สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม
Office of The Election Commission of Nakhonphanom


 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม
 
 
 


 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองในการแถลงผลงานของพรรคการเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองในการแถลงผลงานของพรรคการเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศ กกต. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และจำนวนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรคการเมืองประจำปี 2555 ตามมาตรา 81 แห่ง พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
ประกาศ กกต. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และจำนวนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรคการเมืองประจำปี 2555 ตามมาตรา 81 แห่ง พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองให้พรรคพลานุภาพสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองให้พรรคพลานุภาพสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานและลูกจ้างประจำของ สนง.กกต.(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานและลูกจ้างประจำของ สนง.กกต.(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
ประมวลข้อหารือในการเลือกตั้งทุกระดับ (ฉบับปรุงล่าสุด)
ประมวลข้อหารือในการเลือกตั้งทุกระดับ (ฉบับปรุงล่าสุด)
แสดงทั้งหมด
 
คำวินิจฉัย และคำสั่งศาลในการเลือกตั้งของ จ.นครพนม
คำวินิจฉัย กรณี อบจ.
คำวินิจฉัย อบจ.นครพนม.pdf 869 KB ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัย และคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ กรณี อบต.
คำวิจฉัย สมาชิกอบต.นาแก.pdf 984 KB ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัย นายก อบต.บ้านแก้ง 1.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัย นายก อบต.บ้านแก้ง2.pdf 894 KB ดาวน์โหลด
คำพิพากษาอบต.บ้านผึ้ง กรณี ไม่ยื่นบัญชีราบรับ-รายจ่าย.pdf 555 KB ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัย นายก อบต. โคกสูง.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัย อบต.พระกลางทุ่ง กรณี นับคะแนนเลือกตั้ง ใหม่.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัย อบต.ก้านเหลือง กรณี นับคะแนนเลือกตั้ง ใหม่.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำพิพากษาน้ำก่ำ หน้า 14-18.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำพิพากษาน้ำก่ำ หน้า 1 - 5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำพิพากษาน้ำก่ำ หน้า 6-9.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำพิพากษาน้ำก่ำ หน้า 10-13.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค ๔ อบต.นาหว้า หน้า 5-8.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค ๔ อบต.นาหว้า หน้า 1-4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัยและคำสั่งศาลอุทธรณ์ กรณี ทต.
คำวินิจฉํย นายก ทต.ศรีสงคราม1.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คำวินิจฉัย นายก ทต.ศรีสงคราม3.pdf 1,002 KB ดาวน์โหลด
คำพิพากษา ทต.ศรีสงคราม.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ทต.หนองญาติ หน้า 6-10.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คำสั่งศาลอุทธณณ์ภาค ๔ ทต.หนองญาติ หน้า 1-5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางรถยนต์โดยสาร(ตู้)
ประกาศราคากลางรถยนต์โดยสาร(ตู้)
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์(ตู้) ครั้งที่2
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์(ตู้) ครั้งที่2  new
การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัย
การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัย  new
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้)
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้)  hot
แสดงทั้งหมด
 
ภาพกิจกรรมดำเนินงาน
ผอ.กต.จว.นพ. มอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
ผอ.กต.จว.นพ. มอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในเขตเทศบาลเมืองนครพนม  new
กกต.นครพนม จัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
กกต.นครพนม จัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์  new
สนง.กกต.จว.นครพนม ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สนง.กกต.จว.นครพนม ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
การประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
การประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดนครพนม  new
แสดงทั้งหมด
 
รธน./พ.ร.ป./พ.ร.บ.
พรป.ว่าด้วย ปปช. พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
พรป.ว่าด้วย ปปช. พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
แสดงทั้งหมด
 
สาระน่ารู้
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องกำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องกำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔
คดีลักทรัพย์โดยใช้อุบายบัตร เอ ที เอ็ม
คดีลักทรัพย์โดยใช้อุบายบัตร เอ ที เอ็ม
การใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม
การใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม
การวินิจฉัยสมาชิกภาพของ ส.อบต.
การวินิจฉัยสมาชิกภาพของ ส.อบต.
เลือกปฏิบัติ...ที่เป็นธรรม
เลือกปฏิบัติ...ที่เป็นธรรม
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 74
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 838,794