สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา
Office Of Election Commission Of Nakhonratchasima


 
 
เครื่องลงคะเเนนเลือกตั้ง
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิค
ทำเนียบส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
โครงการลูกเสืออาสากกต.
สถาบันพัฒนาการเมืองเเละการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
กกต
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา

WELCOME  TO  NAKHONRATCHASIMA  OFFICE OF THE  ELECTION  COMMISSION  OF  THAILAND    OFFICIAL WEBSITE


 

**สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา  
ได้มีกำหนดย้ายไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งใหม่
ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 555  หมู่ 15  บ้านหนองกระดังงา  ต.จอหอ  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30310  
โทรศัพท์ 044-756730-3 โทรสาร 044-756734-5 
ตั้่งแต่วันที่  1  กันยายน  2557  เป็นต้นไป**

maps.google.co.th/maps/ms
 
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.(News and Activity of Election Committee)
Staff meeting for January 2015 (การประชุมพนักงานประจำเดือนมกราคม 2558)
Staff meeting for January 2015 (การประชุมพนักงานประจำเดือนมกราคม 2558)
Thai at heart project description and Voting machine demonstration (การสนับสนุนวิทยากรบรรยายโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันและสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง)
Thai at heart project description and Voting machine demonstration (การสนับสนุนวิทยากรบรรยายโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันและสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง)
Training program To be a good population follow democratic way for officer of Election commission 's Nakhonratchasima province . Preparation for further lecturer. (การอบรมหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยให้กับพนักงานสำนักงาน กกต.จว.นม.เพื่อเตรียมการเป็นวิทยากรกระบวนการในการให้ความรู้ต่อไป)
Training program To be a good population follow democratic way for officer of Election commission 's Nakhonratchasima province . Preparation for further lecturer. (การอบรมหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยให้กับพนักงานสำนักงาน กกต.จว.นม.เพื่อเตรียมการเป็นวิทยากรกระบวนการในการให้ความรู้ต่อไป)
 Ballot inspection on 2 February 2015 (การสำรวจบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เลือกตั้งเมื่อ 2 ก.พ. 2557)
Ballot inspection on 2 February 2015 (การสำรวจบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เลือกตั้งเมื่อ 2 ก.พ. 2557)
Lecturer support training program for probationer (การสนับสนุนวิทยากรบรรยายโครงการอบรมความรู้สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ)
Lecturer support training program for probationer (การสนับสนุนวิทยากรบรรยายโครงการอบรมความรู้สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ)
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา (Tender)
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ คู่มือ แบบพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ส.ว. เมื่อวันที่  30  มีนาคม 2557
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ คู่มือ แบบพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ส.ว. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557
การแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ คู่มือ แบบพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ คู่มือ แบบพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
นการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง คู่มือ และแบบพิมพ์ต่างๆ ในการเลือกตั้ง ส.ส.ปี2557
นการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง คู่มือ และแบบพิมพ์ต่างๆ ในการเลือกตั้ง ส.ส.ปี2557
สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 126
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 739,546