สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Office of Prachuapkhirikhan Election Commission


 
 
ลงนามถวายพระพร
สำนักงาน กกต.
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
คนไทยดอทคอม
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
กองทุนพรรคการเมือง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
สำนักวินิจฉัยและคดี
สำนักผู้ตรวจการ
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
ห้องสมุด
ราชบัณฑิตยสถาน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
องค์กรอิสระ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
Google
TV ออนไลน์
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์     


แบบฟอร์มคำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง


ข้อมูลการสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ครบวาระในปี 2558

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ


พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.2557
ข้อมูลการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ


วิธีการคืนเงินค่าธรรมเนียม
การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


 

     

   การ์ตูนวิถีประชาธิปไตย

 

การอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งประจำตำบล (ศส.ปชต.)

 
 

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เ
ดือนพฤษภาคม                        (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)

 
 
โครงการส่งเสริมสตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง

 
 
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนพฤษภาคม                        (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)
 
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เดือนเมษายน 58                        (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)
 
 
งานวันฉัตรมงคล


 
 
ร่วมงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน   
“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”  
ประจำปี 2558 

 

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาส ฉลองพระชนม์มายุ 5 รอบ 

 
จัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศระดับอำเภอ 
(อำเภอสามร้อยยอด)
จัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศระดับอำเภอ 
(อำเภอปราณบุรี)
 
จัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศระดับอำเภอ 
(อำเภอบางสะพาน)
 
จัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศระดับอำเภอ 
(อำเภอกุยบุรี)
 
จัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศ ระดับอำเภอ 
(อำเภอเมืองประจวบฯ)
 
 

จัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศ ระดับอำเภอ 
(อำเภอทับสะแก)
 

ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง 
   

จัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศระดับอำเภอ
(อำเภอหัวหิน)

 
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ดือนกุมภาพันธ์ 58    (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)

 
   

จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการปฏิรูปประเทศ ระดับอำเภอ (อำเภอบางสะพานน้อย)

 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในการปฏิรูปประเทศ

 
   
เลือกตั้งประธานนักเรียน

 
 

 การตรวจการกรณีปกติงวดที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

   

บรรยายให้ความรู้หัวข้อ
“พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย”

      


 


 
 
  

 

  
 
แบบฟอร์ม
แบบคำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
แบบคำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง.pdf 19 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
แบบคำร้องขอตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
แบบฟอร์มคำร้องขอตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรคคการเมือง.pdf 74 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายเลือกตั้งท้องถิ่น
แบบฟอร์มการยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายเลือกตั้งท้องถิ่น.pdf 200 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น
แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง.pdf 138 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.pdf 61 KB ดาวน์โหลด
ร่าง วิธีสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 2557
ร่าง วิธีสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 2557.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญ การปกครอง ชั่วคราว 2557
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557.pdf 141 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉบับที่ 4 ปี 56.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉ. 2 ปี 2554
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉ. 2 ปี 2554.pdf 355 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
สื่อสิ่งพิมพ์
การคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนาราษฎร
การคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนาราษฎร.pdf 1,015 KB ดาวน์โหลด
แบบพิมพ์ ส.ว.22 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สว.22.1.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
สว.22.2.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
สว.22.3.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการผู้ช่วยบรรณารักษ์ประจำห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย กกต.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการผู้ช่วยบรรณารักษ์ประจำห้องสมุด กกต.ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ใบสมัครผู้ช่วยบรรณารักษ์ประจำห้องสมุด กกต.จว.ปข.
ใบสมัครผู้ช่วยบรรณารักษ์ห้องสมุด กกต.จว.ปข..pdf 1 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว & กิจกรรม
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประจำปี 2558  (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2558 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)  update
การอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งประจำตำบล (ศส.ปชต.)
การอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งประจำตำบล (ศส.ปชต.)  update
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประจำปี 2558  (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2558 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)  update
โครงการ ส่งเสริมสตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง
โครงการ ส่งเสริมสตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง  update
งานวันฉัตรมงคล
งานวันฉัตรมงคล  update
รายละเอียด : โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2558 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)
รายละเอียด : โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2558 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)  update
ร่วมงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2558
ร่วมงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2558  update
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส ฉลองพระชนม์มายุ 5 รอบ
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส ฉลองพระชนม์มายุ 5 รอบ  update
จัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศระดับอำเภอ (อำเภอปราณบุรี)
จัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศระดับอำเภอ (อำเภอปราณบุรี)  update
จัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศระดับอำเภอ (อำเภอสามร้อยยอด)
จัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศระดับอำเภอ (อำเภอสามร้อยยอด)  update
แสดงทั้งหมด
 
คำวินิจฉัย และคำสั่งศาล
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 72
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 213,935