สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต
Office of Provincial Election Commission of Phuket


 
 
Facebook ECT PHUKET
ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ect intranet
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต


















ข้อมูลเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป   (กรณีครบวาระ)
 
วันที่   30 มีนาคม  255
7
  

1.  จำนวนประชากร  (ข้อมูล ณ เดือน พ.ย. 56 )

                สำหรับจังหวัดภูเก็ต            จำนวน   368,933   คน

2.  เขตเลือกตั้ง    ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง                         

3.  จำนวนสมาชิกวุฒิสภา    จำนวน  1   คน

4. จำนวนหน่วยเลือกตั้ง / จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/จำนวนครัวเรือน

- จำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งจังหวัด  โดยประมาณ  363 หน่วย

- ผู้มีสิทธิ  ทั้งจังหวัด    261,580  คน

                - จำนวนครัวเรือน         212,541  หลัง 
5.  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

                - มีสัญชาติไทย

-  อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง 

  (ต้องเกิดก่อน วันที่  3  มกราคม  2539)

- มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง 

6.  วันเลือกตั้ง  วันที่ 30  มีนาคม  2557     เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนเองมีชื่อในทะเบียนบ้าน

 7. วันลงคะแนนล่วงหน้าในเขตและนอกเขตจังหวัดภูเก็ต  วันที่  23  มีนาคม  2557 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ที่เลือกตั้งที่

    ตนเองได้แจ้งลงทะเบียนไว้แล้ว

 8.  วันรับสมัคร  ระหว่างวันที่  4-8  มีนาคม  2557  ระหว่างเวลา 08.30 น.- 16.30 น.  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต  

9.  ระยะเวลาการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 

                - ในเขตจังหวัด  (20 วันก่อนวันเลือกตั้ง)

                  ตั้งแต่วันที่  10-14  มีนาคม  2557  ณ สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น  

-นอกเขตจังหวัด/ นอกราชอาณาจักร (30 วันก่อนวันเลือกตั้ง)

                  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2557  ณ สำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นหรือ นอกราชอาณาจักร(กรณีอยู่ที่ต่างประเทศแล้ว) ได้ที่สถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุล

(หมายเหตุ  สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขตไว้แล้ว หากไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนนสามารถไปใช้สิทธิ เลือกตั้งนอกเขตได้ตามวัน เวลา ที่กำหนดโดยไม่ต้องยื่นคำขอใหม่)

 10.  สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง

                - ในเขตจังหวัด       วันที่  23  มีนาคม   2557 เวลา 08.00 - 15.00 น.

                   สถานที่กำหนดแบ่งเป็น 3 แห่ง ได้แก่

                  1. อำเภอเมือง                   ลงคะแนนได้ที่ หอประชุมเทศบาลนครภูเก็ต

                  2. อำเภอกะทู้               ลงคะแนนได้ที่ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้

  3. อำเภอถลาง                   ลงคะแนนได้ที่ หอประชุมพลโรงเรียนถลางพระนางสร้าง

- นอกเขตจังหวัด         วันที่  23  มีนาคม  2557  เวลา 08.00 - 15.00 น.

   สถานที่แห่งเดียว คือ  ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต

               - นอกราชอาณาจักร      ระหว่างวันที่ 16-23 มีนาคม 2557

สถานที่กำหนด ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือ ลงคะแนนทางไปรษณีย์ นั้น ตามที่สถาน  เอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลนั้น กำหนด      



 
 
กิจกรรม สนง.กกต.จว.ภก
กิจกรรมการตรวจติดตามสาขาพรรคการเมืองในจังหวัดภูเก็ต งวดที่ 3/2556
กิจกรรมการตรวจติดตามสาขาพรรคการเมืองในจังหวัดภูเก็ต งวดที่ 3/2556
บุคลากร สนง.กกต.จว.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
บุคลากร สนง.กกต.จว.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
แจ้งประชาสัมพันธ์  ข้อมูลพรรคการเมือง ณ วันที่  9   กันยายน  2556
แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลพรรคการเมือง ณ วันที่ 9 กันยายน 2556
กิจกรรมการตรวจติดตามสาขาพรรคการเมืองในจังหวัดภูเก็ต งวดที่ 2/2556
กิจกรรมการตรวจติดตามสาขาพรรคการเมืองในจังหวัดภูเก็ต งวดที่ 2/2556
สังเกตการณ์การการดำเนินกิจกรรมโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง
สังเกตการณ์การการดำเนินกิจกรรมโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง
หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต (Online E-book)
หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต (Online E-book)
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา สนง.กกต.จว.ภูเก็ต
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา สนง.กกต.จว.ภูเก็ต  new
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
2 มิ.ย. 56 2 มิ.ย. 56
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง อบต.สาคู
  เลือกตั้งนายก อบต.สาคู
2 ก.ย. 55
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งเทศบาลเมืองป่าตอง
  วันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง
ในวันที่ 2 กั
26 ส.ค. 55 26 ส.ค. 55
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
15 ก.ค. 55
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งเทศบาลตำบลกะรน
  วันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะรน
16 มิ.ย. 55
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งเทศบาลนครภูเก็ต
  วันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศ/คำสั่ง
แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยบรรณารักษ์
แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยบรรณารักษ์
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์ประจำหอสมุด
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์ประจำหอสมุด
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
ประกาศผลการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดภูเก็ต
ประกาศผลการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดภูเก็ต
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกฯเทศบาลตำบลเชิงทะเล
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกฯเทศบาลตำบลเชิงทะเล
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 54
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 100,641