สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม
Office of Province Election Commission of Mahasarakham


 
 
ลงนามถวายพระพร
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
กองทุนฯ พรรคการเมือง
ลูกเสืออาสา กกต.
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม

 
 
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545.pdf 492 KB ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539.pdf 366 KB ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542.pdf 365 KB ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf 355 KB ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2546).pdf 614 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2557
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2557
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายให้แก่เกษตรกรไทย 2 ธันวาคม 2557
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายให้แก่เกษตรกรไทย 2 ธันวาคม 2557
สาธิตเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนบ้านหนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม วันที่ 19 พ.ย.57
สาธิตเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนบ้านหนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม วันที่ 19 พ.ย.57
เยี่ยมชมกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองซอน 4 พ.ย.57
เยี่ยมชมกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองซอน 4 พ.ย.57
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 52
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 185,199