาม 128,269 78,457 61.17 76,473 1,984 2.53 33,327 45.6 39,759 54.4 28,994 41.48 40,902 58.52
2 กันทรวิชัย 69,709 42,467 60.92 41,410 1,057 2.49 15,453 39.04 24,134 60.96 13,133 34.7 24,718 65.3
3 โกสุมพิสัย 95,303 57,025 59.84 55,461 1,564 2.74 20,452 39.23 31,682 60.77 17,491 35.58 31,666 64.42
4 เชียงยืน 49,045 29,114 59.36 28,293 821 2.82 10,401 38.88 16,352 61.12 9,061 35.92 16,163 64.08
5 แกดำ 24,008 14,235 59.29 13,775 460 3.23 5,092 39.34 7,851 60.66 4,199 34.68 7,910 65.32
6 ชื่นชม 19,372 11,303 58.35 10,916 387 3.42 3,942 38.83 6,211 61.17 3,385 36.22 5,960 63.78
7 กุดรัง 29,455 16,684 56.64 16,175 509 3.05 6,970 46 8,182 54 5,996 41.78 8,357 58.22
8 นาดูน 29,186 16,477 56.46 15,983 494 3 6,832 45.85 8,070 54.15 5,685 41.32 8,074 58.68
9 บรบือ 85,808 47,526 55.39 46,040 1,486 3.13 17,604 40.79 25,556 59.21 15,109 37.44 25,243 62.56
10 นาเชือก 48,440 26,667 55.05 25,849 818 3.07 10,990 45.75 13,034 54.25 9,377 41.56 13,184 58.44
11 พยัคฆภูมิพิสัย 68,665 37,733 54.95 36,669 1,064 2.82 15,593 45.38 18,771 54.62 13,282 41.14 19,005 58.86
12 วาปีปทุม 89,786 49,134 54.72 47,569 1,565 3.19 18,242 40.82 26,443 59.18 15,280 36.57 26,502 63.43
13 ยางสีสุราช 27,936 14,730 52.73 14,250 480 3.26 6,411 47.88 6,979 52.12 5,344 42.68 7,178 57.32
นอกเขตจังหวัด ë2,966 2,259 76.16 2,242 17 0.75 1,083 49.25 1,116 50.75 962 43.59 1,245 56.41
รวม 764,982 443,811 58.02 431,105 12,706 2.86 172,392 42.41 234,140 57.59 147,298 38.42 236,107 61.58
                               
  ผู้มาใช้สิทธิออกเสียง   จำนวน 443,811 คิดเป็นร้อยละ 58.02              
  บัตรดี     จำนวน 431,105 คิดเป็นร้อยละ 97.14              
  บัตรเสีย     จำนวน 12,706 คิดเป็นร้อยละ 2.86              
  ประเด็นที่ 1                            
       -   เห็นชอบ     จำนวน 172,392 คิดเป็นร้อยละ 42.41              
       -   ไม่เห็นชอบ     จำนวน 234,140 คิดเป็นร้อยละ 57.59              
  ประเด็นที่ 2                            
       -    เห็นชอบ     จำนวน 147,298 คิดเป็นร้อยละ 38.42              
       -    ไม่เห็นชอบ     จำนวน 236,107 คิดเป็นร้อยละ 61.58              
                        ข้อมูล ณ วันที่  7  สิงหาคม 2559
                        สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
                        ประจำจังหวัดมหาสารคาม

กกต. เปิดให้องค์กร สมาคม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุในจังหวัดยื่นคำขอลงทะเบียนที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อพิจารณาเปิดสถานที่ออกเสียงสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุในเขตจังหวัด
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 (ถ้ามีผู้ลงทะเบียนครบ 100 คน ผอ.กต.จว. จะประกาศกำหนดสถานที่ลงทะเบียนออกเสียงสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.ect.go.th/th/?p=8704คุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ?

 

คุณสมบัติ

 1. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับถึงวันออกเสียง)
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันออกเสียง และ
 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันออกเสียง

และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ นักบวช
 2. อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
 3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
 4. วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

เตรียมพร้อมก่อนออกเสียงประชามติ

 1. ติดตามข้อมูลข่าวสารของร่างรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติอย่างใกล้ชิด
 2. มีส่วนร่วมในการศึกษาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
 3. วิเคราะห์หลักเหตุและผลอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงคะแนนออกเสียงประชามติ
 4. ทำความเข้าใจขั้นตอน และ วิธีการในการลงคะแนนออกเสียงประชามติ
 5. เตรียมหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร เพื่อแสดงตน
ยื่นผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://election.dopa.go.th
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง (ระบบปิดอัตโนมัติ เวลา 24.00 น. วันที่ 30 มิถุนายน 2559)


 


 
 
แบบฟอร์ม ๖ สัปดาห์ประชามติ
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ๖ สัปดาห์ประชามติ
แบบสรุปรายงาน ๖ สัปดาห์.docx 337 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
ประกาศผลการสอบราคาซื้อ/ราคาจ้าง
ประกาศผลการสอบราคาซื้อ/ราคาจ้าง  new
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  new
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการ 6 สัปดาห์ประชามติ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการ 6 สัปดาห์ประชามติ  update
โครงการประชุมชี้แจงอนุกรรมการการออกเสียงประจำอำเภอเจ้าหน้าที่ธุรการ บัญชี และการเงินประจำอำเภอและจังหวัดมหาสารคามในการออกเสียงประชามติ
โครงการประชุมชี้แจงอนุกรรมการการออกเสียงประจำอำเภอเจ้าหน้าที่ธุรการ บัญชี และการเงินประจำอำเภอและจังหวัดมหาสารคามในการออกเสียงประชามติ  new
 กกต.เร่งเดินหน้ารณรงค์ ประชามสัมพันธ์ ประชาชนออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
กกต.เร่งเดินหน้ารณรงค์ ประชามสัมพันธ์ ประชาชนออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ  update
โครงการ วันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปี 2559
โครงการ วันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปี 2559  update
แสดงทั้งหมด
 
แหล่งข้อมูล
แนาวทางการปฎิบัติกรณีการจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยหน่วยงานของรัฐ
แนาวทางการปฎิบัติกรณีการจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยหน่วยงานของรัฐ  update
ข้อมูลการออกเสียงประชามติ
ข้อมูลการออกเสียงประชามติ  new
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 57
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 222,648