สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี
Office of Provincial Election Commission of Surattani


 
 
แผ่นพับเลือกตั้งท้องถิ่น
คู่มือการเลือกตั้งท้องถิ่น
แจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี

   


************************************************************

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เปิดโอกาสให้ยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
              และนอกเขตราชอาณาจักร  ตั้งแต่ วันนี้  - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
    
  ติดต่อและยื่นเรื่องได้ที่  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สนง.กกต จว.สฎ. ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร ๐-๗๗๒-๘๕๗๒ ๐-๗๗๒-๘๗๑๓ 
ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  **ในวันเวลาราชการ
 
 
 
 

(เอกสารยื่นประกอบขอยกเลิกฯ สำเนาบัตรประชาชน) 


* ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *

กิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล
และ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลบางใบไม้
ณ  ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลบางใบไม้ 
อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สนง.กกต.จว.สฎ.ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
ตำบลบางใบไม้  โดย นายเกษม  แก้วอ่อน  นายสมเดช  อินทเชื้อ
นายประดิษฐ์  รักษาพราหมณ์ กกต.จว.ส.ฎ. นายวิชัย  เดชดี ผอ.กต.จว.สฎ.
น.ส.ณากัญ  กัณห์อุไร  รอง ผอ.กต.จว.สฎ. หน.งาน / พนง.สนง.กกต.จว.สฎ.
ร่วมกิจกรรม  กรรมการของศูนย์ให้การต้อนรับ
 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
ตำบลบางใบไม้ อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี  ในการประชุมประจำเดือน
ในพื้นที่ตำบลบางใบไม้ ทั้ง ๕ หมู่บ้าน
โดย กกต.จว. นายวิชัย  เดชดี ผอ.กต.จว.สฎ. น.ส.ณากัญ กัณห์อุไร
รอง ผอ.กต.จว.สฎ. หน.งาน/พนง.สนง.กกต.ร่วมกิจกรรม  
 
  

 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารศาลากลาง(หลังเก่า)ชั้นล่าง
ถ.ดอนนก  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  ๘๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๗๗๒๘-๑๕๗๒ โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๑๗๑๓ ,E-mail : surattani@ect.go.th
webmaster
surat@hotmail.com 
  
 
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
พรรคการเมือง
พรรคการเมือง
การกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี  new
ข้อมูลสาขาพรรคการเมืองในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลสาขาพรรคการเมืองในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  update
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
กิจกรรมตรวจเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลบางใบไม้
กิจกรรมตรวจเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลบางใบไม้
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  update
ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๗
ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๗  new
โครงการเครือข่ายเยาวชนส่งเสริมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการเครือข่ายเยาวชนส่งเสริมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๗  new
รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ว. โดยพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย
รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ว. โดยพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย  new
โครงการเครือข่ายพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง ส.ว.
โครงการเครือข่ายพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง ส.ว.  new
กิจกรรมดีเจประชาธิปไตยชุมชนส่งเสริมการเลือกตั้ง
กิจกรรมดีเจประชาธิปไตยชุมชนส่งเสริมการเลือกตั้ง  new
ผู้ตรวจการกกต. ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ส.ว.
ผู้ตรวจการกกต. ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ส.ว.  update
กิจกรรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างขวา(กรณีครบวาระ)
กิจกรรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างขวา(กรณีครบวาระ)  new
กิจกรรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ทต.เมืองเวียง
กิจกรรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ทต.เมืองเวียง  new
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
3 ธ.ค. 56 - 24 ธ.ค. 57
08:00 - 14:00 แผนการเลือกตั้ง ส.ส.
 


แผนกา
3 ธ.ค. 56 - 3 ธ.ค. 57
08:00 - 23:00 ท้องถิ่นที่ครบวาระ ปี ๒๕๕๗
      ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
•แบบคำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
form_cancel.pdf 19 KB ดาวน์โหลด
•หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (แบบ ส.ส. 28)
form_mp28.pdf 73 KB ดาวน์โหลด
•แบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ นอกราชอาณาจักร
voter_regis.pdf 65 KB ดาวน์โหลด
•หนังสือแจ้งผลการลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบรายกลุ่ม (แบบ ทก.2/1)
form_emp2-1.pdf 107 KB ดาวน์โหลด
•คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบกลุ่ม (แบบ ทก. 1/1)
form_emp1-1.pdf 99 KB ดาวน์โหลด
•หนังสือแจ้งผลการขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง (แบบ ทก.2)
form_mp42b.pdf 114 KB ดาวน์โหลด
•คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งแบบรายบุคคล (แบบ ทก.1)
form_mp42b.pdf 114 KB ดาวน์โหลด
•หนังสือตอบรับฯ การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42 ข.)
form_mp42b.pdf 114 KB ดาวน์โหลด
•คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบกลุ่ม – แบบ ส.ส. 42)
form_mp42a.pdf 87 KB ดาวน์โหลด
•คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42)
form_mp42.pdf 82 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
สื่อสิ่งพิมพ์
เอกสารสรุปข้อกฎหมาย (สรุป) ประกาศวิธีการหาเสียง
เอกสารข้อกฎหมาย ประกาศ ข้อหารือแจกผู้สมัคร อปท..pdf 2 MB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 
คู่มือเลือกตั้งท้องถิ่น
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 36
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 71,154