สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง
Office of the Provincial Election Commission of Ranong


 
 
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
อปท.ที่ครบวาระ 2557
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
book open office
Par-Mem
E-Lib
elibrary
สรุปผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด กกต. พ.ศ.2549-2552
5 ขั้นตอนการเลือกตั้ง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง

  "การสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ...คืนความสุขประเทศไทย ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ สรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ" 
   

      วันนี้ (29 สิงหาคม 2557) เวลา 08.30 น. นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน และมอบนโยบายการทำงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดียื่งขึ้นต่อไป โดยมี พล.ต.ต.ปริญญา ขวัญยืน ประธาน กกต.จว.ระนอง พร้อมด้วย กกต.จว.ระนอง , น.ส.นุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผอ.กต.จว.ระนอง พร้อมพนักงานร่วมให้การต้อนรับ

     วันนี้ (22 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาติ คณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดระนอง โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์  จำปาเทศ เป็นประธานฯ  ได้มีการประชุมเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ของจังหวัดระนอง  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 28 และมาตรา 29

      วันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านบางเบน หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดระนอง เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2557"(จังหวัดเคลื่อนที่) โดย สนง.กกต.จว.ระนอง นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งไปสาธิต และประชาสัมพันธ์การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยมีนักเรียน ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ ได้ทดลองใช้เครื่องลงคะแนน และให้ความสนใจการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นอย่างดี


          วันนี้ (15 สิงหาคม 2557) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร สนง.กกต.จว.ระนอง น.ส.นุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผอ.กต.จว.ระนอง  ได้เชิญสมาคม มูลนิธิ ของจังหวัดระนอง ที่เป็นนิติบุคคล และแจ้งความประสงค์ที่จะเข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ สนง.กกต. เพื่อชี้แจงการที่จะเข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กกต. ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการขอให้รับรองฯ โดยมีนายกสมาคมประมงจังหวัดระนอง, ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาพิชัยรัตนาคาร, นายกสมาคมศิษย์เก่าพิชัยรัตนาคาร พร้อมที่ปรึกษา, นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีระนอง, เลขามูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา 67, กรรมการสมาคมมิตรเมืองลุงอำเภอกระบุรี และผู้แทนมูลนิธิมาริสมิชชั่น เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง
          นอกจากนี้ น.ส.นุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผอ.กต.จว.ระนอง  ได้ชี้แจงให้สมาคม มูลนิธิ รับทราบถึงนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไร สามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยเสนอชื่อบุคคลได้ไม่เกิน 2 รายชื่อ ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน 2557 ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง
ประชุมสมาคม มูลนิธิ
 

      วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง  คณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดระนอง ได้มีการประชุมเกี่ยวกับการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยมี
     1. ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์  จำปาเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานกรรมการสรรหา 
     2. นายอธิคม  จำปา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง เป็นกรรมการ
     3. นายคงกฤษ  ฉัตรมาลีรัตน์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เป็นกรรมการ
     4. นายสัญชาติ  จีนพรัด ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลในระดับจังหวัดของจังหวัดระนอง เป็นกรรมการ 
     5. พลตำรวจตรี ปริญญา  ขวัญยืน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง  เป็นกรรมการ
และ นางสาวนุชนภางค์  ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง  เป็นเลขานุการ
      โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดระนอง มีประกาศเชิญชวนบุคคลให้มาเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ กก.สรรหาฯ คัดเลือกเพื่อส่งให้ คสช. แต่งตั้งเป็น สปช. ของ จว.ระนอง โดยมีคุณสมบัติ
*มีอายุ 35 ปีในวันเสนอรายชื่อ  / *มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  / *มีภูมิลำเนาในจังหวัดระนอง  /*และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
       ผู้สนใจยื่นเอกสารตามแบบท้ายประกาศ ได้ตั้งแต่วันที่ 14-20 สิงหาคม 2557 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ได้ที่ สนง.กกต.จว.ระนอง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-7780-001-5

      วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง นางสาวนุชนภางค์  ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดระนอง ได้แถลงข่าวการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อสื่อมวลชน โดยขอความร่วมมือสือมวลชนทุกแขนง ร่วมกันประชาสัมพันธ์การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ


      วันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 07.00 น. พนักงานของ สนง.กกต.จว.ระนอง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง

เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร พล.ต.ต.ปริญญา ขวัญยืน ประธาน กกต.จว.ระนอง , น.ส.นุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผอ.กต.จว.ระนอง พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เวลา 10.00 น. ผอ.กต.จว.ระนอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี

เวลา 17.00 น. พล.ต.ต.ปริญญา ขวัญยืน ประธาน กกต.จว.ระนอง , นางพรชิต ศรีบุญจิต กกต.จว.ระนอง พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่ม วางพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง 
 
ถาม-ตอบ
กากบาทบัตรเลือกตั้งเลยช่องถือเป็นบัตรเสียหรือไม่
อ่าน : 129 | สร้างเมื่อ : 23 ต.ค. 56 โดย : โย
เลือกตั้ง ส.อบจ. แล้วรับรองผลกี่วันจึงจะประกาศผลการเลือกตั้ง
อ่าน : 657 | สร้างเมื่อ : 22 ต.ค. 55 โดย : บ่าว
อยากรู้ครับ
อ่าน : 509 | สร้างเมื่อ : 25 ก.ย. 55 โดย : ทักษ์
จำนวนผู้สมัคร ส.อบจ. ทั้งหมดกี่คน
อ่าน : 621 | สร้างเมื่อ : 21 ก.ย. 55 โดย : เอกชัย คงเกื้อ
การหาเสียง. สอบต สามารถมีผู้ช่วยหาเสียงได้กี่วัน และมีอัตราค่าจ้างวันละเท่าไรต่อคน
อ่าน : 704 | สร้างเมื่อ : 20 ก.ย. 55 โดย : เบ็ญจมาศ. ภาคมฤค
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
11 พ.ค. 57 11 พ.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองระนอง อ.เมืองระนอง
  วันศุกร์ที่ 11 พฤษาคม 2557 เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองระนอง อ.เมืองระนอง
11 พ.ค. 57 11 พ.ค. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง ส.ทม.ระนอง เขต 2 และเขต 3 อ.เมืองระนอง
  วันศุกร์ที่ 11 พฤษาคม 2557 เลือกตั้งสมาชิกสภาเทสบาลเมืองระนอง เขตเลือกตั้ง
5 เม.ย. 57 5 เม.ย. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง ส.อบจ เขต 10 อ.เมืองระนอง
  วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 เลือกตั้ง ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 10 อ.เมืองระนอง
5 เม.ย. 57 5 เม.ย. 57
ทั้งวัน เลือกตั้ง ส.อบจ เขต 2 อ.ละอุ่น
  วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 เลือกตั้ง ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.ละอุ่น
1 เม.ย. 57 - 5 เม.ย. 57
ทั้งวัน รับสมัคร นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
  ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2557 รับสมัคร นายกเทศมนตรีเมืองระนอง จ.ระนอง
แสดงทั้งหมด
 
คู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
คู่มือ เล่ม 9 การกระทำที่เป็นความผิดและบทกำหนดโทษ
คู่มือ เล่ม 9 การกระทำที่เป็นความผิดและบทกำหนดโทษไฟล์ที่ 1จาก1.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 2จาก4.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 3จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 1จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 8 การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ไฟล์ที่ 4จาก4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 7 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้้ง
คู่มือ เล่ม 7 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้้ง ไฟล์ที่ 1จาก2.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 7 ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้้ง ไฟล์ที่ 2จาก2.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 3จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 5จาก5.pdf 589 KB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 4จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 1จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 6 ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนน ไฟล์ที่ 2จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 5จาก5.pdf 682 KB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 4จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 3จาก5.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 1จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
คู่มือ เล่ม 5 การนับคะแนน ไฟล์ที่ 2จาก5.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
ประธาน กกต. ท่านศุภชัย  สมเจริญ ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จว.ระนอง
ประธาน กกต. ท่านศุภชัย สมเจริญ ตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จว.ระนอง  update
กกต.ระนอง ร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ อ.กะเปอร์
กกต.ระนอง ร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ อ.กะเปอร์
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น สปช.ของจังหวัดระนอง
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น สปช.ของจังหวัดระนอง
ผอ.กต.จว.ระนอง ชี้แจงสมาคม มูลนิธิ ที่เป็นนิติบุคคล
ผอ.กต.จว.ระนอง ชี้แจงสมาคม มูลนิธิ ที่เป็นนิติบุคคล
ผอ.กต.ระนอง แถลงข่าวการสรรหา สปช.
ผอ.กต.ระนอง แถลงข่าวการสรรหา สปช.
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศผลเลือกตั้ง นายก ทม.ระนอง และ สท.เขต 2 เขต 3
ประกาศผลเลือกตั้ง นายก ทม.ระนอง และ สท.เขต 2 เขต 3
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.ระนอง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.ระนอง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศผลการเลือกตั้ง  นายก อบต.นาคา  และ ส.อบต.นาคา  เขตเลือกตั้งที่ 3  อ.สุขสำราญ  จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก อบต.นาคา และ ส.อบต.นาคา เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง  นายก ทต. จ.ป.ร. และส.ทต. จ.ป.ร. อ.กระบุรี  จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายก ทต. จ.ป.ร. และส.ทต. จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น
ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 194
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 450,446