สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์
Office of Province Election Commission nakhonsawan


 
 
จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ราชกิจจานุเบกษา
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ห้องสมุดฯ กกต.นครสวรรค์
ห้องสมุดกฎหมาย
ตรวจสอบการเสียสิทธิเลือกตั้ง
ตรวจสอบสมาชิกพรรค
เว็ปไซต์ กกต.จังหวัด
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์

__________________________________________________

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 56 คน


1. นายอดุลย์  หมู่พยัคฆ์
อาชีพ / ตำแหน่ง สื่อมวลชนอดีตปลัดจังหวัด นครสวรรค์2. นายพรสวัสดิ์  บุญยิ่ง
อาชีพ/ตำแหน่ง ประธานสภาทนายความจังหวัดนครสวรรค์


นายชัยธวัฒน์  ยิ้มแช่มชูพงศ์
อาชีพ/ตำแหน่ง ธุรกิจส่วนตัว อดีตสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์3. พันเอกสิรวิชญ์  นาคทอง
อาชีพ/ตำแหน่ง รับราชการทหารรอง ผอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์5. นายสงวน  ศรีม่วง
อาชีพ/ตำแหน่ง ธุรกิจส่วนตัว
6. นายพิชัย  วิบูลย์วัฒนกุล
อาชพ/ตำแหน่ง ทนายความ7. นายวินิจฉัย  กะระกล
อาชีพ/ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ8. นายอรุณ กลัดปรี
อาชีพ/ตำแหน่ง ธุรกิจส่วนตัว9. นายอัครเดช พรหมกัลป์
อาชีพ/ตำแหน่ง สื่อมวลชน10. นายสมชัย ติ่งมิตซู เจริญชัยฤทธิ์
อาชีพ/ธุรกิจส่วนตัว11. นายกฤษณ์ กัณหา
อาชีพ/ตำแหน่ง 
รอง นายก อบต. วังน้ำลัด  อ.ไพศาลี  จ.นครสวรรค์12. ร.อ.จักวาล ตั้งภากรณ์
อาชีพ/ตำแหน่ง 
ธุรกิจส่วนตัว อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครสวรรค์13. นายสายันต์ จันทนป 
อาชีพ/ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ


14. นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ
อาชีพ/ตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา


15. นายประสิทธิ์ พิทูรกิจจา
อาชีพ/ตำแหน่ง นักการเมือง

16. นายสมจิตร  ดำสนิท
อาชีพ/ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ


17. นายสมพัฒน์  โพชนิกร
อาชีพ/ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ


18. นางสาวอณุภา  พัฒวี
อาชพ/ตำแหน่ง ค้าขาย


19. นายกอบกิจ  ส่งศิริ
อาชีพ/ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


20. นายชัยพร  อิทธิพานิชพงศ์
อาชีพ/ตำแหน่ง ธุรกิจส่วนตัว


21. นายประเทือง  เหมือนเตย
อาชีพ/ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ


22. นายนัทธี  พุคยาภรณ์
อาชีพ/ตำแหน่ง เจ้าของและผู้บริหารโรงเรียนเทคโนโลยีภาคเหนือจังหวัด นครสวรรค์


23. นายพงศภัค  พวงทอง
อาชีพ/ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ


24. พล.อ.ต.โสภณ  พุกเนียม
อาชีพ/ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ


25. นายสุพัฒน์  ทบอุต
อาชีพ/ตำแหน่ง พนักงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย


26. นายปิยชาติ  อ้นสุวรรณ์
อาชีพ/ตำแหน่ง นายกสมาคมนักวิทยุและสื่อมวลชนนครสวรรค์


27. พันโทสุวัฒน์  ศรีคำขลิบ
อาชีพ/ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ


28. นายภักดี  บุษยะบุตรี
อาชีพ/ตำแหน่ง ทนายความ


29. นายรชต  พนมวัน
อาชีพ/ตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค ๖


30. นายเสรี  มูลมณี
อาชีพ/ตำแหน่ง ทนายความ


31. นางกรกต  คีรีวรรณ
อาชีพ/ตำแหน่ง ธุรกิจส่วนตัว


32. นายสหธเนตร  กองทรง
อาชีพ/ตำแหน่ง ธุรกิจส่วนตัว


33. นายประสิทธิ์ จันทร์อ๋อย
อาชีพ/ตำแหน่ง ค้าขาย


34. นายธีรพันธ์ บุญบาง
อาชีพ/ตำแหน่ง เกษตรกรรม


35. นายวิรัช วัฒนธรรม
อาชีพ/ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ


36. นายอนุกูล สวนสุข
อาชีพ/ตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค ๖37. นายชัยนรินทร์  ธัญญาวินิชกุล
อาชีพ/ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทับกฤช


38. น.อ.ต่อพล  ออเขาย้อย
อาชีพ/ตำแหน่ง รอง ผอ.โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร
ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร39. นางปาริชาต  ปรียาโชติ
อาชีพ/ตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนปรียาโชติ
40. นายทีปกร  บำรุงสรณ์ยิ่ง
อาชีพ/ตำแหน่ง ทนายความ41. นายถนอมศักดิ์  จุฬมุสิ
อาชีพ/ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ


42. นายชัยวุฒิ หวังซื่อกุล
อาชีพ/ตำแหน่ง ธุรกิจส่วนตัว
43. พล.ต.ต.สืบศักดิ์  ชวาลวิวัฒน์
อาชีพ/ตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์


44. นายพยัพ  ปรางค์โท้
อาชีพ/ตำแหน่ง ธุรกิจส่วนตัว45. นายประสาน  นพวิชัย
อาชีพ/ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคร่อเรียงราย 
อ.ท่าตะโก 
จ.นครสวรรค์


46. น.อ.(พิเศษ) อำนวย  ปานทรัพย์
อาชีพ/ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ


47. น.อ.ผ่านภพ  มากคุณ
อาชีพ/ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ


48. นายเลิศ  วัฒนดีเลิศ
อาชีพ/ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ49. นางภัณฑิลา  ดิษฐาเนตร
อาชีพ/ตำแหน่ง รับราชการครู50. นายศักดาสกุนต์  เหลาแตว
อาชีพ/ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน51. รองศาสตราจารย์ธานี  เกสทอง
อาชีพ/ตำแหน่ง รับราชการครู
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์


52. นายประจักร  เย็นชื่น
อาชีพ/ตำแหน่ง รับราชการครู
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่สิงห์53. นายสมาน  แป้นกาหลง
อาชีพ/ตำแหน่ง ธุรกิจส่วนตัว


54. นางสำรวย  นองเทศ
อาชีพ/ตำแหน่ง ธุรกิจส่วนตัว


55. นางสาวภัทรภร  โอบอ้อม
อาชีพ/ตำแหน่ง ธุรกิจส่วนตัว


56. นายมานพ  อำพันธุ์
อาชีพ/ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ

______________________________________
 
 
 


 
 
แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่าย (ส.ถ./ผ.ถ.30)
แบบแสดงรายงานรายรับรายจ่าย (ส.ถ./ผ.ถ.30)
แบบรายงาน ส.ถ. ผ.ถ. 30.doc 115 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
11 พ.ค. 57 11 พ.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง ส.อบต.หนองตางู เขตเลือกตั้งที่ ๕ อ.บรรพตพิสัย กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
  เลือกตั้ง ส.อบต.หนองตางู เขตเลือกตั้งที่ ๕ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
รั
4 พ.ค. 57 4 พ.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลไพศาลี
  เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลไพศาลี เขต
6 เม.ย. 57 6 เม.ย. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งท้องถิ่น ส.อบต.เนินขี้เหล็ก เขตเลือกตั้งที่ ๙ อ.ลาดยาว กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
  เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น อบต.เนินขี้เหล็ก เขตเลือกตั้งที่ ๙ อ.ลาดยาว
19 ม.ค. 57 19 ม.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต.อ่างทอง
        เลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
19 ม.ค. 57 19 ม.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งนายกและสมชิก อบต.มาบแก
           เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสม
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา  new
วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยกับการเลือกตั้ง
วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยกับการเลือกตั้ง
ร่วมเป็นวิทยากรกร โครงการประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางเสริมสร้างฯ
ร่วมเป็นวิทยากรกร โครงการประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางเสริมสร้างฯ
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา  new
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 143
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 229,282