สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง
Office of the Provincial Election Commission of Ranong


 
 
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
อปท.ที่ครบวาระ 2557
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
book open office
Par-Mem
E-Lib
elibrary
สรุปผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด กกต. พ.ศ.2549-2552
5 ขั้นตอนการเลือกตั้ง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง

  "การสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ...คืนความสุขประเทศไทย ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ สรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ" 
 

         เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม  2557 นางสาวนุชนภางค์  ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี
2557 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค์ท่าน ณ บริเวณลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดระนอง (หลังเก่า) 
          โดยมีนายพินิจ  บุญเลิศ รองผู้ว่าฯ รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นำเหล่าข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่า
ร่วมงานในครั้งนี้

 
 

     เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557
“สถานีเลือกตั้ง...กกต.ระนอง” ได้ต้อนรับการมาทัศนศึกษาดูงาน และทำกิจกรรมร่วมกันของคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จำนวน 45 คน ตาม “โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียน” โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง ได้เปิดสำนักงานฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งของจังหวัดระนอง
 
    สำนักงานฯ ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร, อาจารย์พรรัตน์ เอกพันพงษ์ รองผู้อำนวยการฯ และอาจารย์ดุสิดา โพธิ์ทองคะนอง หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนพิชัยรัตนาคารเป็นอย่างยิ่งที่ให้ได้ให้นักเรียนมาทัศนศึกษาดูงาน และทำกิจกรรมร่วมกัน

      เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง ได้เปิดสำนักงานฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งของจังหวัดระนอง ในชื่อว่า “สถานีเลือกตั้ง...กกต.ระนอง” ซึ่งให้สถานศึกษา เข้ามาทัศนศึกษาดูงาน เยี่ยมเยียน และทำกิจกรรมร่วมกัน   
      โดยสำนักงานฯ ได้รับเกียรติจากโรงเรียนศรีอรุโณทัย เป็นโรงเรียนนำร่อง พานักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 และคณะครูอาจารย์ จำนวน 120 คน มาทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตามโครงการ"เที่ยวให้รู้ ดูให้เห็น เป็นประสบการณ์" ของโรงเรียนก่อนจะพาน้องๆ ไปทัศนศึกษาต่อที่ต้นน้ำพะโต๊ะ
         สำนักงานฯ ขอขอบคุณ อาจารย์สุเมธ กาลนิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอรุโณทัย เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ได้ให้นักเรียนมาทัศนศึกษาดูงาน และทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งอาจารย์สุเมธ ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า “การได้มาทัศนศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองนั้น เป็นความบังเอิญ ที่ประทับใจ”
สถานีเลือกตั้ง...กกต.ระนอง

     เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557
เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง น.ส.นุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผอ.กต.จว.ระนอง พร้อมด้วยพนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้แก่ลูกเสือ ตามโครงการอบรมลูกเสือป้องกันยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2557 โดยได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่ลูกเสือ และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ โดยมีลูกเสือจากโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว และโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียงเข้าร่วม จำนวน 138 คน


     เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557
เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคระนอง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่นักศึกษา จำนวนประมาณ 200 คน และได้นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งต้นแบบไปใช้ในการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระนอง ประจำปีการศึกษา 2558


    
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี อ.กระบุรี จ.ระนอง พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่นักศึกษา จำนวนประมาณ 300 คน และได้นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งต้นแบบไปสาธิตในการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

     
วันนี้ (29 สิงหาคม 2557) เวลา 08.30 น. นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน และมอบนโยบายการทำงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดียื่งขึ้นต่อไป โดยมี พล.ต.ต.ปริญญา ขวัญยืน ประธาน กกต.จว.ระนอง พร้อมด้วย กกต.จว.ระนอง , น.ส.นุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผอ.กต.จว.ระนอง พร้อมพนักงานร่วมให้การต้อนรับ 
 
ประกาศประกวดราคา
ราคากลางการก่อสร้างอาคาารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง
ราคากลางการก่อสร้างอาคาารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง  new
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) การก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สนง.กกต.จังหวัดระนอง
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) การก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สนง.กกต.จังหวัดระนอง  new
ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
กากบาทบัตรเลือกตั้งเลยช่องถือเป็นบัตรเสียหรือไม่
อ่าน : 206 | สร้างเมื่อ : 23 ต.ค. 56 โดย : โย
เลือกตั้ง ส.อบจ. แล้วรับรองผลกี่วันจึงจะประกาศผลการเลือกตั้ง
อ่าน : 733 | สร้างเมื่อ : 22 ต.ค. 55 โดย : บ่าว
อยากรู้ครับ
อ่าน : 586 | สร้างเมื่อ : 25 ก.ย. 55 โดย : ทักษ์
จำนวนผู้สมัคร ส.อบจ. ทั้งหมดกี่คน
อ่าน : 712 | สร้างเมื่อ : 21 ก.ย. 55 โดย : เอกชัย คงเกื้อ
การหาเสียง. สอบต สามารถมีผู้ช่วยหาเสียงได้กี่วัน และมีอัตราค่าจ้างวันละเท่าไรต่อคน
อ่าน : 799 | สร้างเมื่อ : 20 ก.ย. 55 โดย : เบ็ญจมาศ. ภาคมฤค
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
11 พ.ค. 57 11 พ.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองระนอง อ.เมืองระนอง
  วันศุกร์ที่ 11 พฤษาคม 2557 เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองระนอง อ.เมืองระนอง
11 พ.ค. 57 11 พ.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง ส.ทม.ระนอง เขต 2 และเขต 3 อ.เมืองระนอง
  วันศุกร์ที่ 11 พฤษาคม 2557 เลือกตั้งสมาชิกสภาเทสบาลเมืองระนอง เขตเลือกตั้ง
5 เม.ย. 57 5 เม.ย. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง ส.อบจ เขต 10 อ.เมืองระนอง
  วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 เลือกตั้ง ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 10 อ.เมืองระนอง
5 เม.ย. 57 5 เม.ย. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง ส.อบจ เขต 2 อ.ละอุ่น
  วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 เลือกตั้ง ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.ละอุ่น
1 เม.ย. 57 - 5 เม.ย. 57
ทั้งวัน รับสมัคร นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
  ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2557 รับสมัคร นายกเทศมนตรีเมืองระนอง จ.ระนอง
แสดงทั้งหมด
 
คู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
คู่มือ เล่ม 9 การกระทำที่เป็นความผิดและบทกำหนดโทษ
คู่มือ เล่ม 9 การกระทำที่เป็นความผิดและบทกำหนดโทษไฟล์ที่ 1จาก1.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 2จาก4.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 3จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 1จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 4จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 7 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้้ง
คู่มือ เล่ม 7 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้้ง ไฟล์ที่ 1จาก2.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 7 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้้ง ไฟล์ที่ 2จาก2.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 3จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 5จาก5.pdf 589 KB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 4จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 1จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 2จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 5จาก5.pdf 682 KB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 4จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 3จาก5.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 1จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 2จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
สภานักเรียนพิชัย เยือนสถานีเลือกตั้ง...กกต.ระนอง
สภานักเรียนพิชัย เยือนสถานีเลือกตั้ง...กกต.ระนอง  update
สถานีเลือกตั้ง...กกต.ระนอง
สถานีเลือกตั้ง...กกต.ระนอง
กกต.ระนอง ให้ความรู้ประชาธิปไตยและกิจกรรมฐานฯ แก่ลูกเสือยาเสพติด
กกต.ระนอง ให้ความรู้ประชาธิปไตยและกิจกรรมฐานฯ แก่ลูกเสือยาเสพติด
กกต.ระนอง ให้ความรู้ประชาธิปไตยแก่นักศึกษา วท.ระนอง
กกต.ระนอง ให้ความรู้ประชาธิปไตยแก่นักศึกษา วท.ระนอง
กกต.ระนอง ให้ความรู้ประชาธิปไตยแก่นักศึกษา วท.อาชีพกระบุรี
กกต.ระนอง ให้ความรู้ประชาธิปไตยแก่นักศึกษา วท.อาชีพกระบุรี
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศผลเลือกตั้ง นายก ทม.ระนอง และ สท.เขต 2 เขต 3
ประกาศผลเลือกตั้ง นายก ทม.ระนอง และ สท.เขต 2 เขต 3
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.ระนอง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.ระนอง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศผลการเลือกตั้ง  นายก อบต.นาคา  และ ส.อบต.นาคา  เขตเลือกตั้งที่ 3  อ.สุขสำราญ  จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก อบต.นาคา และ ส.อบต.นาคา เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง  นายก ทต. จ.ป.ร. และส.ทต. จ.ป.ร. อ.กระบุรี  จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก ทต. จ.ป.ร. และส.ทต. จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 319
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 481,429