สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต
Office of Provincial Election Commission of Phuket


 
 
Facebook ECT PHUKET
ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตตารางกำหนดการจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศ
ในระดับ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 23 พฤษภาคม 2558   ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลวิชิต (เวทีเยาวชน)


กิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกและวิถีประชาธิปไตย (นักเรียนรุ่นใหม่ใส่ใจประชาธิปไตย) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ  ( อ่าน 0 ) 
 
     กิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกและวิถีประชาธิปไตย (นักเรียนรุ่นใหม่ใส่ใจประชาธิปไตย) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต  วันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2558
  


ประชุมร่วม กศน.อำเภอ เพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล  
 
นายกิติพงษ์  เที่ยงคุณากฤต  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต หัวหน้างานการมีส่วนร่วม และพนักงานการเลือกตั้งงานการมีส่วนร่วม พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุกอำเภอในจังหวัดภูเก็ต และครู กศน.ตำบล ร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
ร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ และกลุ่มเครือข่ายเทศบาลเมืองกะทู้ครั้งที่ 3  
 
 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรม เป็นวิทยากร งานชุมนุมลูกเสือ- เนตรนารีสามัญ และกลุ่มเครือข่ายเทศบาลเมืองกะทู้ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่่ภูเก็ต 
  

 
การยื่นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น

       คณะอนุกรรมาธิการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นประชาชน สภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดภูเก็ต เชิญผู้แทนองค์กรต่างๆ ร่วมเสนอความคิดเห็นเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปประเทศ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต

 

        ทั้งนี้ นายเชิดชัย วงศ์เสรี สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นประชาชน ประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวปาฐกถา พิเศษ “ สถานการณ์ปฏิรูปประเทศไทย” ในกิจกรรมการจัดเวทีรับฟังความเห็นประชาชน ระดับจังหวัด และ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมพบปะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ ได้เชิญหน่วยงาน สถาบันองค์กรชุมชน ทั้งที่เป็นนิติบุคคลและมิใช่นิติบุคคล ในจังหวัดภูเก็ต ส่งผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรละ ไม่เกิน 3 คน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศ ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ซึ่งการร่วมแสดงความคิดเห็นจะอยู่ภายใต้กรอบเวทีรับฟังประเด็นการปฏิรูป (Public Hearing) ซึ่งไม่ใช่เวทีสำหรับการโต้เถียงเอาชนะกัน แต่เป็นกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเสนอความคิดเห็นต่อประเด็นคำถามล่วงหน้า และฟังซึ่งกันและกันอย่างตั้งใจ แล้วนำความคิดเห็นทั้งหมดเสนอส่วนกลางประมวลวิเคราะห์ประกอบการยกร่างกฎหมายสร้างกรอบในการบริหารประเทศต่อไป

      องค์กรหรือหน่วยงาน ต้องตอบประเด็นคำถามล่วงหน้า จัดส่งก่อนร่วมเวทีระดับจังหวัด จำนวน 4 ข้อ ได้แก่

“อยากเห็นคนไทยและสังคมไทยเป็นอย่างไรหลังการปฏิรูป” (จำนวน ครึ่งหน้า)

“ อยากเป็นปะเทศไทยเป็นอย่างไรใน 20 ปีข้างหน้า” (จำนวนครึ่งหน้า)

“ จะต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และระบบอย่างไรให้ความต้องการเป็นจริง” (จำนวน หนึ่งหน้าครึ่ง)

“ ท้องถิ่นจังหวัดของท่าน ครอบครัว และตัวท่านจะต้องปฏิรูปอย่างไร” (จำนวน หนึ่งหน้า)

 

      ส่วนเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับอำเภอ และระดับตำบล จะดำเนินการอีก 10 ครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดภูเก็ต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต 23/7 ถนนอำเภอ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ 0 7635 4692 โทรสาร 0 7635 46931. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง


 
 
กิจกรรม สนง.กกต.จว.ภก
บุคลากร สนง.กกต.จว.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
บุคลากร สนง.กกต.จว.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
การสรรหา สปช.
การสรรหา สปช.
กิจกรรมการตรวจติดตามสาขาพรรคการเมืองในจังหวัดภูเก็ต งวดที่ 3/2556
กิจกรรมการตรวจติดตามสาขาพรรคการเมืองในจังหวัดภูเก็ต งวดที่ 3/2556
บุคลากร สนง.กกต.จว.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
บุคลากร สนง.กกต.จว.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
แจ้งประชาสัมพันธ์  ข้อมูลพรรคการเมือง ณ วันที่  9   กันยายน  2556
แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลพรรคการเมือง ณ วันที่ 9 กันยายน 2556
กิจกรรมการตรวจติดตามสาขาพรรคการเมืองในจังหวัดภูเก็ต งวดที่ 2/2556
กิจกรรมการตรวจติดตามสาขาพรรคการเมืองในจังหวัดภูเก็ต งวดที่ 2/2556
สังเกตการณ์การการดำเนินกิจกรรมโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง
สังเกตการณ์การการดำเนินกิจกรรมโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา สนง.กกต.จว.ภูเก็ต
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา สนง.กกต.จว.ภูเก็ต
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
2 มิ.ย. 56 2 มิ.ย. 56
08:00 - 15:00 เลือกตั้ง อบต.สาคู
  เลือกตั้งนายก อบต.สาคู
2 ก.ย. 55
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งเทศบาลเมืองป่าตอง
  วันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง
ในวันที่ 2 กั
26 ส.ค. 55 26 ส.ค. 55
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
15 ก.ค. 55
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งเทศบาลตำบลกะรน
  วันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะรน
16 มิ.ย. 55
08:00 - 15:00 วันเลือกตั้งเทศบาลนครภูเก็ต
  วันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศ/คำสั่ง
กิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกและวิถีประชาธิปไตย (นักเรียนรุ่นใหม่ใส่ใจประชาธิปไตย) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ
กิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกและวิถีประชาธิปไตย (นักเรียนรุ่นใหม่ใส่ใจประชาธิปไตย) โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ
ประชุมร่วม กศน.อำเภอ เพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล
ประชุมร่วม กศน.อำเภอ เพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล
ร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ และกลุ่มเครือข่ายเทศบาลเมืองกะทู้ครั้งที่ 3
ร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ และกลุ่มเครือข่ายเทศบาลเมืองกะทู้ครั้งที่ 3
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง
แจ้งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 148,385