สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต
Office of Provincial Election Commission of Phuket


 
 
Facebook ECT PHUKET
ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต

 
การยื่นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น
สภาปฏิรูปแห่งชาติ


สภาปฏิรูปแห่งชาติ

สภาปฏิรูปแห่งชาติสำคัญอย่างไร

สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจ พลังงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน สังคม และอื่นๆ เพื่อให้การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน ทำให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็วและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม 

จำนวนสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีจำนวนไม่เกิน 250 คน จากคณะกรรมการสรรหาจังหวัด จำนวน 77 คน และคณะกรรมการสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)แต่งตั้ง รวม 11 คณะ จำนวน 173 คน (ตามจำนวนที่เห็นสมควร) 

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

     - มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
     - มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี 
     และจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
 • เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
 • เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 • เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
 • เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
 • เคยต้องคำพิพากษาให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สิน เพิ่มขึ้นผิดปกติ
 • อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเคยถูกถอดถอนจากตำแหน่ง
 • เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน ในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก
 • เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ 

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติสิ้นสุดลง กรณีดังนี้ 

 • ตาย
 • ลาออก
 • ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
 • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติที่กระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของการเป็นสมาชิก สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือมีพฤติการณ์อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
     โดยสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จำนวนไม่น้อยกว่า 25 คน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อให้สภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติให้ผู้นั้นพ้นจากสมาชิกภาพ และจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะพ้นจากตำแหน่ง 

ที่มาของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติดำเนินการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิฯ (11 คณะ) โดยรายชื่อที่ส่งให้คณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดๆ ละ 5 คน แล้วพิจารณาเหลือ จังหวัดละ 1 คน รวมจำนวน 77 คน ที่เหลือจากการคัดเลือก ซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 250 คน 

อำนาจหน้าที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
 • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปด้านต่างๆ เสนอต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติครั้งแรก
 • พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจัดทำขึ้น
 • สภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่เสนอผู้ที่จะเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 20 คน
 • ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 36 คน ประกอบด้วย
  • ประธานกรรมาธิการตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เสนอ จำนวน 1 คน
  • สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จำนวน 20 คน
  • สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จำนวน 5 คน
  • คณะรัฐมนตรี (ครม.) จำนวน 5 คน
  • และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 5 คน
 • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เห็นว่าคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเรื่องใดไม่ถูกต้อง สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติแต่ละบุคคลสามารถเสนอแก้ไขได้ แต่ไม่ผูกพันคณะกรรมาธิการในการพิจารณาแก้ไข
 • ลงมติในการพิจารณารัฐธรรมนูญทั้งฉบับ หมายเหตุ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทำหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการและงานธุรการ

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับของบุคคลในด้านต่างๆ จำนวน 11 คณะ ดังนี้ 
     1) ด้านการเมือง
     2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
     3) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
     4) ด้านการปกครองท้องถิ่น 
     5) ด้านการศึกษา 
     6) ด้านเศรษฐกิจ 
     7) ด้านพลังงาน 
     8) ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     9) ด้านสื่อสารมวลชน 
     10) ด้านสังคม และ 
     11) ด้านอื่นๆ

หลักเกณฑ์ในการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

สรรหาผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในแต่ละด้าน (ห้ามเสนอชื่อตนเอง) โดยจะต้องคำนึงถึงความหลากหลายของกลุ่มต่างๆ ในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ และภาคอื่น การกระจายตามจังหวัด โอกาสและความเท่าเทียมกัน ทางเพศ รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส โดยสรรหาจำนวนกลุ่มละไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถูกเสนอชื่อ แต่ไม่เกิน 50 คน 

คณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัด 76 จังหวัด ประกอบด้วย
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด
 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัด
 • ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 • โดยมีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาประจำกรุงเทพฯ ประกอบด้วย 
 • ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
 • ปลัดกรุงเทพฯ
 • ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนสภาองค์กรชุมชนเขตในระดับจังหวัดของกรุงเทพฯ
 • ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพฯ
 • โดยมีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพฯ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่สรรหาจากบุคคลซึ่งมีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้นๆ แล้วคัดเลือกให้เหลือจังหวัดละ 5 คน

 
 
    
 
กิจกรรม สนง.กกต.จว.ภก
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
การสรรหา สปช.
การสรรหา สปช.
กิจกรรมการตรวจติดตามสาขาพรรคการเมืองในจังหวัดภูเก็ต งวดที่ 3/2556
กิจกรรมการตรวจติดตามสาขาพรรคการเมืองในจังหวัดภูเก็ต งวดที่ 3/2556
บุคลากร สนง.กกต.จว.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
บุคลากร สนง.กกต.จว.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลพรรคการเมือง ณ วันที่ 9  กันยายน 2556
แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลพรรคการเมือง ณ วันที่ 9 กันยายน 2556
กิจกรรมการตรวจติดตามสาขาพรรคการเมืองในจังหวัดภูเก็ต งวดที่ 2/2556
กิจกรรมการตรวจติดตามสาขาพรรคการเมืองในจังหวัดภูเก็ต งวดที่ 2/2556
สังเกตการณ์การการดำเนินกิจกรรมโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง
สังเกตการณ์การการดำเนินกิจกรรมโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง
หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต (Online E-book)
หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต (Online E-book)
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา สนง.กกต.จว.ภูเก็ต
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา สนง.กกต.จว.ภูเก็ต
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
2 มิ.ย. 56 2 มิ.ย. 56
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง อบต.สาคู
  เลือกตั้งนายก อบต.สาคู
2 ก.ย. 55
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งเทศบาลเมืองป่าตอง
  วันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง
ในวันที่ 2 กั
26 ส.ค. 55 26 ส.ค. 55
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
15 ก.ค. 55
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งเทศบาลตำบลกะรน
  วันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะรน
16 มิ.ย. 55
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งเทศบาลนครภูเก็ต
  วันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศ/คำสั่ง
แจ้งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง
แจ้งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองเขตเลือกตั้งที่ 1 2 และ 3 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองเขตเลือกตั้งที่ 1 2 และ 3 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยบรรณารักษ์
แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยบรรณารักษ์
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 219
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 118,514