สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต
Office of Provincial Election Commission of Phuket


 
 
Facebook ECT PHUKET
ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต


7 สิงหา – ออกเสียงประชามติ

 

 
ref3

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เดินหน้าจัดให้มีการออกเสียงประชามติ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติและประกาศผลการออกเสียงประชามติ รวมทั้งจัดพิมพ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ประเด็นเพิ่มเติมและคำอธิบายหลักการและเหตุผลของประเด็นเพิ่มเติม เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนได้ทำความเข้าใจอย่างทั่วถึง ภายใต้หลัก 3 ป. คือ ประชาชนสะดวก ประชามติเที่ยงธรรม และ ประชาธิปไตยคุณภาพ

2 เรื่อง ที่คนไทยจะไปออกเสียงประชามติ  

 1. ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช …. ทั้งฉบับ
 2. ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี”

ref2

คุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ?

คุณสมบัติ

 1. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับถึงวันออกเสียง)
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันออกเสียง และ
 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันออกเสียง

และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ นักบวช
 2. อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
 3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
 4. วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

เตรียมพร้อมก่อนออกเสียงประชามติ

 1. ติดตามข้อมูลข่าวสารของร่างรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติอย่างใกล้ชิด
 2. มีส่วนร่วมในการศึกษาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
 3. วิเคราะห์หลักเหตุและผลอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงคะแนนออกเสียงประชามติ
 4. ทำความเข้าใจขั้นตอน และ วิธีการในการลงคะแนนออกเสียงประชามติ
 5. เตรียมหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร เพื่อแสดงตน

อยู่ที่ไหนก็ออกเสียงได้

referendum_FB3

ผู้มีสิทธิออกเสียงที่ต้องการใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิที่อยู่นอกเขตออกเสียงที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงเป็นเวลาน้อยกว่า 90 วัน ( เข้ามาอยู่หลังวันที่ 10 พฤษภาคม 2559) สามารถออกเสียงได้โดยต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ซึ่งช่องทางการยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด สามารถยื่นคำขอได้ 3 ช่องทาง คือ

 1. ยื่นด้วยตนเอง
  กรุงเทพมหานคร ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานเขต
  ต่างจังหวัดยื่นคำขอที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น
  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 7 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ
  ทั้งนี้สามารถยื่นคำขอเป็นกลุ่มได้ โดยการมอบหมายผู้มีสิทธิอื่นยื่นแทน
  เอกสาร หลักฐาน :
  - แบบ อ.ส.16 (รายบุคคล) (ดาวน์โหลด) หรือ แบบ อ.ส.16/ก (คณะบุคคล) (ดาวน์โหลด) หรือทำเป็นหนังสือฯ
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา หรือ
  - สำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้และมีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
 2. ยื่นทางไปรษณีย์
  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  เอกสาร หลักฐาน :
  - แบบ อ.ส.16 (รายบุคคล) หรือ แบบ อ.ส.16/ก (คณะบุคคล) หรือทำเป็นหนังสือฯ
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา หรือ
  - สำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้และมีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
 3. ยื่นผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://election.dopa.go.th
  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง (ระบบปิดอัตโนมัติ เวลา 24.00 น. วันที่ 30 มิถุนายน 2559)
  เอกสาร หลักฐาน :
  - ไม่ต้องแนบเอกสาร เพียงแค่กรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน เลขรหัสประจำบ้าน ข้อมูลส่วนบุคคล และเลือกเขตจังหวัดและสถานที่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด

ref

หมายเหตุ การลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ ออกเสียงนอกเขตจังหวัดครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนใหม่ทั้งหมด

ตรวจสอบสิทธิก่อนออกเสียงประชามติ !

 • วันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด
 • วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 จัดส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน
 • วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 วันสุดท้ายของของการเพิ่ม-ถอนชื่อ
 • สามารถใช้แอพพลิเคชั่นดาวเหนืออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติในการค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง สถานที่ออกเสียง และแผนที่เดินทางไปยังหน่วยออกเสียงได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ร่างรัฐธรรมนูญ

 • ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับออกเสียงประชามติ ดาวน์โหลด
 • คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 1 ดาวน์โหลด
 • คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 2 ดาวน์โหลด

กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • พระราชบัญญัติ
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
 • ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
  • ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
  • ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ประเด็นเพิ่มเติม คำอธิบายหลักการและเหตุผลของประเด็นเพิ่มเติม กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียง และการจัดสรรเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
  • ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยคำร้องเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
 • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง กําหนดวันออกเสียงประชามติ ดาวน์โหลด
  • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
  • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดทางอินเทอร์เน็ต พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
  • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด กรณีให้มีการใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
  • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียง สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
  • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง ดาวน์โหลด
 • คำขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ดาวน์โหลด
 • คำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด (กรณียื่นเป็นคณะบุคคล) ดาวน์โหลด
 • แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง ดาวน์โหลด

สื่อประชาสัมพันธ์

 • เพลง “7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง” ดาวน์โหลด
 • ป้ายแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์การออกเสียง [PDF File] [AI File]
 • แผ่นพับแนะนำความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ดาวน์โหลด
 • สื่อสิ่งพิมพ์ต้นแบบการออกเสียงประชามติ (235MB) ดาวน์โหลด
 • มาสคอตรณรงค์การออกเสียงประชามติ ดาวน์โหลด
 • คู่มือเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประชามติในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
 • คู่มือการออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด


กิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกและวิถีประชาธิปไตย (นักเรียนรุ่นใหม่ใส่ใจประชาธิปไตย) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ  ( อ่าน 0 ) 
 
     กิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกและวิถีประชาธิปไตย (นักเรียนรุ่นใหม่ใส่ใจประชาธิปไตย) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต  วันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2558
  


ประชุมร่วม กศน.อำเภอ เพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล  
 
นายกิติพงษ์  เที่ยงคุณากฤต  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต หัวหน้างานการมีส่วนร่วม และพนักงานการเลือกตั้งงานการมีส่วนร่วม พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุกอำเภอในจังหวัดภูเก็ต และครู กศน.ตำบล ร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
ร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ และกลุ่มเครือข่ายเทศบาลเมืองกะทู้ครั้งที่ 3  
 
 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรม เป็นวิทยากร งานชุมนุมลูกเสือ- เนตรนารีสามัญ และกลุ่มเครือข่ายเทศบาลเมืองกะทู้ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่่ภูเก็ต 
  

 
การยื่นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น

       คณะอนุกรรมาธิการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นประชาชน สภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดภูเก็ต เชิญผู้แทนองค์กรต่างๆ ร่วมเสนอความคิดเห็นเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปประเทศ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต

 

        ทั้งนี้ นายเชิดชัย วงศ์เสรี สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นประชาชน ประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวปาฐกถา พิเศษ “ สถานการณ์ปฏิรูปประเทศไทย” ในกิจกรรมการจัดเวทีรับฟังความเห็นประชาชน ระดับจังหวัด และ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมพบปะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ ได้เชิญหน่วยงาน สถาบันองค์กรชุมชน ทั้งที่เป็นนิติบุคคลและมิใช่นิติบุคคล ในจังหวัดภูเก็ต ส่งผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรละ ไม่เกิน 3 คน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศ ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ซึ่งการร่วมแสดงความคิดเห็นจะอยู่ภายใต้กรอบเวทีรับฟังประเด็นการปฏิรูป (Public Hearing) ซึ่งไม่ใช่เวทีสำหรับการโต้เถียงเอาชนะกัน แต่เป็นกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเสนอความคิดเห็นต่อประเด็นคำถามล่วงหน้า และฟังซึ่งกันและกันอย่างตั้งใจ แล้วนำความคิดเห็นทั้งหมดเสนอส่วนกลางประมวลวิเคราะห์ประกอบการยกร่างกฎหมายสร้างกรอบในการบริหารประเทศต่อไป

      องค์กรหรือหน่วยงาน ต้องตอบประเด็นคำถามล่วงหน้า จัดส่งก่อนร่วมเวทีระดับจังหวัด จำนวน 4 ข้อ ได้แก่

“อยากเห็นคนไทยและสังคมไทยเป็นอย่างไรหลังการปฏิรูป” (จำนวน ครึ่งหน้า)

“ อยากเป็นปะเทศไทยเป็นอย่างไรใน 20 ปีข้างหน้า” (จำนวนครึ่งหน้า)

“ จะต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และระบบอย่างไรให้ความต้องการเป็นจริง” (จำนวน หนึ่งหน้าครึ่ง)

“ ท้องถิ่นจังหวัดของท่าน ครอบครัว และตัวท่านจะต้องปฏิรูปอย่างไร” (จำนวน หนึ่งหน้า)

 

      ส่วนเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับอำเภอ และระดับตำบล จะดำเนินการอีก 10 ครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดภูเก็ต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต 23/7 ถนนอำเภอ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ 0 7635 4692 โทรสาร 0 7635 46931. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง


 
 
กิจกรรม สนง.กกต.จว.ภก
บุคลากร สนง.กกต.จว.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
บุคลากร สนง.กกต.จว.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
การสรรหา สปช.
การสรรหา สปช.
กิจกรรมการตรวจติดตามสาขาพรรคการเมืองในจังหวัดภูเก็ต งวดที่ 3/2556
กิจกรรมการตรวจติดตามสาขาพรรคการเมืองในจังหวัดภูเก็ต งวดที่ 3/2556
บุคลากร สนง.กกต.จว.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
บุคลากร สนง.กกต.จว.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลพรรคการเมือง ณ วันที่ 9  กันยายน 2556
แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลพรรคการเมือง ณ วันที่ 9 กันยายน 2556
กิจกรรมการตรวจติดตามสาขาพรรคการเมืองในจังหวัดภูเก็ต งวดที่ 2/2556
กิจกรรมการตรวจติดตามสาขาพรรคการเมืองในจังหวัดภูเก็ต งวดที่ 2/2556
สังเกตการณ์การการดำเนินกิจกรรมโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง
สังเกตการณ์การการดำเนินกิจกรรมโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา สนง.กกต.จว.ภูเก็ต
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา สนง.กกต.จว.ภูเก็ต
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
2 มิ.ย. 56 2 มิ.ย. 56
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง อบต.สาคู
  เลือกตั้งนายก อบต.สาคู
2 ก.ย. 55
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งเทศบาลเมืองป่าตอง
  วันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง
ในวันที่ 2 กั
26 ส.ค. 55 26 ส.ค. 55
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
15 ก.ค. 55
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งเทศบาลตำบลกะรน
  วันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะรน
16 มิ.ย. 55
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งเทศบาลนครภูเก็ต
  วันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศราคากลางเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง
ประกาศราคากลางเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง
ประกาศกำหนดราคากลางในจัดจ้างทำป้ายปิดประกาศประจำหน่วยออกเสียง
ประกาศกำหนดราคากลางในจัดจ้างทำป้ายปิดประกาศประจำหน่วยออกเสียง
ประกาศกำหนดราคากลางในการจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์และจ้างผลิตป้ายไวนิลติดข้างรถ
ประกาศกำหนดราคากลางในการจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์และจ้างผลิตป้ายไวนิลติดข้างรถ
กิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกและวิถีประชาธิปไตย (นักเรียนรุ่นใหม่ใส่ใจประชาธิปไตย) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ
กิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกและวิถีประชาธิปไตย (นักเรียนรุ่นใหม่ใส่ใจประชาธิปไตย) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 159,344