สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง
Office of Ranong Province Election Commission


 
 
อปท.ที่ครบวาระ 2557
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
book open office
Par-Mem
E-Lib
elibrary
สรุปผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด กกต. พ.ศ.2549-2552
5 ขั้นตอนการเลือกตั้ง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง

  "สุจริต โปรงใส และเที่ยงธรรม" 

       วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ณ วัดวารีบรรพต  ต.บางนอน  อ.เมืองระนอง  จ.ระนอง เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์" ความสามัคคี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตามดำริของเจ้าประคุณสมเด็จมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

      วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 17.00 น. พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ชาวระนองร่วมปรองดอง สมานฉันท์" สนับสนุนนโยบาย ปรองดอง สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ณ เวทีกลางลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง  เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ปลูกจิตสำนึกความรักและเทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 
         วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง และคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลหาดส้มแป้น เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่อในวันสถาปนาเมืองระนอง ประจำปี 2557 ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง อ.เมืองระนอง  จ.ระนอง 

 
         วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง ได้มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดระนอง โดยมีนางสาวนุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง ในฐานะเลขานุการศูนย์ฯ  ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) แก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประจำศูนย์ฯ 

 
     วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง นำโดย นางพรชิต ศรีบุญจิต กกต.จว.ระนอง พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ซึ่งในปีนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเทียนจำนำพรรษาแก่วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดระนองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานให้แก่วันตโปทาราม ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง และในการนี้ คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลหาดส้มแป้น นำโดยนายสุชาติ คำวาศรี ประธานศูนย์ฯ และกรรมการศูนย์ฯ ได้ร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย


       เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลหาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดระนอง โดยนางพรชิต ศรีบุญจิต กกต.จว.ระนอง , นางสาวนุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผอ.กต.จว.ระนอง , หัวหน้างานการมีส่วนร่วม และพนักงาน (งานการมีส่วนร่วม) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลหาดส้มแป้น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะกรรมการศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมประชุม รับทราบปัญหาอุปสรรค และวางแผนการดำเนินงานโดยพร้
อมเพรียงกัน

        วันนี้ (1 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.00 น. ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง นำโดย พล.ต.ต.ปริญญา ขวัญยืน ประธาน กกต.จว.ระนอง พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงาน เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย   โดยมีกองลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยจากโรงเรียนพิชัยรัตนาคารเข้าร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิฐาณ และเดินสวนสนามในครั้งนี้ 
 
ถาม-ตอบ
กากบาทบัตรเลือกตั้งเลยช่องถือเป็นบัตรเสียหรือไม่
อ่าน : 84 | สร้างเมื่อ : 23 ต.ค. 56 โดย : โย
เลือกตั้ง ส.อบจ. แล้วรับรองผลกี่วันจึงจะประกาศผลการเลือกตั้ง
อ่าน : 614 | สร้างเมื่อ : 22 ต.ค. 55 โดย : บ่าว
อยากรู้ครับ
อ่าน : 466 | สร้างเมื่อ : 25 ก.ย. 55 โดย : ทักษ์
จำนวนผู้สมัคร ส.อบจ. ทั้งหมดกี่คน
อ่าน : 572 | สร้างเมื่อ : 21 ก.ย. 55 โดย : เอกชัย คงเกื้อ
การหาเสียง. สอบต สามารถมีผู้ช่วยหาเสียงได้กี่วัน และมีอัตราค่าจ้างวันละเท่าไรต่อคน
อ่าน : 657 | สร้างเมื่อ : 20 ก.ย. 55 โดย : เบ็ญจมาศ. ภาคมฤค
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
11 พ.ค. 57 11 พ.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองระนอง อ.เมืองระนอง
  วันศุกร์ที่ 11 พฤษาคม 2557 เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองระนอง อ.เมืองระนอง
11 พ.ค. 57 11 พ.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง ส.ทม.ระนอง เขต 2 และเขต 3 อ.เมืองระนอง
  วันศุกร์ที่ 11 พฤษาคม 2557 เลือกตั้งสมาชิกสภาเทสบาลเมืองระนอง เขตเลือกตั้ง
5 เม.ย. 57 5 เม.ย. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง ส.อบจ เขต 10 อ.เมืองระนอง
  วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 เลือกตั้ง ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 10 อ.เมืองระนอง
5 เม.ย. 57 5 เม.ย. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง ส.อบจ เขต 2 อ.ละอุ่น
  วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 เลือกตั้ง ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.ละอุ่น
1 เม.ย. 57 - 5 เม.ย. 57
ทั้งวัน รับสมัคร นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
  ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2557 รับสมัคร นายกเทศมนตรีเมืองระนอง จ.ระนอง
แสดงทั้งหมด
 
คู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
คู่มือ เล่ม 9 การกระทำที่เป็นความผิดและบทกำหนดโทษ
คู่มือ เล่ม 9 การกระทำที่เป็นความผิดและบทกำหนดโทษไฟล์ที่ 1จาก1.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 2จาก4.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 3จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 1จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 4จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 7 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้้ง
คู่มือ เล่ม 7 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้้ง ไฟล์ที่ 1จาก2.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 7 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้้ง ไฟล์ที่ 2จาก2.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 3จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 5จาก5.pdf 589 KB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 4จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 1จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 2จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 5จาก5.pdf 682 KB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 4จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 3จาก5.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 1จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 2จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
ร่วมกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์
ร่วมกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ "หมู่บ้านรักษาศีล 5"
ร่วมกิจกรรม
ร่วมกิจกรรม "ชาวระนองร่วมปรองดอง สมานฉันท์"
ร่วมพิธีถวายสักการะรัชกาลที่ 4 เนื่องในวันสถาปนาเมืองระนอง
ร่วมพิธีถวายสักการะรัชกาลที่ 4 เนื่องในวันสถาปนาเมืองระนอง
ประชุมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประจำศูนย์ฯ ตรวจสอบค่าใช้จ่าย ส.ว.จ.ระนอง
ประชุมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประจำศูนย์ฯ ตรวจสอบค่าใช้จ่าย ส.ว.จ.ระนอง
กกต.ระนอง เข้าร่วมถวายเทียนพรรษาพระราชทาน
กกต.ระนอง เข้าร่วมถวายเทียนพรรษาพระราชทาน  new
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศผลเลือกตั้ง นายก ทม.ระนอง และ สท.เขต 2 เขต 3
ประกาศผลเลือกตั้ง นายก ทม.ระนอง และ สท.เขต 2 เขต 3
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.ระนอง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.ระนอง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศผลการเลือกตั้ง  นายก อบต.นาคา  และ ส.อบต.นาคา  เขตเลือกตั้งที่ 3  อ.สุขสำราญ  จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก อบต.นาคา และ ส.อบต.นาคา เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง  นายก ทต. จ.ป.ร. และส.ทต. จ.ป.ร. อ.กระบุรี  จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก ทต. จ.ป.ร. และส.ทต. จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 46
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 426,626