สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน
Office of Election Commission of Nan Province


 
 
13 Font Thai
Facebook-Nan
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน


 


 
 
ประกาศประกวดราคา
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการเลือกตั้งในวันที่ 20 ตุลาคม 2556
กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการเลือกตั้งในวันที่ 20 ตุลาคม 2556
กกต.น่าน กำหนดการออกพื้นที่เพื่อรับบัญชีรายรับ - รายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง อปท.56 แห่ง
กกต.น่าน กำหนดการออกพื้นที่เพื่อรับบัญชีรายรับ - รายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง อปท.56 แห่ง
แสดงทั้งหมด
 
เวียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบตรวจสอบหลักฐานการสมัคร
แบบตรวจสอบหลักฐานการสมัคร
คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้น อบต.งอบ)
คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้น อบต.งอบ)
แบบป้ายต่างๆ ที่ใช้ในหน่วยเลือกตั้ง
แบบป้ายต่างๆ ที่ใช้ในหน่วยเลือกตั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น กกต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำหนดการอบรม กกต.ท้องถิ่น
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น กกต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำหนดการอบรม กกต.ท้องถิ่น
แสดงทั้งหมด
 
รวมกฎหมายเลือกตั้ง
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการดำเนินการใด ๆ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ฉบับที่ 1-2)
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการดำเนินการใด ๆ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ฉบับที่ 1-2)
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ว. พ.ศ.2556
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ว. พ.ศ.2556
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการดำเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ฉบับที่ 1-3)
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการดำเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ฉบับที่ 1-3)
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 1-4)
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 1-4)  update
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 1-2)
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 1-2)
แสดงทั้งหมด
 
คำวินิจฉัย และคำสั่งศาล
รวมคำสั่งศาลคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑
รวมคำสั่งศาลคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑  new
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
31 มี.ค. 57 - 6 เม.ย. 57
08:00 - 16:30 แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (หลังว้นเลือกตั้ง)
  แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (หลังว้นเลือกตั้ง)
30 มี.ค. 57 30 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 วันลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
  วันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
23 มี.ค. 57 23 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า
  วันเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด/ในเขตเลือกตั้ง
23 มี.ค. 57 - 29 มี.ค. 57
08:00 - 16:30 แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ก่อนว้นเลือกตั้ง)
  แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ก่อนว้นเลือกตั้ง)
10 มี.ค. 57 - 14 มี.ค. 57
08:00 - 16:30 ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง (ในเขตจังหวัด)
  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจังหวัดน่านที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวัน
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศ กกต.น่าน
ประกาศคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมฯ - แต่งตั้งอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมฯ จังหวัดน่าน
ประกาศคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมฯ - แต่งตั้งอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมฯ จังหวัดน่าน
ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ - แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ - แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 86/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 86/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศ กกต.
จดหมายเปิดผนึก กกต.ประเด็นการแก้ไขอำนาจหน้าที่ กกต.
จดหมายเปิดผนึก กกต.ประเด็นการแก้ไขอำนาจหน้าที่ กกต.
ประกาศ กกต.เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดน่าน [ทต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ]
ประกาศ กกต.เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดน่าน [ทต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ]
ประกาศ กกต.เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดน่าน [ทต.งอบ อ.ทุ่งช้าง]
ประกาศ กกต.เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดน่าน [ทต.งอบ อ.ทุ่งช้าง]
ประกาศ กกต.เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดน่าน [ทต.กองควาย อ.เมืองน่าน]
ประกาศ กกต.เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดน่าน [ทต.กองควาย อ.เมืองน่าน]
ประกาศ กกต.เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดน่าน [ทม.น่าน อ.เมืองน่าน]
ประกาศ กกต.เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดน่าน [ทม.น่าน อ.เมืองน่าน]
แสดงทั้งหมด
 
คู่มือการจัดกิจกรรม
โปรแกรมประมวลผลการเลือกตั้ง ส.ส. 2 กุมภาพันธ์ 2557
โปรแกรมประมวลผลการเลือกตั้ง ส.ส. 2 กุมภาพันธ์ 2557
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยสำหรับสถานศึกษา
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยสำหรับสถานศึกษา  new
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
แบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศ
แบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศ.pdf 65 KB ดาวน์โหลด
ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.17)
ส.ว.17.pdf 160 KB ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว.(ส.ว.28)
ส.ว.28.pdf 99 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง (ส.ว.42/ก) (แบบกลุ่ม)
ส.ว.42ก.pdf 108 KB ดาวน์โหลด
แบบคำขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขต (ส.ว.42)
ส.ว.42.pdf 106 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
สื่อประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชนในการสมัครรับเลือกตั้งนายก/ส.อบต.
คู่มือประชาชน.pdf 632 KB ดาวน์โหลด
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบต..pdf 117 KB ดาวน์โหลด
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทต..pdf 117 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
สื่อมัลติมีเดีย
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผลคะแนนเลือกตั้ง อปท. 56 แห่ง 20 ต.ค.56
คะแนนและสถิติ 20-10-56.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเทศบาลเมืองน่าน
นายก.pdf 329 KB ดาวน์โหลด
สมาชิก.pdf 573 KB ดาวน์โหลด
สรุปผลคะแนนเลือกตั้ง นายก อบจ. (10 มี.ค. 55)
อ.ทุ่งช้าง.pdf 272 KB ดาวน์โหลด
อ.ท่าวังผา.pdf 292 KB ดาวน์โหลด
อ.เชียงกลาง.pdf 279 KB ดาวน์โหลด
อ.เฉลิมพระเกียรติ.pdf 272 KB ดาวน์โหลด
อ.นาน้อย.pdf 284 KB ดาวน์โหลด
อ.นาหมื่น.pdf 277 KB ดาวน์โหลด
อ.บ่อเกลือ.pdf 272 KB ดาวน์โหลด
อ.ภูเพียง.pdf 280 KB ดาวน์โหลด
อ.เมืองน่าน.pdf 302 KB ดาวน์โหลด
อ.แม่จริม.pdf 271 KB ดาวน์โหลด
อ.สองแคว.pdf 270 KB ดาวน์โหลด
อ.สันติสุข.pdf 272 KB ดาวน์โหลด
อ.ปัว.pdf 295 KB ดาวน์โหลด
อ.เวียงสา.pdf 301 KB ดาวน์โหลด
อ.บ้านหลวง.pdf 271 KB ดาวน์โหลด
สรุปผลคะแนนเลือกตั้ง ส.อบจ. (27 พ.ค. 55)
สรุป ส.อบจ..pdf 412 KB ดาวน์โหลด
สรุปผลคะแนน และสถิติการเลือกตั้งเทศบาลเมืองน่าน (20 พ.ค. 55)
สรุปเทศบาล.pdf 259 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลเมืองน่าน สท.เขต 3.pdf 263 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลเมืองน่าน สท.เขต 2.pdf 256 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลเมืองน่าน สท.เขต 1.pdf 261 KB ดาวน์โหลด
เทศบาลเมืองน่าน นายก.pdf 425 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 41
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 178,202