สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี
Office of Provincial Election Commission of Surattani


 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี


ผลรวมคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๗  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อย่างไม่เป็นทางการ

  
มอบเงินชดเชยและเงินบำรุงขวัญ จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท แก่ นางทิพวัลย์  สินธู 
เจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่งานเลือกตั้ง(กปน.)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ เมษายน  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐ น.  นายกล้าณรงค์  ยุติธรรม  นายอำเภอท่าฉาง  นายสมเดช  อินทเชื้อ นายประดิษฐ์  รักษาพราหมณ์   กกต.จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายวิชัย  เดชดี ผอ.กต.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ให้เกียรติมอบเงินชดเชยและเงินบำรุงขวัญ จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ นางทิพวัลย์ สินธู   เจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่งานเลือกตั้ง (กปน.) ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่าฉาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ครบวาระรอบใหญ่จำนวนมากของจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งสิ้น ๗๖ แห่ง    โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครอง    ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง  จำเป็นจะต้องจัดหาบุคคลในพื้นที่  มาทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) รวมทั้งเจ้าหน้าที่ รปภ. ไม่ต่ำกว่า ๗๐๐ คน ทำหน้าที่ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  และนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งจนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจ

                   ในวันเลือกตั้งดังกล่าว   ระหว่างที่มีการนับคะแนนปรากฏว่า  นางทิพวัลย์  สินธู  เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ ๒  เขตเลือกตั้งที่ ๒  อบต.คลองไทร  อ.ท่าฉาง  ได้เกิดอาการหน้ามืด    ทรงตัวไม่ได้   จึงได้นำตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีในวันเดียวกัน  โดยแพทย์ตรวจพบว่าเส้นเลือดในสมองแตก  เป็นอัมพาตซีกซ้าย  ทำการรักษาเป็นเวลา ๙๐ วัน   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้อนุมัติมอบเงินชดเชย  เป็นเงิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  และเงินบำรุงขวัญ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐  บาท  แก่นางทิพวัลย์  สินธู  ผู้ประสบภัยจากการปฏิบัติงานการเลือกตั้ง  รวมทั้งสิ้น ๑๑๐,๐๐๐ บาท ผู้ตรวจการ กกต. นายอาธิศักดิ์  จอมสืบพิสิษฐ์  ตรวจเยี่ยม กกต.จว.สฎ.
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค ๘  ที่ทำการชั่วคราว สนง.กกต.จว.สฎ.
โดย เข้าร่วมประชุมกับ กกต.จว.สฎ. ร่วมหารือและรับทราบถึงการเตรียมการเลือกตั้ง ส.ว.

การเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด และ ในเขต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค ๘ อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี 
 
       
 


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารศาลากลาง(หลังเก่า)ชั้นล่าง
ถ.ดอนนก  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  ๘๔๐๐๐

โทรศัพท์ ๐-๗๗๒๘-๑๕๗๒ โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๑๗๑๓ ,E-mail : surattani@ect.go.th
webmaster
surat@hotmail.com 
  
 
พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตารางการรับบัญชีรายรับและรายจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗๗ แห่ง
ตารางการรับบัญชีรายรับและรายจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗๗ แห่ง  new
การกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี  new
ข้อมูลสาขาพรรคการเมืองในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลสาขาพรรคการเมืองในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  update
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ข่าว&กิจกรรมของ กกต.จว.
ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๗
ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๗  new
โครงการเครือข่ายเยาวชนส่งเสริมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการเครือข่ายเยาวชนส่งเสริมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๗  new
รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ว. โดยพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย
รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ว. โดยพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย  new
โครงการเครือข่ายพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง ส.ว.
โครงการเครือข่ายพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง ส.ว.  new
กิจกรรมดีเจประชาธิปไตยชุมชนส่งเสริมการเลือกตั้ง
กิจกรรมดีเจประชาธิปไตยชุมชนส่งเสริมการเลือกตั้ง  new
ผู้ตรวจการกกต. ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ส.ว.
ผู้ตรวจการกกต. ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ส.ว.  update
กิจกรรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างขวา(กรณีครบวาระ)
กิจกรรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช้างขวา(กรณีครบวาระ)  new
กิจกรรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ทต.เมืองเวียง
กิจกรรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ทต.เมืองเวียง  new
กิจกรรมแนะนำตัว ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
กิจกรรมแนะนำตัว ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  new
โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ส.ว.
โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ส.ว.  new
สถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตและในเขตเลือกตั้ง
สถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตและในเขตเลือกตั้ง  update
สรุปผลการรับสมัคร ส.ว.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สรุปผลการรับสมัคร ส.ว.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  hot
ผู้ตรวจเขต 6 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ตรวจเขต 6 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี  new
พรรคการเมือง และรหัสพรรค
พรรคการเมือง และรหัสพรรค  new
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
3 ธ.ค. 56 - 24 ธ.ค. 57
08:00 - 14:00 แผนการเลือกตั้ง ส.ส.
 


แผนกา
3 ธ.ค. 56 - 3 ธ.ค. 57
08:00 - 23:00 ท้องถิ่นที่ครบวาระ ปี ๒๕๕๗
      ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ
แสดงทั้งหมด
 
ถาม-ตอบ
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 20
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 64,631