สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
Office of Sakonnakhon Province Election Commission


 
 
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือเวียน อปท.
Website สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Website กกต.จังหวัดอื่นๆ
กองทุนพรรคการเมือง
สถาบันพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร

 


 
 
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
จำนวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จังหวัดสกลนคร แยกเป็นรายหมู่บ้าน
จำนวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จังหวัดสกลนคร แยกเป็นรายหมู่บ้าน
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดแสดงความจำนงเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นปฏิรูปประเทศ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดแสดงความจำนงเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นปฏิรูปประเทศ  hot
สนง.กกต.จว.สกลนคร เตรียมการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ สปช.
สนง.กกต.จว.สกลนคร เตรียมการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ สปช.  hot
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
พระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง สปช.
พระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง สปช.  hot
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สนง.กกต.จว.สกลนคร
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สนง.กกต.จว.สกลนคร
จ้างเหมาผู้ช่วยบรรณารักษ์ สนง.กกต.จว.สกลนคร
จ้างเหมาผู้ช่วยบรรณารักษ์ สนง.กกต.จว.สกลนคร
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน สนง.กกต.จว.สกลนคร
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน สนง.กกต.จว.สกลนคร
ประกาศ สนง.กกต.จว.สน. เรื่อง สอบราคารจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานของอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
ประกาศ สนง.กกต.จว.สน. เรื่อง สอบราคารจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานของอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP)
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP)
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดจ้างทำป้ายบอกที่ออกเสียงประจำหน่วยออกเสียง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดจ้างทำป้ายบอกที่ออกเสียงประจำหน่วยออกเสียง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดหาวัสดุประจำหน่วยออกเสียงประชามติ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดหาวัสดุประจำหน่วยออกเสียงประชามติ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ป้ายปิดประกาศประจำหน่วย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ป้ายปิดประกาศประจำหน่วย
แสดงทั้งหมด
 
กิจกรรมของ กกต.จว.
เวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในการปฏิรูปประเทศ จังหวัดสกลนคร (เวทีระดับอำเภอ) อำเภออากาศอำนวย
เวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในการปฏิรูปประเทศ จังหวัดสกลนคร (เวทีระดับอำเภอ) อำเภออากาศอำนวย
สนง.กกต.จว.สกลนคร ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันสถาปนา สนง.กกต. ประจำปี 2558
สนง.กกต.จว.สกลนคร ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันสถาปนา สนง.กกต. ประจำปี 2558
สนง.กกต.จว.สกลนคร ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธานี
สนง.กกต.จว.สกลนคร ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธานี "เจ้าเมืองสกลนครคนแรก"
สนง.กกต.จว.สกลนคร ดำเนินโครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล รุ่นที่ 3
สนง.กกต.จว.สกลนคร ดำเนินโครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล รุ่นที่ 3
สนง.กกต.จว.สกลนคร ดำเนินโครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล รุ่นที่ 2
สนง.กกต.จว.สกลนคร ดำเนินโครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล รุ่นที่ 2
ดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยียม สนง.กกต.จว.สกลนคร
ดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยียม สนง.กกต.จว.สกลนคร
สนง.กกต.จว.สกลนคร ดำเนินโครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล รุ่นที่ 1
สนง.กกต.จว.สกลนคร ดำเนินโครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล รุ่นที่ 1
สนง.กกต.จว.สกลนคร ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
สนง.กกต.จว.สกลนคร ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
สนง.กกต.จว.สกลนคร ดำเนินโครงการส่งเสริมเยาวชนมีส่วนร่วมทางการเมือง พ.ศ.2558
สนง.กกต.จว.สกลนคร ดำเนินโครงการส่งเสริมเยาวชนมีส่วนร่วมทางการเมือง พ.ศ.2558
เวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในการปฏิรูปประเทศ จังหวัดสกลนคร (เวทีระดับอำเภอ) อำเภอเมืองสกลนคร
เวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในการปฏิรูปประเทศ จังหวัดสกลนคร (เวทีระดับอำเภอ) อำเภอเมืองสกลนคร
แสดงทั้งหมด
 
เกี่ยวกับงานจัดการเลือกตั้ง
คำสั่ง สนง.กกต. ที่ 317.2557 เรื่อง มอบหมายให้ ผอ.กต.จว.และ กทม. ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น สปช.
คำสั่ง สนง.กกต. ที่ 317.2557 เรื่อง มอบหมายให้ ผอ.กต.จว.และ กทม. ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น สปช..pdf 72 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ สนง.กกต. ว่าด้วยการสรรหา สปช. พ.ศ.2557
ระเบียบ สนง.กกต. ว่าด้วยการสรรหา สปช. พ.ศ.2557.pdf 49 KB ดาวน์โหลด
พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน.pdf 134 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2554
ระเบียบ สส2554.pdf 350 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554
ระเบียบท้องถิ่น2554(2).pdf 1 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
คำสั่งศาลกรณีการเลือกตั้ง ส.ส./ ส.ว.
คำสั่งศาลฎีกา ส.ส.สกลนคร เขต 3
คำสั่งศาลฎีกา ส.ส.สกลนคร เขต 3
แสดงทั้งหมด
 
คำสั่งศาลกรณีการเลือกตั้งท้องถิ่น
คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค4 กรณีร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.อบจ. เขต 4 อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค4 กรณีร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.อบจ. เขต 4 อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร  new
คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 4 กรณีคัดค้านการเลือกตั้งนายก อบต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร
คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 4 กรณีคัดค้านการเลือกตั้งนายก อบต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร  hot
คำสั่งศาลอุทธรณ์ ภาค 4 กรณีคัดค้านการเลือกตั้ง นายก อบต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
คำสั่งศาลอุทธรณ์ ภาค 4 กรณีคัดค้านการเลือกตั้ง นายก อบต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร  hot
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศ คสช. และมติ กกต. เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
12 ประการ กกต..jpg 127 KB ดาวน์โหลด
ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 1.pdf 45 KB ดาวน์โหลด
ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 2.pdf 28 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 119/2557
ประกาศ ฉบับที่ 119 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น สปช..pdf 2 MB ดาวน์โหลด
พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการสรรหา สปช. พ.ศ.2557
พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการสรรหา สปช. พ.ศ.2557 (1).pdf 57 KB ดาวน์โหลด
พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการสรรหา สปช. พ.ศ.2557 (2).pdf 31 KB ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
รธน.(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 (1).pdf 76 KB ดาวน์โหลด
รธน.(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 (2).pdf 61 KB ดาวน์โหลด
รธน.(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 (3).pdf 51 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
อปท. ที่อยู่ระหว่างระงับการจัดให้มีการเลือกตั้งตามมติ กกต. และประกาศ คสช.
รายละเอียดข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสกลนคร.pdf 92 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ผลการรับสมัครรับเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ผลคะแนนเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ)
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
หนังสือเวียน อปท.
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดแสดงความจำนงเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นปฏิรูปประเทศ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดรับแสดงความจำนงแสดงความคิดเห็นปฏิรูปประเทศ.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
การอนุมัติให้ทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (85 แห่ง)
หนังสืออนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 85 แห่ง.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
การอนุมัติให้ทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (42 แห่ง)
Doc1.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
แจ้งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชีีีีีแนบท้าย.pdf 997 KB ดาวน์โหลด
หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น ยกเว้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีแนบท้าย.pdf 648 KB ดาวน์โหลด
การขออนุมัติทำลายบัต (128 แห่ง)
Doc1.doc 1 MB ดาวน์โหลด
Doc12.doc 1 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์มการเลือกตั้งท้องถิ่น
แบบฟอร์มการรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร
แบบ 4 แบบรายงานการรับสมัคร.doc 37 KB ดาวน์โหลด
แบบ 1.1 ใบสมัคร กกต.ท้องถิ่น.doc 65 KB ดาวน์โหลด
แบบ 1.2 บันทึกการให้ถ้อยคำของผู้สมัครหรือรับการทาบทามเพื่อเข้ารับการคัดเลือก.docx 19 KB ดาวน์โหลด
แบบ 3 แบบสรุปประวัติผู้สมัคร.doc 58 KB ดาวน์โหลด
แบบ ลต. แนบท้ายภาคผนวกแนวทางการปฏิบัติเลือกตั้ง
ลต.13.1 และ ลต. 13.2การรายงานการเปิด-ปิดหน่วยเลือกตั้ง.doc 40 KB ดาวน์โหลด
ลต.14.1 ,14.2 และ 14.3 แบบสรุปข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง (อบต.).xls 67 KB ดาวน์โหลด
ลต.14 หนังสือนำส่งรายงานผลการใช้สิทธิเลือกตั้ง.doc 123 KB ดาวน์โหลด
ลต.14.1 ,14.2 ,14.3 และ 14.4 แบบสรุปข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง (เทศบาล).xls 80 KB ดาวน์โหลด
ลต.5.3 แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น กก.จัดซื้อบัตรเลือกตั้ง (คณะที่ ๑).doc 34 KB ดาวน์โหลด
ลต.5.5 ฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับบัตรเลือกตั้งฯ (คณะที่ 2) และคณะกรรมการตราประทับ (คณะที่ 3).doc 133 KB ดาวน์โหลด
ลต.5.4 แบบฟอร์มหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง.doc 127 KB ดาวน์โหลด
ลต.6 หนังสือนำส่งการประกาศ ส.ถ. และ ผ.ถ.27 และ 28.doc 125 KB ดาวน์โหลด
ลต.7 นำส่ง ส.ถ. ผ.ถ.4 และ 7 และเสนออัตราค่าตอบแทน.doc 124 KB ดาวน์โหลด
ลต.7.1 แบบเสนออัตราค่าตอบแทน.doc 30 KB ดาวน์โหลด
ลต.8 หนังสือนำส่งแจ้งกำหนดการอบรม จพง.ปน..doc 124 KB ดาวน์โหลด
ลต.9 รายงานการรับ และส่งมอบบัตรเลือกตั้ง.doc 131 KB ดาวน์โหลด
ลต.10 ป้ายประชาสัมพันธ์การทักท้วงการนับคะแนน.doc 30 KB ดาวน์โหลด
ลต.11 แนวทางการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง.doc 557 KB ดาวน์โหลด
ลต.12 โทรสารรายงานความพร้อมการเลือกตั้ง.doc 51 KB ดาวน์โหลด
ลต. 2 นำส่งประกาศให้มีการเลือกตั้งภายหลัง ผอ.กต.อปท. ประกาศแล้ว.doc 126 KB ดาวน์โหลด
ลต. 1 เสนอร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง.doc 123 KB ดาวน์โหลด
4.1 บัญชีสรุปรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง.xlsx 12 KB ดาวน์โหลด
ลต.5 แจ้งจำนวนผู้มีสิทธิ และเสนอขอซื้อบัตรเลือกตั้ง.doc 124 KB ดาวน์โหลด
ลต.5.1 แบบรายงานการสั่งซื้อบัตรเลือกตั้งท้องถิ่น (บลต.1).doc 48 KB ดาวน์โหลด
ลต.5.2 รายละเอียดบัตร ฯ รายหน่วยประกอบขอซื้อบัตรเลือกตั้ง.xlsx 15 KB ดาวน์โหลด
ลต.3 รายงานผลการรับสมัครประจำวัน.doc 38 KB ดาวน์โหลด
ลต.4 หนังสือนำส่งสรุปรายงานผลการรับสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัคร.doc 124 KB ดาวน์โหลด
แบบ ส.ถ./ผ.ถ.15
แบบฟอร์ม ส.ถ.ผ.ถ.15 (อบต.).doc 86 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ส.ถ.ผ.ถ.15 (เทศบาล).doc 86 KB ดาวน์โหลด
ขั้นตอนและแบบฟอร์มการทำลายบัตรเลือกตั้ง
ขั้นตอนและแบบฟอร์มการขอทำลายบัตรเลือกตั้ง.doc 949 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
คู่มือการเลือกตั้งท้องถิ่น
คู่มือการรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร
คู่มือรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น (2).pdf 1,017 KB ดาวน์โหลด
คู่มือรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น (1).pdf 1 MB ดาวน์โหลด
เล่ม 1 คู่มือการปฏิบัติงานก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงประกาศให้มีการเลือกตั้ง
3.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
1.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
2.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
4.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
เล่ม 2 บทบาทหน้าที่นายทะเบียน ในการเลือกตั้งท้องถิ่น
เล่ม 2 บทบาทหน้าที่นายทะเบียน ฯ ในการเลือกตั้งท้องถิ่น.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
เล่ม 3 (1) คู่มือขั้นตอนการรับสมัคร ส.ถ./ผ.ถ. (อบต.)
1.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
2.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
3.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
4.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
เล่ม 3 (2) คู่มือขั้นตอนการรับสมัคร ส.ถ./ผ.ถ. (เทศบาล)
2.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
1.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
3.pdf 2 MB ดาวน์โหลด
4.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ระเบียบ/กฎหมาย การเลือกตั้งท้องถิ่น
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ.2554
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ.ผ.ถ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2557.pdf 43 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ.ผ.ถ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556.pdf 92 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ.ผ.ถ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556.pdf 47 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ.ผ.ถ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556.pdf 155 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ.ผ.ถ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554.pdf 26 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ.ผ.ถ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554.pdf 974 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2554
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวนฯ.pdf 206 KB ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2546
0 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
0 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
0 ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 63
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 662,838