สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี
Office of Provincial Election Commission of Surattani


 
 
แผ่นพับเลือกตั้งท้องถิ่น
คู่มือการเลือกตั้งท้องถิ่น
แจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี


๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้านางสาวณากัญ  กัณห์อุไร รอง ผอ.กต.จว.สฎ.  หน. /พนักงาน สนง.กกต.จว.สฎ.
ร่วมวางพวงมาลา  ในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗  
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ ๖ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  
อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
 
   
 
     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เปิดโอกาสให้ยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
              และนอกเขตราชอาณาจักร  ตั้งแต่ วันนี้  - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
      ติดต่อและยื่นเรื่องได้ที่  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สนง.กกต จว.สฎ. ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร ๐-๗๗๒๘-๑๕๗๒ ๐-๗๗๒-๘๗๑๓ 
ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  **ในวันเวลาราชการ

(เอกสารยื่นประกอบขอยกเลิกฯ สำเนาบัตรประชาชน) 

 
* ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *


 
 
 

 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารศาลากลาง(หลังเก่า)ชั้นล่าง
ถ.ดอนนก  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  ๘๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๗๗๒๘-๑๕๗๒ โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๑๗๑๓ ,E-mail : surattani@ect.go.th
webmaster
surat@hotmail.com 
  
 
พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
พรรคการเมือง
พรรคการเมือง
การกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี  new
ข้อมูลสาขาพรรคการเมืองในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลสาขาพรรคการเมืองในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  update
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
ร่วมรณรงค์วันคอรัปชั่นสากล
ร่วมรณรงค์วันคอรัปชั่นสากล
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิค
ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิค  new
โครงการวันรักต้นไม้ประจาปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๗
โครงการวันรักต้นไม้ประจาปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๗  hot
นายอาธิศักดิ์ จอมสืบวิสิฐ   ผู้ตรวจการ เขต ๖  สนง.กกต. พบปะกลุ่มเพื่่อน สวท.สุราษฎร์ธานี
นายอาธิศักดิ์ จอมสืบวิสิฐ ผู้ตรวจการ เขต ๖ สนง.กกต. พบปะกลุ่มเพื่่อน สวท.สุราษฎร์ธานี  new
นายอาธิศักดิ์ จอมสืบวิสิฐ  ผู้ตรวจการ สนง.กกต. ตรวจเยี่ยม/ติดตามความก้าวหน้าของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยฯ
นายอาธิศักดิ์ จอมสืบวิสิฐ ผู้ตรวจการ สนง.กกต. ตรวจเยี่ยม/ติดตามความก้าวหน้าของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยฯ  new
ประชุมเพื่อชี้แจงเรืองการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗
ประชุมเพื่อชี้แจงเรืองการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗  new
ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง แบบพิมพ์ที่ใช้ในการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง แบบพิมพ์ที่ใช้ในการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  new
ผู้ตรวจการกกต. ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ส.ว.
ผู้ตรวจการกกต. ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ส.ว.  update
กิจกรรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างขวา(กรณีครบวาระ)
กิจกรรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างขวา(กรณีครบวาระ)  new
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
3 ธ.ค. 56 - 24 ธ.ค. 57
08:00 - 14:00 แผนการเลือกตั้ง ส.ส.
 


แผนกา
3 ธ.ค. 56 - 3 ธ.ค. 57
08:00 - 23:00 ท้องถิ่นที่ครบวาระ ปี ๒๕๕๗
      ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
ใบแจ้งซ่อมทั่วไป
ใบแจ้งคืนทั่วไปฝ่ายพัสดุ.pdf 31 KB ดาวน์โหลด
บันทึกเวลาปฏิบัติงาน
บันทึกเวลาปฏิบัติงาน.pdf 22 KB ดาวน์โหลด
ใบลาพักผ่อน
ใบลาพักผ่อน.pdf 31 KB ดาวน์โหลด
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ใบลาป่วย_ลาคลอดบุตร_ลากกิจ.pdf 26 KB ดาวน์โหลด
•แบบคำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
form_cancel.pdf 19 KB ดาวน์โหลด
•หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (แบบ ส.ส. 28)
form_mp28.pdf 73 KB ดาวน์โหลด
•แบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ นอกราชอาณาจักร
voter_regis.pdf 65 KB ดาวน์โหลด
•หนังสือแจ้งผลการลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบรายกลุ่ม (แบบ ทก.2/1)
form_emp2-1.pdf 107 KB ดาวน์โหลด
•คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบกลุ่ม (แบบ ทก. 1/1)
form_emp1-1.pdf 99 KB ดาวน์โหลด
•หนังสือแจ้งผลการขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง (แบบ ทก.2)
form_mp42b.pdf 114 KB ดาวน์โหลด
•คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งแบบรายบุคคล (แบบ ทก.1)
form_mp42b.pdf 114 KB ดาวน์โหลด
•หนังสือตอบรับฯ การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42 ข.)
form_mp42b.pdf 114 KB ดาวน์โหลด
•คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบกลุ่ม – แบบ ส.ส. 42)
form_mp42a.pdf 87 KB ดาวน์โหลด
•คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42)
form_mp42.pdf 82 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
สื่อสิ่งพิมพ์
เอกสารสรุปข้อกฎหมาย (สรุป) ประกาศวิธีการหาเสียง
เอกสารข้อกฎหมาย ประกาศ ข้อหารือแจกผู้สมัคร อปท..pdf 2 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
คู่มือเลือกตั้งท้องถิ่น
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 49
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 92,433