สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต
Office of Provincial Election Commission of Phuket


 
 
Facebook ECT PHUKET
ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต

 
การยื่นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง


 
 
กิจกรรม สนง.กกต.จว.ภก
บุคลากร สนง.กกต.จว.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
บุคลากร สนง.กกต.จว.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
การสรรหา สปช.
การสรรหา สปช.
กิจกรรมการตรวจติดตามสาขาพรรคการเมืองในจังหวัดภูเก็ต งวดที่ 3/2556
กิจกรรมการตรวจติดตามสาขาพรรคการเมืองในจังหวัดภูเก็ต งวดที่ 3/2556
บุคลากร สนง.กกต.จว.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
บุคลากร สนง.กกต.จว.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
แจ้งประชาสัมพันธ์  ข้อมูลพรรคการเมือง ณ วันที่  9   กันยายน  2556
แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลพรรคการเมือง ณ วันที่ 9 กันยายน 2556
กิจกรรมการตรวจติดตามสาขาพรรคการเมืองในจังหวัดภูเก็ต งวดที่ 2/2556
กิจกรรมการตรวจติดตามสาขาพรรคการเมืองในจังหวัดภูเก็ต งวดที่ 2/2556
สังเกตการณ์การการดำเนินกิจกรรมโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง
สังเกตการณ์การการดำเนินกิจกรรมโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา สนง.กกต.จว.ภูเก็ต
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา สนง.กกต.จว.ภูเก็ต
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
2 มิ.ย. 56 2 มิ.ย. 56
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง อบต.สาคู
  เลือกตั้งนายก อบต.สาคู
2 ก.ย. 55
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งเทศบาลเมืองป่าตอง
  วันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง
ในวันที่ 2 กั
26 ส.ค. 55 26 ส.ค. 55
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
15 ก.ค. 55
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งเทศบาลตำบลกะรน
  วันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะรน
16 มิ.ย. 55
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งเทศบาลนครภูเก็ต
  วันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศ/คำสั่ง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง
แจ้งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองเขตเลือกตั้งที่ 1  2  และ 3 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองเขตเลือกตั้งที่ 1 2 และ 3 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 129
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 135,767