สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
Office of Uttaradit Election Commission


 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จังหวัดอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ชมรมถ่ายภาพ มองผ่านเลนส์
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

 


 
 
กิจกรรมของ กกต.จว.
โรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย และโรงเรียนแกนนำเครือข่ายคุณภาพประชาธิปไตย (Star of Network) เข้ากราบเยี่ยมคารวะเพื่อรับฟังโอวาท และเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
โรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย และโรงเรียนแกนนำเครือข่ายคุณภาพประชาธิปไตย (Star of Network) เข้ากราบเยี่ยมคารวะเพื่อรับฟังโอวาท และเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย  new
พิธีเปิดป้ายศูนย์ประสานงานการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการปฏิรูปประเทศของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
พิธีเปิดป้ายศูนย์ประสานงานการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการปฏิรูปประเทศของสภาปฏิรูปแห่งชาติ  new
โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  new
โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแกนนำสภานักเรียนโรงเรียนแกนนำเครือข่ายคุณภาพประชาธิปไตยฯ ประจำปี ๒๕๕๗
โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแกนนำสภานักเรียนโรงเรียนแกนนำเครือข่ายคุณภาพประชาธิปไตยฯ ประจำปี ๒๕๕๗  new
ดร.ประวิช  รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จังหวัดอุตรดิตถ์
ดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สนง.กกต.จังหวัดอุตรดิตถ์
แสดงทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคา
 ประกาศ
ประกาศ"สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของอาคารสานักงานฯ  new
ประกาศ
ประกาศ"สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของอาคารสานักงานฯ
 ประกาศ
ประกาศ "สอบราคาจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดของอาคารสานักงานฯ"
ประกาศ
ประกาศ "สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้)"
ประกาศ
ประกาศ "การจัดจ้างทำพัดพลาสติก จำนวน 15,000 อัน"
แสดงทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ออกหน่วย
ออกหน่วย
งานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดอุตรดิตถ์
งานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดอุตรดิตถ์
บริจาคสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลมัจฉากาชาด ในการจัดงาน “พระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557”
บริจาคสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลมัจฉากาชาด ในการจัดงาน “พระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557”
การมอบโล่รางวัลนักเรียนต้นแบบในการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย
การมอบโล่รางวัลนักเรียนต้นแบบในการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย
เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวดง
เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวดง
แสดงทั้งหมด
 
ปฏิทินการเลือกตั้ง
ไม่มีข้อมูลในระบบ
แสดงทั้งหมด
 
แบบฟอร์ม
คำขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
คำขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกำรลงทะเบียนกำรใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด แบบกลุ่ม ส.ว.42 ก.pdf 122 KB ดาวน์โหลด
คำขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกำรลงทะเบียนกำรใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ส.ว.42.pdf 119 KB ดาวน์โหลด
คำขอยกเลิกลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด และนอกราชอาณาจักร
คำขอยกเลิกลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด และนอกราชอาณาจักร.pdf 19 KB ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ. ผ.ถ.31).pdf 692 KB ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส.ส.28).pdf 124 KB ดาวน์โหลด
แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ (ส.ว.28).pdf 118 KB ดาวน์โหลด
แบบแจ้งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง
แบบแจ้งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง.doc 66 KB ดาวน์โหลด
แบบรายงานค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง
แบบรายงานค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง.doc 77 KB ดาวน์โหลด
แสดงทั้งหมด
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 127,022