สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา
Office Of Election Commission Of Nakhonratchasima


 
 
เครื่องลงคะเเนนเลือกตั้ง
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิค
ทำเนียบส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
โครงการลูกเสืออาสากกต.
สถาบันพัฒนาการเมืองเเละการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
กกต
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา

WELCOME  TO  NAKHONRATCHASIMA  OFFICE OF THE  ELECTION  COMMISSION  OF  THAILAND    OFFICIAL WEBSITE

 


**สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ"
******ด้วย สนง.กกต.จว.นม. จะดำเนินการจัดหาวัสดุประจำหน่วย สำหรับการออกเสียงประชามติ จำนวน ๔,๔๗๖ หน่วย ในวงเงิน ๓,๖๖๒,๗๑๒ บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีพิเศษ จึงประกาศราคากลางมาให้ทราบโดยทั่วกัน***** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้วย สนง.กกต.จว.นม. จะดำเนินการจัดจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์คณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียง (จพง.ปน.) สำหรับการออกเสียงประชามติ จำนวน ๔,๔๗๖ เล่ม ราคาเล่มละ ๔๐ บาท รวม ๑๗๙,๐๔๐ บาท และแบบขีดคะแนนที่ออกเสียง จำนวน ๑๐,๓๗๒ แผ่น ราคาแผ่นละ ๑๒ บาท รวม ๑๒๔,๔๗๔ บาท รวม ๒ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๓๐๓,๕๐๔ บาท (สามแสนสามพันห้าร้อยสี่บาทถ้วน) โดยวิธีพิเศษ จึงประกาศราคากลางให้ทราบโดยทั่วกัน


  
 


  

 

**สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา  
ได้มีกำหนดย้ายไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งใหม่
ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 555  หมู่ 15  บ้านหนองกระดังงา  ต.จอหอ  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30310  
โทรศัพท์ 044-756730-3 โทรสาร 044-756734-5 
ตั้่งแต่วันที่  1  กันยายน  2557  เป็นต้นไป**

maps.google.co.th/maps/ms
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์&กิจกรรม
โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ กลุ่ม อสม.จังหวัดนครราชสีมา
โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ กลุ่ม อสม.จังหวัดนครราชสีมา
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการ
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการ
ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ ที่ MCC Hall The Mall Korat
ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ ที่ MCC Hall The Mall Korat
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ในการประชุมประจำเดือนอาจารย์โรงเรียนบุญวัฒนา
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ในการประชุมประจำเดือนอาจารย์โรงเรียนบุญวัฒนา
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา (Tender)
ประกาศราคากลางป้ายปิดประกาศหน้าหน่วยออกเสียงประชามติ  อำเภอปักธงชัย
ประกาศราคากลางป้ายปิดประกาศหน้าหน่วยออกเสียงประชามติ อำเภอปักธงชัย
การจัดหาวัสดุ และป้ายต่าง ๆ ประจำหน่วยออกเสียงประชามติ 2559
การจัดหาวัสดุ และป้ายต่าง ๆ ประจำหน่วยออกเสียงประชามติ 2559
การจัดหาวัสดุประจำหน่วย สำหรับการออกเสียงประชามติ
การจัดหาวัสดุประจำหน่วย สำหรับการออกเสียงประชามติ
การจัดจ้างพิมพ์  แบบพิมพ์คณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียง (จพง.ปน.) สำหรับการออกเสียงประชามติ
การจัดจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์คณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียง (จพง.ปน.) สำหรับการออกเสียงประชามติ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 35
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 827,178