สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา
Office Of Election Commission Of Nakhonratchasima


 
 
เครื่องลงคะเเนนเลือกตั้ง
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิค
ทำเนียบส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
โครงการลูกเสืออาสากกต.
สถาบันพัฒนาการเมืองเเละการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
กกต
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา

WELCOME  TO  NAKHONRATCHASIMA  OFFICE OF THE  ELECTION  COMMISSION  OF  THAILAND    OFFICIAL WEBSITE


ผลการรวมคะแนนออกเสียงประชามติ รายอำเภอ


 


**สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ"
******ด้วย สนง.กกต.จว.นม. จะดำเนินการจัดหาวัสดุประจำหน่วย สำหรับการออกเสียงประชามติ จำนวน ๔,๔๗๖ หน่วย ในวงเงิน ๓,๖๖๒,๗๑๒ บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีพิเศษ จึงประกาศราคากลางมาให้ทราบโดยทั่วกัน***** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้วย สนง.กกต.จว.นม. จะดำเนินการจัดจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์คณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียง (จพง.ปน.) สำหรับการออกเสียงประชามติ จำนวน ๔,๔๗๖ เล่ม ราคาเล่มละ ๔๐ บาท รวม ๑๗๙,๐๔๐ บาท และแบบขีดคะแนนที่ออกเสียง จำนวน ๑๐,๓๗๒ แผ่น ราคาแผ่นละ ๑๒ บาท รวม ๑๒๔,๔๗๔ บาท รวม ๒ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๓๐๓,๕๐๔ บาท (สามแสนสามพันห้าร้อยสี่บาทถ้วน) โดยวิธีพิเศษ จึงประกาศราคากลางให้ทราบโดยทั่วกัน


  
 


  

 

**สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา  
ได้มีกำหนดย้ายไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งใหม่
ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 555  หมู่ 15  บ้านหนองกระดังงา  ต.จอหอ  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30310  
โทรศัพท์ 044-756730-3 โทรสาร 044-756734-5 
ตั้่งแต่วันที่  1  กันยายน  2557  เป็นต้นไป**

maps.google.co.th/maps/ms
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์&กิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์การออกเสียงประชามติ โดยลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
กิจกรรมรณรงค์การออกเสียงประชามติ โดยลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
กิจกรรมรณรงค์การออกเสียงประชามติ โดยลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โรงเรียนเสิงสาง
กิจกรรมรณรงค์การออกเสียงประชามติ โดยลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โรงเรียนเสิงสาง
กิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติ โดยลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โรงเรียนบ้านบุไผ่ อ.วังน้ำเขียว
กิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติ โดยลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โรงเรียนบ้านบุไผ่ อ.วังน้ำเขียว
กิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติ โดยลูกเสืออาสา กกต.โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
กิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติ โดยลูกเสืออาสา กกต.โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
การจัดกิจกรรมวัน Big Day
การจัดกิจกรรมวัน Big Day
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา (Tender)
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ป้ายปิดประกาศหน้าหน่วยออกเสียง อ.ปักธงชัย
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ป้ายปิดประกาศหน้าหน่วยออกเสียง อ.ปักธงชัย
ประกาศราคากลางป้ายปิดประกาศหน้าหน่วยออกเสียงประชามติ  อำเภอปากช่อง
ประกาศราคากลางป้ายปิดประกาศหน้าหน่วยออกเสียงประชามติ อำเภอปากช่อง
ประกาศราคากลางป้ายปิดประกาศหน้าหน่วยออกเสียงประชามติ  อำเภอปักธงชัย
ประกาศราคากลางป้ายปิดประกาศหน้าหน่วยออกเสียงประชามติ อำเภอปักธงชัย
การจัดหาวัสดุ และป้ายต่าง ๆ ประจำหน่วยออกเสียงประชามติ 2559
การจัดหาวัสดุ และป้ายต่าง ๆ ประจำหน่วยออกเสียงประชามติ 2559
การจัดหาวัสดุประจำหน่วย สำหรับการออกเสียงประชามติ
การจัดหาวัสดุประจำหน่วย สำหรับการออกเสียงประชามติ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 212
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 845,627