สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
The Office of Provincial Election Commission of Suphanburi


 
 
ดาวโหลดเอกสาร
แบบฟอร์ม (ชุดป้องปรามและหาข่าว)
ถวายพระพร
จดหมายข่าว สนง.กกต. สุพรรณบุรี
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
E-BOOK กกต.กับการเลือกตั้ง
กองทุนพัฒนาพรรคการเมือง
ตรวจสมาชิกพรรคการเมือง
การสรรหา สว
แจ้งเบาะแส
สถาบันพัฒนาพรรคการเมือง
หน่วยงานอื่นๆในสำนักงาน กกต.
สหกรณ์ออมทรัพย์
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี 

 


 
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด และจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด และจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (VIP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2560
ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ รวมป้ายแจ้งสถานที่ออกเสียงประจำหน่วยออกเสียง
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ รวมป้ายแจ้งสถานที่ออกเสียงประจำหน่วยออกเสียง
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ 65 ล้านบานสะพรั่งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2559
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ 65 ล้านบานสะพรั่งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2559
แสดงทั้งหมด
 
การเตรียมการเลือกตั้ง/รับสมัคร กกต.ท้องถิ่น
รับสมัคร กกต.อบต.สวนแตง
รับสมัคร กกต.อบต.สวนแตง
รับสมัคร กกต.ทต.ไผ่กองดิน
รับสมัคร กกต.ทต.ไผ่กองดิน
รับสมัคร กกกต.อบต.หนองบ่อ
รับสมัคร กกกต.อบต.หนองบ่อ
รับสมัคร กกต. อบต.ไผ่ขวาง
รับสมัคร กกต. อบต.ไผ่ขวาง
รับสมัคร กกต. อบต.หัวโพธิ์
รับสมัคร กกต. อบต.หัวโพธิ์
รับสมัคร กกต. ทต.หนองกระทุ่ม
รับสมัคร กกต. ทต.หนองกระทุ่ม
รับสมัคร กกต. ทต.ดอนเจดีย์
รับสมัคร กกต. ทต.ดอนเจดีย์
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง/กิจกรรม
25 ก.พ. 58
08:30 - 16:30 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ "พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย" วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมโกลเด้นซีตี้ราชบุรี โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งและด้านกิจการการมีส่วนร่วม
  :)
20 ก.พ. 58
13:00 - 15:00 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งต้นแบบ TVM 4 โรงเรียนดอนคาวิทยา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
  ;)
20 ก.พ. 58 - 22 ก.พ. 58
10:00 - 12:00 การสัมมนาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องกาลพฤกษ์ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
  ;)
17 ก.พ. 58
08:00 - 10:00 กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งต้นแบบรุ่นที่ 4 TVM 4โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
  :)
16 ก.พ. 58
13:00 - 15:00 การลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
  :)
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เลือกตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2557
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เลือกตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2557
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ 13 ตุลาคม 2556
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ 13 ตุลาคม 2556
นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เลือกตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556
นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เลือกตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เลือกตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เลือกตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เลือกตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เลือกตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศผลการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณุบรี เลือกตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557
ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณุบรี เลือกตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เลือกตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เลือกตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เลือกตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เลือกตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557
แสดงทั้งหมด
 
การเลือกตั้ง ส.ส.
กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.
ประกาศ กกต. เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ครั้งต่อไป.pdf 39 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ กกต.
ประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554.pdf 490 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกฑณ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผูู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550.pdf 220 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ กกต. เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ครั้งต่อไป.pdf 39 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
การเลือกตั้งท้องถิ่น
พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.
พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ถ.-ผ.ถ. 2545.pdf 212 KB ดาวน์โหลด
พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ถ.-ผ.ถ. (ฉบับที่ 2) 2546.pdf 49 KB ดาวน์โหลด
พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ถ.-ผ.ถ. (ฉบับที่ 3) 2554.pdf 70 KB ดาวน์โหลด
ระเบียบ กกต.
เรื่อง การเลือกตั้ง สถ. ผถ.2545.pdf 1 MB ดาวน์โหลด
เรื่อง การเลือกตั้ง สถ. ผถ. 2554 ฉบับ 2.pdf 446 KB ดาวน์โหลด
เรื่อง การเลือกตั้ง สถ. ผถ. 2554 ฉบับ 3.pdf 25 KB ดาวน์โหลด
การสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด 2554.pdf 206 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ ก.ก.ต.
วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ถ.-ผ.ถ.(ฉบับที่ 2)2555.pdf 30 KB ดาวน์โหลด
วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ถ.-ผ.ถ.2551.pdf 61 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ กกต.จว.สุพรรณบุรี
เรื่อง กำหนดจำนวนบุคคลผู้ช่วยหาเสียง..pdf 337 KB ดาวน์โหลด
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ทต..pdf 79 KB ดาวน์โหลด
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ทม..pdf 77 KB ดาวน์โหลด
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง อบจ..pdf 74 KB ดาวน์โหลด
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง อบต..pdf 75 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 48
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 344,683