สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดสุโขทัย
Office of Sukhothai Province Election Commission


 
 
เว็ปไซต์จังหวัดสุโขทัย
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
สถาบันพัฒนาพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง
กองทุนพรรคการเมือง
ราชกิจจานุเบกษา
ectnet
คนไทย
กรมอาเซียน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดสุโขทัย  
 
ประกาศ กกต.
ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุโขทัย (อย่างไม่เป็นทางการ)
ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุโขทัย (อย่างไม่เป็นทางการ)  update
ศาลฎีกาวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนายภูมิสิทธิ์ มั่นคง
ศาลฎีกาวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนายภูมิสิทธิ์ มั่นคง
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุโขทัย (สว.22)
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุโขทัย (สว.22)  update
ประกาศที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
ประกาศที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
“กกต.” จัดสรรเวลาออกอากาศแถลงผลงานพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร ส.ส. 2 กุมภาพันธ์ 57
“กกต.” จัดสรรเวลาออกอากาศแถลงผลงานพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร ส.ส. 2 กุมภาพันธ์ 57
แสดงทั้งหมด
 
ข้อห้ามในการหาเสียง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้าม ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้าม ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555  update
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง สถาบันที่ห้ามมิให้ผู้สมัครท้องถิ่น ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ฯ  2546
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง สถาบันที่ห้ามมิให้ผู้สมัครท้องถิ่น ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ฯ 2546
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้าม ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้าม ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551
แสดงทั้งหมด
 
ทะเบียนผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ทะเบียนผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556
ทะเบียนผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
6 เม.ย. 57 6 เม.ย. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัยและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
  ด้วยเทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังห
6 เม.ย. 57 6 เม.ย. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโตนด อำเภอคีรีมาศ
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวั
30 มี.ค. 57 30 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสุโขทัย
   เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุโขทัย
23 มี.ค. 57 23 มี.ค. 57
08:00 - 16:30 เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน เขตเลือกตั้งที่ 12 อ.เมืองสุโขทัย
  นายภูเวียง  บัวเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว
23 มี.ค. 57 23 มี.ค. 57
08:00 - 15:00 เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย เขตเลือกตั้งที่ 9 อ.เมืองสุโขทัย
  นายสมมาศ นุ่มเนื้อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ
แสดงทั้งหมด
 
กิจกรรมองค์กร
การมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
การมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน  update
สำนักงาน กกต.จังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมจังหวัดสุโขทัยเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย
สำนักงาน กกต.จังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมจังหวัดสุโขทัยเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย  update
“กระทรวงศึกษาธิการ” จับมือ “กกต.” ขยายเครือข่ายลูกเสืออาสา กกต.
“กระทรวงศึกษาธิการ” จับมือ “กกต.” ขยายเครือข่ายลูกเสืออาสา กกต.  update
“Thai Voting Machine” ถูกต้องแม่นยำ ประหยัดเวลา ลดปัญหาเรื่องร้องเรียน
“Thai Voting Machine” ถูกต้องแม่นยำ ประหยัดเวลา ลดปัญหาเรื่องร้องเรียน  update
การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘  update
แสดงทั้งหมด
 
รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว.2550.pdf 409 KB ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554.pdf
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554.pdf 84 KB ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554.pdf
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554.pdf 64 KB ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 2554
พ.ร.บ. ท้องถื่น ปี 45 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 ปี 54.pdf 325 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554 (ฉบับที่1-3) (ของกฤษฏีกา)
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน (ฉ.1-3)2554.pdf 582 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.28)
แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง.pdf 93 KB ดาวน์โหลด
คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง รายบุคคล (ทก.1)
ลงทะเบียนรายบุคคล.pdf 85 KB ดาวน์โหลด
คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง รายกลุ่ม (ทก.1/1)
ลงทะเบียนรายกลุ่ม.pdf 110 KB ดาวน์โหลด
คำขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
คำขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด.pdf 51 KB ดาวน์โหลด
แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส..pdf 95 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
ใช้สิทธิ์นอกเขต
อ่าน : 99 | สร้างเมื่อ : 2 มี.ค. 57 โดย : kate
แข่งขันสุนทรพจน์
อ่าน : 80 | สร้างเมื่อ : 21 ม.ค. 57 โดย : นัธวินทร์
เลือกตั้งนอกเขต
อ่าน : 109 | สร้างเมื่อ : 21 ม.ค. 57 โดย : สา
เลือกตั้ง นายกอบต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
อ่าน : 427 | สร้างเมื่อ : 29 ก.ย. 56 โดย : ประมูล
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านหาเสียงช่วยอบต.ได้หรือไม่?
อ่าน : 317 | สร้างเมื่อ : 26 ก.ย. 56 โดย : พจณ อยู่มา
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 51
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 145,480