สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม
Office of Province Election Commission of Mahasarakham


 
 
ลงนามถวายพระพร
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
กองทุนฯ พรรคการเมือง
ลูกเสืออาสา กกต.
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม


 
 
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545.pdf 492 KB ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539.pdf 366 KB ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542.pdf 365 KB ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf 355 KB ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2546).pdf 614 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
พรบ./ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อกำหนด เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.๕๗
หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีมีเหตุจำเป็นเฉพาะพื้นที่ พ.ศ. 2557
หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.57 (กรณีมีเหตุจำเป็นเฉพาะพื้นที่).pdf 45 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง อบต.
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง (กรณีนับคะแนนใหม่)
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง (กรณีนับคะแนนใหม่)  new
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสันตุ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสันตุ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)  new
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก (แทนตำแหน่งที่ว่าง)  new
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทอง (กรณีครบวาระ)
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทอง (กรณีครบวาระ)  new
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
ข่าวประชาสัมพันธ์ การขอยกเลิกลงทะเบียนการใช้สิทธินอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
ข่าวประชาสัมพันธ์ การขอยกเลิกลงทะเบียนการใช้สิทธินอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2557
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2557
โครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี(สภากาแฟ) และ ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 16 ปี 18 มิ.ย.57
โครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี(สภากาแฟ) และ ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 16 ปี 18 มิ.ย.57
ผู้ตรวจการประจำเขตตรวจการที่ 8 งวการตรวจที่ 2
ผู้ตรวจการประจำเขตตรวจการที่ 8 งวการตรวจที่ 2
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 105
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 148,630